SAL7365, Act: R°211.1-V°218.1 (391 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°211.1-V°218.1  
Act
, 16 paginas met oa rekeningen
Date: 1472-03-

Transcription

2020-07-24 by Karel Embrechts
Alsoe wouter wilen datin in zijne(n) testamente gelate(n)/
heeft willeken zijne(n) natuerliken sone dusent rijnsch guld(en)/
eens om die tot des selfs willekens proffite aen lijf oft/
erfrente(n) geleecht te werden dair af hij laste janne/
datin zijnen sone ende gheerde van crehain zijne(n) neve/
dat zij dat ter execucie(n) souden stellen ende de voirs(creven)/
willeken zee(r) jong van jaren was Soe hebben de/
selve jan ende gheert om de eere ende dbesorch vanden/
selven jongen en(de) van lijsbette(n) zijnre moeder die oec/
van bijleningen soberlijc versien was aensiende oec/
dat henric van haresch metten selve(n) woute(re)n lange/
jaren gedient hadde ende vander gelegenth(eit) vande(n)/
goeden ende saken des selfs wouters best te spreke(n)/
wiste die he(m) beclaechde dat hij van zijne(n) dienste/
ten utersten niet wel geloont en is geweest Dair/
toe geholpen dat tusscen den selven henricke ende/
lijsbetten een huwelijc getracteert is na den welken/
de selve jan en(de) gheert den voirs(creven) henricke tot den/
dagelijcschen besorge ende verwaren des voirs(creven) willekens/
ende zijnre renten als p(ro)cur(eur) ende rentmeester gestelt/
hebben ende den selven willeken over bewijst inde/
stad vanden voirs(creven) dusent gulden(en) div(er)se lijfrente(n) ge/
dragende tsamen tsjaers hondert rijnsch gulden(en) tstuc/
te xx stuv(er)s dair af de partien der selver rinten/
insdeels bij verloepe vanden tijde zijn gequete(n) ende/
wederom aengeleecht ende staen ten tijde vanden uut/
gane deser rekeningen Te weten den yersten dach van/
junio xiiii[c] lxxi op de p(er)sone oft goede also die in desen/
gescrifte worden verclaert ende gespecificeert van/
welken saken alsoe te doen de voirs(creven) henric den last/
heeft aengenomen doende alsoe van wegen des voirs(creven)/
jans ende gheerts rekeninge van zijnen bewynde/
alsoe hier na volcht
//
Hier na zijn bescreve(n) de lijfrente(n) staende voer die/
bewijssenisse vanden dusent rijnsche gulden(en) tstuc/
te xx stuv(er)s gerekent alsoe die gouden ten tijde/
vanden testamente wouters wilen datin en(de) de/
p(er)sone die de selve rente(n) sculdich zijn na inhout/
der brieve dair af zijnde/
Inden yersten raes vanden borchoven jan zijn vader/
henric vanden borchoven jan zijn brueder twee guld(en)/
rijders vallende xiiii daghe in decembri/
Item lodewijc uuten lyemingen her augustijn vanden/
borchoven jan vanden borchoven en(de) andries thomas/
vier rijders vallende ix daghe in septembri/
Item claes davijn hubrecht mattelot gerart van/
crehain vallen(de) vii dage in april iii(½) r(ijnsch) g(ulden) elc te xx stu(vers)/
Item henric le maire van diest octob(ri) iiii[ta] ii rijders/
Item jan vanden borchoven jan en(de) henric va(n) ijsschot vallen(de)/
xviii dage in julio iii(½) rijd(er)s/
Item gerart libert henric de seve en(de) dieric de seve van/
den iiii rijders vallende augusti xxv iii rijd(er)s en(de) den/
vierden is vercregen en(de) na in des(er) reken(inge) verclaert/
Item jan vanden hove aert ende anthonis va(n) quaderebbe/
henric vande(n) borchoven en(de) peter baten vallen(de) opte(n)/
naest lesten dach van aprille ii rijders/
Item geroen loenijs jan roelants loenijs van bierbeke/
gorijs vrancx ende lodewijc mercx vallende xxii/
dage in decembri iii rijders
//
Item loenijs van bierbeke ende hildegheert van holsbeke/
vallen(de) xii dage in julio ii scilde will(el)m(u)s/
Item henric ende jan vanden borchoven ende gheert vande(n)/
hove vallende xxi dage in julio iii rijders/
Item jan vanden hove jan gh(er)mans her jan van ranshem/
en(de) henr(ic) gh(er)mans vallen(de) xxix dage in octob(ri) iii rijders/
It(em) henr(ic) en(de) jan vande(n) borchove(n) jan vand(er) hofstad en(de) b(er)telmeeus/
de hont vallen(de) v dage in septe(m)bri vi rijders/
Item cornelis van berghe raes vande(n) borchove(n) her/
augustijn vande(n) borchove(n) ende jan roelants vallen(de)/
sesse dage in m(er)te iiii rijd(er)s/
Item jan van rode her augustijn vande(n) borchove(n) joes/
van delbroec jan ghermans aert van overbeke/
en(de) jacop van nuysberghe vallen(de) aug(usti) s(ecund)[a] iii rijders/
Item her augustijn vanden borchove(n) jan de witte jan/
vanden hove ende wouter van overbeke vallen(de) op/
den lesten dach van aprille ii rijd(er)s/
It(em) colart davijn vallen(de) xvii dage in meye i rijder/
Item adam van kerckem jan zijn sone en(de) her raes van guy/
dichove(n) vallen(de) aug(usti) xxviii xx rijd(er)s/
Item lodewijc uuten lyemingen claes de kersmake(re)/
en(de) willem va(n) b(er)the(m) vallen(de) xv maii ii rijders
//
Item hubrecht de ruyssche jan de ruyssche bertel de/
ruyssche en(de) geroen loenijs vallen(de) januar(ii) xv ii rijd(er)s/
Item jorijs vanden rode op onderpande vallen(de) xx/
daghe in augusto x rijnsch guld(en)/
Ontfang des voirs(creven) henricx vanden yerste(n) dage/
van junio xiiii[c] lvii inclus tot den yerste(n) dage/
van junio xiiii[c] lviii exclus draecht int/
geheele c r(ijnsch) gulden(en) te xx st(uvers)/
Uutgeven hier jegen in tselve jair bij ordinan(cie) der/
voirs(creven) mombore(n) voir dinhalen vanden rente(n) tverware(n)/
besorch montcoste behoeften van cleedingen en(de) and(er)s/
des voirs(creven) willems te same(n) xl rijd(er)s tstuc te xxv stuv(er)s/
maken vijftich r(ijnsch) gul(den) te xx stuv(er)s/
Also dit jaer meer ontfaen dan uutgeg(even) l r(ijnsch) guld(en)/
Item ontfaen vande(n) yerste(n) dage van junio a(n)no lviii inclus/
tot de(n) yerste(n) dage van junio lix exlcus insgelijcx die/
so(m)me van hondert rijnsche gulden(en)/
Hier jege(n) uutgeg(even) binne(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijne(n) van i jare/
voir dinhale(n) d(er) rinte(n) tverware(n) dbesorch montcoste be/
hoefte van cledinge(n) ende anders des voirs(creven) willems/
bij ordinan(cie) als voe(r) vijftich rijnsch gulden(en)/
Also dit jaer oec meer ontf(aen) dan uutgeg(even) vijftich r(ijnsch) guld(en)
//
Ontfaen vanden yersten daghe van junio anno lix/
tot de(n) yerste(n) dage van junio lx insgel(ijcx) c r(ijnsch) guld(en)/
Hier jege(n) uutgegeve(n) binne(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijne bij ordinan(cie)/
der momboren die aensien hebben dat den last/
soe groot niet en was vanden houden des voirs(creven) willems/
als inde(n) voirgaen(de) twee jare(n) voir dinhalen vanden/
rinte(n) geheelen besorghe van coste ende anderen be/
hoeften des voirs(creven) willems tsame(n) xxxv rijd(er)s tstuc/
te xxv stuv(er)s make(n) xliii r(ijnsch) guld(en) xv stuvers/
Alsoe dit jaer meer ontfaen dan uutgeg(even) lvi r(ijnsch) g(ulden) v st(uvers)/
Ontfang vanden yerste(n) dage van junio anno lx/
tot den yerste(n) dage van junio anno lxx xii/
lxi insgelijcx c rijnsche guld(en)/
Hier jegen uutgegeve(n) mits den reden(en) voirs(creven) en(de)/
aen willems behoefte van dien jare mette(n) inhale(n)/
vanden rinte(n) alsoe int naeste voirlede(n) jaer geclaert/
steet xliii r(ijnsch) guld(en) xv stuv(er)s/
Alsoe meer ontfaen dan uutgegeve(n) dit jaer insgelijcx/
de so(m)me van lvi r(ijnsch) guld(en) v st(uvers)
//
Ontfaen vanden yersten dage van junio a(nn)[o] lxi totte(n)/
yersten dage van junio a(n)no lxii vande(n) rente(n) des voirs(creven) willems/
de so(m)me van hondert rijnsch(en) guld(en)/
Hier jegen uutgegeve(n) gelijc inde(n) jae(re) naest voirleden/
tsamen xliii rijnsch guld(en) xv stuv(er)s/
Alsoe dit jaer meer ontf(aen) dan uutgeg(even) lvi r(ijnsch) gul(den) v st(uvers)/
Ontfang vanden yersten dage van junio anno lxii/
tot den yersten daghe van junio anno lxiii/
vanden rente(n) des voirs(creven) willems hond(er)t r(ijnsch) gulden(en)/
Hier jegen uutgegeve(n) voir dbediene(n) vande(n) inhalen/
en(de) alle besorghe ende behoeften des voirs(creven) willems gelijc/
inden voirgaen(de) jare xliii r(ijnsch) guld(en) xv stuv(er)s/
Item noch uutgegeve(n) aen tvercrijch van iii r(ijnsch) gulden(en)/
lijfpensien op janne van latijne(n) xix dage in dece(m)bri anno/
xiiii[c] lxii val(ent) xxx r(ijnsch) gulden(en)/
Also dit jaer meer ontfaen dan uutgegeve(n) de so(m)me/
van xxvi r(ijnsch) gulden(en) v stuv(er)s/
Ontfaen vande(n) rente(n) des voirs(creven) willems vande(n) yerste(n) dage/
va(n) junio a(n)no lxiii totte(n) yerste(n) dage junii lxiiii c iii r(ijnsch) guld(en)
//
Hier jege(n) uutgegeve(n) voir dbediene(n) vanden inhale(n) en(de)/
behoefte(n) des voirs(creven) willems binne(n) dese(n) jae(r) xliii r(ijnsch) g(ulden) xv st(uvers)/
Also meer ontfaen dit jaer dan uutgeg(even) lx r(ijnsch) g(ulden) v st(uvers)/
Ontfang vande(n) yerste(n) dage va(n) junio a(nn)[o] lxiiii totte(n) yerste(n) dage/
van junio lxv hondert drie r(ijnsch) gulden(en)/
Hier jege(n) uutgegeve(n) dit jaer aen willems coste en(de) behoefte/
metten bediene(n) als voe(r) xliii r(ijnsch) gul(den) xv stuv(er)s/
Item noch uutgegeve(n) aenden coop van ii rijd(er)s in goude lijftochte(n)/
op aerde pazeal xxvii dage in feb(ruari) anno lxxiiii xx rijd(er)s/
valent xxvii r(ijnsch) gulden(en)/
Item noch uutgegeve(n) aenden coop van iiii r(ijnsch) gul(den) lijftochte(n)/
aen ja(n)ne van lattines octob(ri) xxvi anno lxiiii xl r(ijnsch) guld(en)/
Also dit jaer meer uutgegeve(n) dan ontfaen vii r(ijnsch) g(ulden) xv st(uvers)/
Ontfang vande(n) yerste(n) dage va(n) junio lxv totte(n) yersten/
dage va(n) junio a(nn)[o] lxvi hondert drie r(ijnsch) gulden(en)/
Ite(m) noch ontfaen van janne van lattines en(de) aerde pazeal/
iiii r(ijnsch) guld(en) ii rijd(er)s zijn tsame(n) beyde de p(ar)tien vi/
r(ijnsch) gulden(en) xiiii stuv(er)s Also is tgeheel ontfang va(n)/
desen jare c ix r(ijnsch) gulden(en) xiiii stuv(er)s/
Uutgeve(n) hier jegen binnen desen jare aen willems coste
//
behoefte en(de) bediene(n) van inhalen xliii r(ijnsch) guld(en) xv st(uvers)/
Item aen gerarde van baussele bij beheete jans en(de) gheerts/
momboren voirs(creven) om dienst bij hem in willems sake/
gedaen x rijd(er)s tstuc te xxvi stuv(er)s val(ent) xiii r(ijnsch) gulden(en)/
Aldus dit jaer meer ontfaen dan uutgeg(even) lii r(ijnsch) g(ulden) xix st(uvers)/
Ontfang vanden yersten dage van junio anno lxvi totte(n)/
yerste(n) dage va(n) junio anno lxvii c ix r(ijnsch) gul(den) xiiii stuv(er)s/
Om dat de voirs(creven) mo(m)bore(n) den voirs(creven) henr(icke) na de doot/
vander moeder des voirs(creven) willems voir de coste(n) en(de) laste(n)/
van houden des selfs willems niet meer en hebben wille(n)/
gheve(n) dan xxiiii crone(n) tstuc te xxiiii stuv(er)s alsoe die hier/
gerekent voir uutgeve(n) te(n) ocsuyn va(n) dien die maken/
te samen xxviii r(ijnsch) g(ulden) xvi stuv(er)s/
Item voir dinhalen vanden rinte(n) vi r(ijnsch) guld(en) i q(ua)rt/
Item voir de behoefte des voirs(creven) willems va(n) stoelghelde/
cleede(re) en(de) anders binne(n) desen jare alsoe dat de(n) mo(m)bore(n)/
bij partien geclaert is geweest de so(m)me va(n) xii r(ijnsch) g(ulden) v st(uvers)/
Alsoe dit jaer meer ontfaen dan uutgegeven/
Ontfaen van wille(m) datijns goede vande(n) yerste(n) dage junii/
a(nn)[o] lxvii tot de(n) yerste(n) dage junii lxviii de somme/
van hondert [negen] r(ijnsch) gulden(en) xiiii stuv(er)s/

//
Uutgeve(n) in dit jaer voir willems cost xxviii r(ijnsch) gulden(en)/
ende xvi stuvers/
Item voir dontfang ende inhalen vanden rinte(n) binne(n)/
desen jare vi r(ijnsch) gulden(en) i quart/
Item voir des selfs willems cleedingen ende andere(n)/
behoeften va(n) desen jare de so(m)me van x r(ijnsch) guld(en) xii(½) st(uvers)/
Also dit jaer meer ontfaen dan uutgegeve(n)/
Ontfang vanden yersten dage van junio anno lxviii/
totte(n) yerste(n) dage va(n) junio lxix c ix r(ijnsch) gul(den) xiiii st(uvers)/
Uutgeve(n) op dit jaer van inhale(n) der rente(n) sesse/
rijnsche gulden(en) een quart/
Item voir willems coste xxviii r(ijnsch) gulden(en) xvi stuv(er)s/
Item voir des selfs willems cleedingen en(de) ande(re)n zijne(n)/
behoeften van desen jare x r(ijnsch) guld(en) xi st(uvers) iii q(ua)rt/
Item voir tvercrigen van ii rijd(er)s te xxvi stuv(er)s lijfrente(n)/
op gorde teyten en(de) janne domman twintich rijd(er)s/
maken xxvi rijnsche gulden(en)/
Desgelijcx voir den coop van eene(n) r(ijnsch) gulden(en) op janne/
costain ende hubin mattelot x r(ijnsch) gulden(en)
//
Aldus dit jaer meer ontfaen dan uutgegeve(n)/
Dontfang van willems goeden vande(n) yersten dage van/
junio anno lxix tot den yersten daghe van junio/
anno xiiii[c] lxx de so(m)me van c xiii r(ijnsch) gul(den) vii stuv(er)s/
Uutgeve(n) vanden inhalen der renten van desen jare/
vi r(ijnsch) gulden(en) i quart/
Item voir des voirs(creven) willems cledingen en(de) andere(n)/
behoeften va(n) dese(n) jare de so(m)me va(n) xiiii r(ijnsch) g(ulden) iiii st(uvers) i gr(ipe) brab(ants)/
Item voir zijn costen xxviii r(ijnsch) gulden(en) xvi stuv(er)s/
Also dit jair meer ontfaen dan uutgegeve(n)/
Dontfang van des voirs(creven) willems goeden vanden/
yersten dage van junio anno lxx tot den yerste(n) dage/
va(n) junio anno lxxi gedraecht c xiii r(ijnsch) gul(den) vii st(uvers)/
Uutgeve(n) binne(n) desen jare aen dontfang vanden rente(n)/
sesse r(ijnsch) gulden(en) i quart/
Item voir willems costen xxviii r(ijnsch) gulden(en) xvi stuv(er)s/
It(em) voir des voirs(creven) willems cledinge(n) ende andere(n) behoefte(n)/
de so(m)me van xvi r(ijnsch) guld(en) vi(½) st(uvers)
//
Item noch uutgegeve(n) op dit jaer aen den coop van ii rijd(er)s/
lijftochte(n) op janne de vinealmont twintich rijd(er)s/
die maken xxvi rinsche gulden(en)/
Item noch uutgegeve(n) aen den coop van v r(ijnsch) gulden(en)/
aen janne rigault met zijne(n) medeplege(re)n de so(m)me/
van vijftich r(ijnsch) gulden(en)/
Item noch uutgegeve(n) dit jaer aenden coop van twee/
rijd(er)s lijfrente(n) vanden xxii rijd(er)s lijfrente(n) die adam/
van kerckem ende zijn medeplege(re)n sculdich zijn xx/
rijd(er)s te xxvi stuv(er)s stuc valent xxvii r(ijnsch) guld(en)/
Item noch uutgegeve(n) aen den coop van v r(ijnsch) gulden(en)/
erflijc op gielijs goede vanden torre te ha(n)nut die/
somme van xcii r(ijnsch) gulden(en)/
Alsoe dit jaer meer uutgegeven dan ontfaen/
Item de voirs(creven) mo(m)bore(n) hebben om te come(n) sond(er) rigeur/
ende met gunsten tot afquitingen van zekere(n) rinte(n)/
die de meye(r) van loeven(en) sculdich was te vele jare(n)/
verloepen Desgelijcx die jan roelants als borghe/
geroens loenijs betalen moeste Desgelijcx om zeke(r)/
schade van brande ende anders die jan van lattines/
sculdich was Insgelijcx die colart davijn sculdich was/
bij woutere(n) wilen datin gecrege(n) dair af de vestich(eit)/
vande(n) so(m)migen niet genoech en ware(n) om duyterste/
gebrec van hem te come(n) gecrige(n) quite gescouwen
//
Te weten den voirs(creven) meye(r) xxiii rijd(ers) janne roelants/
sesse rijd(er)s janne van lattines xiiii rijnsch gulden(en)/
colarde davijn v r(ijnsch) guld(en) Ende want henric hier/
af vol ontfang heeft gemaect soe rekent hij dit/
hier in uutgeven d(air) af de so(m)me gedraecht lvi r(ijnsch) guld(en)/
ende xiiii stuv(er)s/
Su(m)ma so(m)maru(m) van alle den ontfange binne(n) den/
jare(n) des(er) rekeni(n)gen die uutghinc den yersten/
dach junii xiiii[c] lxxi exclus loopt xiiii[c] lxxi r(ijnsch)/
gulden(en) te xx stuvers ende thien stuv(er)s/
Ende de geheel so(m)me vanden uutgeve(n) loopt x[c] lxvii/
rijnsche gulden(en) xi stuv(er)s/
Dair op geleecht iii[c] lxxv r(ijnsch) gulden(en) vi stuvers van/
reste uutstaende dat tsamen alsoe namaels blijct afge/
slagen rest dat henric sculdich blijft meer ontfaen/
dan uutgegeve(n) xxviii r(ijnsch) guld(en) xiii stuv(er)s/
Ander uutgeve(n) en(de) bij den voirs(creven) henricke gedaen/
binne(n) den voirs(creven) ix jare(n) op tvoirs(creven) rest/
Inden yersten om dat henric vol ontfang heeft ge/
maect ende de lijfrenten des voirs(creven) willems insdeels/
binne(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijne te diversen stonden afgeleecht/
zijn geweest ende de pe(n)ninge dair af eer hij daen/
leggen bevant stille hebben gestaen deen min dand(er)/
meer tijts soe gedraecht dair af de so(m)me die hij hier/
rekent uutgegeven xiiii r(ijnsch) guld(en) xi stuv(er)s/
So(mm)[a] p(er) se xiiii r(ijnsch) gulden(en) xi stuv(er)s
//
Ander uutgeve(n)dat henric noch bewijst uutstaen(de)/
insdeels bij hem gerarde van crehain een/
vanden momboren betaelt ende insdeels bij/
den selve(n) gheerde aen willems creditueren/
gehave(n) d(air) af henric nochta(n) vol ontfang gemaict heeft/
Inden yersten heeft henric den voirs(creven) gheerde betaelt uut/
zijnen handen vijftich rijd(er)s tstuc te xxvi stuv(er)s val(ent)/
in rijnsche gulden(en) te xx stuv(er)s lxv r(ijnsch) gulden(en)/
Item gheert heeft gehaven van janne moreal acht rijd(er)s/
ende eene(n) r(ijnsch) gulden(en) valtent xi r(ijnsch) gulden(en) viii st(uvers)/
Item van sotteal drie rijd(er)s val(ent) iii r(ijnsch) guld(en) xviii st(uvers)/
It(em) va(n) zijnre moeyen ii rijd(er)s val(ent) ii r(ijnsch) gul(den) xii st(uvers)/
It(em) va(n) henr(icke) van diest ii rijd(er)s val(ent) ii r(ijnsch) gul(den) xii st(uvers)/
It(em) va(n) gossoul va(n) crehain i rijd(er) val(ens) i r(ijnsch) g(ulden) vi stuv(er)s/
It(em) van gerar de gerre ii rijnsche guld(en)/
It(em) heeft henric betaelt van gheerts wegen van/
crehain aen janne zedelere vijf peters te xix st(uvers)/
valent iiii r(ijnsch) g(ulden) xv st(uvers)/
Item heeft gheert noch gehave(n) van willems goede/
ter plaetsen dair hij weet xxx rijd(er)s viii stuv(er)s die/
maken tsamen xxxix r(ijnsch) g(ulden) viii st(uvers)/
It(em) heeft de voirs(creven) henr(ic) de(n) voirs(creven) gh(er)de noch betaelt t(er) plaetse(n)/
en(de) aen p(er)sone dair de selve gheert hem dat belaste en(de) die/
hij wel weet xx rijd(er)s ten prijse als voe(r)/
Noch ander uutgeven bij henricke gedaen/
va(n) willems wegen binne(n) den voirs(creven) ix jare(n)/
Ierst van schoelgelde dyerste twee jae(r) elcx jaers/
acht stuv(er)s valent xvi stuv(er)s/
en(de) dand(er) iii jae(r) elx jaers xiiii stuv(er)s maken xlii/
stuv(er)s Sijn tsamen ii r(ijnsch) guld(en) xviii st(uvers)
//
It(em) aen donate ende ander boeke xiii stuv(er)s/
It(em) voir tconsent dat willem cruyne hebben mochte/
aen den cancellier van luydic ii r(ijnsch) g(ulden) vi st(uvers)/
It(em) den wijbusscop vand(er) cruyne(n) ix stuv(er)s/
It(em) vanden brieve(n) van dispensacie(n) van beneficien/
te moegen hebben iiii(½) r(ijnsch) guld(en)/
So(m)ma x r(ijnsch) gulden xvi stuv(er)s/
Item ende want henric vol ontfang heeft gemaect soe/
comen hem te baten tot voldoen van zijnen reste/
voirs(creven) aen de p(er)sone na verclaert alrehande p(ar)tien en(de)/
fauten van penningen die noch onbetaelt uutstaen/
ende in zijnen handen niet comen en zijn ende die de/
selve henric sculdich sal wesen mynlijc oft bij rechte te/
gecrigen ende zijn uterste diligencie dair inne doen/
sonder vertreck om die fauten metten reste dat hij/
na begrijp des(er) rekeni(n)gen meer tachter en(de) in gebreke/
is bekeert te werden in goede oft rente(n) erflijc oft te/
live ten p(ro)ffite des voirs(creven) willems/
Inden yersten aen gheerde van crehain een vande(n) mo(m)bore(n)/
voirs(creven) alsoe dat blijct bij p(ar)tie(n) in een capittel van deser/
rekeni(n)gen voe(r) geruert de so(m)me va(n) c xxxii r(ijnsch) gulden(en)/
xix stuv(er)s ten p(ri)se als voe(r) en(de) noch de selve xx rijd(er)s/
namaels in dit selve blat ov(er) dand(er) zijde gescreve(n) en(de)/
innegebracht die yerstwerf v(er)ghete(n) waren/
Ande(r) resten en(de) faute(n) uutstaen gevallen/
binne(n) den jare(n) van des(er) rekeni(n)gen/
Ierst aen her augustijne(n) vande(n) borchove(n) uut saken va(n)/
twee rijd(er)s tsjaers va(n) xii jare(n) v(er)loepe(n) zijn xxiiii rijd(er)s/
It(em) aen den selve(n) uut sake(n) van noch drie rijd(er)s tsjaers/
van verloepe onbetaelt xxix(½) rijd(er)s
//
Item aen lodewike uute(n) lyemi(n)gen uut saken va(n) lijfrente(n)/
aen hem uutstaende van v(er)loepe xxviii rijd(er)s ii crone(n)/
It(em) aen hubrechte de ruyssce van v(er)loepe iiii rijd(er)s/
It(em) aen cornelise van berghen van achterstelle viii rijd(er)s/
It(em) aen colarde davijn van verloepe xxi r(ijnsch) guld(en)/
It(em) aenden selven van verloepe xxxvi rijd(er)s/
It(em) aen henr(icke) vande(n) borchove(n) acht(er)stel xxii rijd(er)s xix(½) st(uvers)/
It(em) aen rase vande(n) borchove(n) va(n) verloepe viii rijd(er)s/
It(em) aen janne vande(n) borchove(n) achterstel iii rijd(er)s xix(½) st(uvers)/
Item aen loenijse van bierbeke v schilde will(el)mus/
en(de) xiii stuv(er)s van verloepe/
It(em) aen gorde teyten verloop ii rijd(er)s/
It(em) aen henr(icke) le maire achterstel ii rijd(er)s/
It(em) aen clase de kersmake(re) ix rijd(er)s xiii st(uvers)/
It(em) aen janne van lattines van verloepe vii r(ijnsch) guld(en)/
It(em) de selve noch eene(n) rijd(er)/
It(em) aen aerde gossens pazeal sone va(n) v(er)loepe x rijd(er)s/
Su(m)ma su(m)mar(um) van des uutsteet te betalen/
van acht(er)stelle gevallen voir duytgaen des(er)/
rekeni(n)gen voir v(er)claert met des gheert van/
crehain ond(er) heeft tsame(n) iii[c] lxxv r(ijnsch) g(ulden) vi stuv(er)s
//
Item op dacht(er)volgen ende voldoen van des voe(r) geruert/
steet dair inne henric haresch als rintmeester gehoud(en)/
sal wesen na forme des(er) rekeni(n)gen hebbe(n) de voirscr(even)/
mo(m)bore(n) de(n) selve(n) henricke dese rekeni(n)ge gepasseert/
ende dat hij voirtaen dontfang ende duytgeve(n) dien/
sal alsoe he(m) dat bij de(n) selven mombore(n) geordin(er)t/
sal werden ende tot huere(n) wederseggen/
Desgelijcx heeft de voirs(creven) willem datin met consente/
ende weten van gorde busscop oom vand(er) moeder van/
willem datin henric busscop der voirs(creven) moeder neve/
ende jan m(er)celijs der voirs(creven) moeder brueder zijnen/
maghen ende vrienden vander moed(er) zijden de voirs(creven)/
rekeninge alsoe die spreict gepasseert en(de) aengenome(n)/
in alsoe v(er)re hem dinhout van dien voldaen worde/
ontlastende dair op de voirs(creven) mombore(n) en(de) henricke/
tot den dage vanden uutgane der selver rekeni(n)gen/
It(em) ista om(n)ia su(n)t passata cor(am) me henr(ico) vasont/
notario publico necno(n) joh(ann)e blancart et martino de/
oppendorp t(am)q(uam) scabinis et testib(us) fidedignis febr(uarii) ult(ima)/
a(n)no xiiii[c] lxxi sub pena ex(communi)c(ati)o(n)is et su(n)t hec/
acta in domo d(i)c(t)a fontaine iux(ta) atriu(m) s(anc)ti petri/
lovan(iensis) in una camera retro ibid(em) ho(ra) (com)plet(is) ind(e)/
quarta pon(tifica)[t(us)] sixti quarti anno p(ri)mo in p(rese)ncia arnoldi/
kyp et gerardi de baussele t(am)q(uam) testiu(m) fidedignor(um)/
ad p(re)missa testifican(da) vocat(is) et sp(eci)alit(er) rogat(is)
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-26 by Xavier Delacourt