SAL7365, Act: V°40.2-R°41.1 (99 of 553)
Search Act
previous | next
Act V°40.2-R°41.1  
Act
Date: 1471-09-13

Transcription

2020-06-26 by Karel Embrechts
Item wencelijn van laethem in p(rese)ncia heeft gegeve(n) en(de)/
bekint dat hij gegeven heeft aerde vander horst inden/
name en(de) tot behoef jacops vander horst zijns soens/
p(ri)us ema(ncipa)[t(i)] zijnen erven en(de) nacomelingen een huys/
gehete(n) troothuys met den hove bogarde ende alle(n)/
anderen toebehoirte(n) gelijc dat belege(n) is jegen de biest/
kerchoff inde biesstrate naest den cleyne(n) huyse staende/
aldair op den hoeck vander vriesestrate(n) neve(n) de woeni(n)ge/
roelofs wilen van scaetbroeck comen(de) acht(er)wert neven/
tvoirs(creven) hoechuys also achterwert neve(n) de came(r) metter/
vouten tot aenden putte(n)borre en(de) alsoe doe(r) een portken/
lancx aende goede arts vand(er) horst tot aende goede d(er)/
weduwe(n) van zanthoven comende van dair o(m)me ts(in)te pet(er)s/
weert tot aende goede der kijnde(re)n jans wilen vande(n) b(er)ge/
ketelbueters voe(r) ter straten uute Erflijc te houden ende te/
besitten op den last en(de) co(m)mer d(aer) we(er) uutgaende te(n) behoir(liken)/
ende gewoenliken tijde te betalen en(de) voirtane op xlii/
stuv(er)s argen(teis) monete erfiker rinte(n) alle jare opde(n) xiii[ten]/
dach van septe(m)bri te betale(n) et in ca(m)bio deliberan(dum) d(i)c(t)o/
wenceslao et suis succ(essoribus) inf(uturum) Et pot(erit) red(imere) una vice vel/
duab(us) vicibus s(ed) no(n) mi(nus) q(uam) me(dieta)[te(m)] exinde unica vice et q(uem)lib(et) denar(ium) median(tibus) xviii d(enariis) (con)si(mi)lib(us) ac cu(m) Et sat(isfacere)/
d(i)c(t)us wenceslaus et war(andizare) sub valore sex st(uvers) he(re)dit(arii)
//
census t(am)q(uam) p(ro)ut En(de) oftme(n) namaels bevonde meer d(air) uutgaende/
dan voirscr(even) is dat salme(n) den voirs(creven) wencelijn corte(n) aende voirs(creven)/
zijn renten de(n) d(enier) xviii Met vorwerden dat de voirs(creven) we(n)celijn/
tsijne(n) doirke(n) achter dienen(de) alsnu te voirs(creven) hove weert om te/
comen tot den putte aldair int beghinssel aen tselve doirken/
sal hebben en(de) behouden een plaetse van sesse voete en(de) drie/
vierdel int incomen streckende alsoe totte(n) wijtsten vanden/
selven putte vii voete en(de) drie vierdel dair hij op zijnen/
cost sette(n) sal een beheymssel na zijnre gelieften en(de) dien/
putte selen de voirs(creven) jacop en(de) weyn voirtaen houden te halve(n)/
coste in goeden state Ende want tandere(n) tide(n) questie geport/
is van willem carreman van xxi gr(oten) die hij eysscht ende/
jaerlijcx heft op i stucxken erfs gelege(n) opt ynde vanden/
voirs(creven) bogarde soe is bevorwert oft hij met dien xxi g(roten)/
niet te vrede(n) zijn en woude en(de) tselve erve met rechte conste/
gewynne(n) dat de voirs(creven) wencelijn dair af op ongehoude(n)/
en(de) ongepraemt zijn en(de) blive(n) soude Promisit insup(er) p(ro)st(are)/
joh(ann)em machtilde(m) et m(ar)grita(m) suos f(ratr)rem et sorores cu(m) ear(um)/
maritis iam absentes in h(oc) p(ro)st(are) q(uod) infra dimidium a(n)nu(m) p(ro)x(imum)/
venie(n)t cor(am) scabinis lovan(iensibus) facien(dum) leg(itimam) op(er)am inq(uan)tu(m) eos ta(n)git/
p(ro)ut oud(erogghe) dor(ma)le sept(embris) xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Xavier Delacourt