SAL7366, Act: V°58.4-V°59.1 (118 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°58.4-V°59.1  
Act
Date: 1472-10-03

Transcription

2019-10-28 by Claire Dejaeger
Het quamen in rechte voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e)/
inde banc jan tribout van arschot in deen zijde en(de) peter/
mensien in dande(re) Aldair de vor(screven) jan tribout den vors(creven)/
pete(re)n hyesch achthien gulden(en) peters te xviii st(uvers) tstuc/
die de voirs(creven) peter hem also hij meynde sculdich was
//
ten ocsuyne vander pechtinghen vanden goede(n) van/
uthem wilen jannesse vander hofstat toebehoiren(de) die/
de voirscr(even) peter tegen den voirscr(even) ja(n)nesse met scep(enen)/
brieve(n) van loven(e) genome(n) hadde in jaerschare(n) Elx/
jaers om xxxvi gelike pet(er)s vallen(de) half te kersmesse/
en(de) half tsintjansmesse en(de) dit vanden t(er)mijne va(n) sint/
jansmesse lestleden welke achtien pet(er)s de voirs(creven) pet(er)/
mensien opt(er) stat wissel hadde geset vande(n) xxii dage/
junii lestleden dair de voirs(creven) tribout meynde dat he(m)/
gheene betalinghe en maecte en(de) dat hem die mits de(n)/
pachtbrief he(m) met rechte voir scepen(en) va(n) loven(e) ov(er)geg(even)/
de voirs(creven) mensie betale(n) soude en(de) sculdich wa(r)e te betale(n)/
zunderlinge want die nae zijnder guedinge(n) die hij/
vanden gronde hadde ware(n) gevalle(n) en(de) [hadde] pet(er) voirs(creven) va(n)/
e(n)nigen vorweerden oft gebreke op janne vand(er) hofstat/
voirs(creven) zijne(n) meester wile(n) yet te volge(n) dat mochte/
hij doen mette(n) rechte Dairop de voirs(creven) pet(er) hem/
verantweerde en(de) seyde want hij zijn pe(n)ni(n)ghen opde(n)/
wissel hadde geset voir sint jansmesse lestlede(n) en(de)/
oick eer de voirs(creven) tribout den voirs(creven) pachtbrieff/
ov(er)hadde en(de) hij wel en(de) duegdelijck woude thoene(n)/
dat de voirs(creven) ja(n)nes vand(er) hofstat hem voir tv(er)cope(n)/
d(er) goede en(de) eer de voirs(creven) verweerd(er) den pachtbrieff/
ov(er)hadde gebeden hadde voir he(m) te fine(re)n thien rijd(er)s/
eens ter lijftocht dair af hij jairlix den pacht gelofde/
te betale(n) en(de) voirts geloeft tprincipael te corte(n) aende(n)/
pacht vande(n) leste(n) jae(r) dat hij d(air)om aen de voirs(creven) gesette/
paye va(n) sintjansmesse lestleden trecke(n) soude die selve/
thien rijd(er)s want hij die d(air)op hadde gegoude(n) om hem/
selve(n) te losse(n) hopen(de) oft hij dat gethoene(n) conste dat/
dan de voirs(creven) tribout aen he(m) v(er)doelt wa(r)e voirder ae(n) he(m)/
te trecken dan dov(er)schot der voirs(creven) x rijd(er)s mair hadde/
hij janne vander hofstat te volgen dat hij dat dade
//
met rechte he(m) des getroesten(de) totte(n) rechte H(ier)op w(er)d(en)/
beyde de voirs(creven) p(ar)tie(n) gewijst tot hue(re)n thonisse Ende/
dat aengehoirt wijsden de he(re)n scepen(en) van loven(e) ter/
manissen smeyers dat den voirs(creven) v(er)werde(r) aende pe(n)ni(n)ghe/
inde(n) wissel geset de voirs(creven) gefineerde thien rijd(er)s corte(n)/
en(de) tafslage souden come(n) en(de) hadde de voirs(creven) tribout op/
ja(n)nesse vand(er) hofstat zijne(n) v(er)cop(er) yet te volge(n) dat hij/
dat dade met rechte cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) de(m)pto pi(n)nock oct(obris) iii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt