SAL7366, Act: V°88.1-V°90.1 (169 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°88.1-V°90.1  
Act
Date: 1472-11-14

Transcription

2020-08-19 by Claire Dejaeger
Sijn bleven en(de) gevallen den voirs(creven) janne blocscoen ende/
paeschinen zijnen wive in huer deylinge die goede chijse en(de)/
erfpachten hier nae bescrev(en) Inden yersten tvierdel vand(en)/
voirs(creven) geheele(n) hove met huyse(n) hove(n) schue(re)n stalle(n) bogarde/
en(de) den toebehoorte(n) geheete(n) thof te maerselle met oic den/
vierde(n) gedeelte van omtri(n)t xxvii boender lands en(de) van drie/
dach(mael) soe beemts soe boschs en(de) den toebehoirte(n) totte(n) voirs(creven)/
hove behoiren(de) gelegen inde p(ro)chie van nyel saint martin in/
diversen plaetsen en(de) stucken aldair Item tvierdel van eene(n)/
beemde gelijc dien int geheel gelegen es te wave(re) achter/
de woeni(n)ge claes vand(er) bruggen oems der voirs(creven) kinde(re)n/
tusschen des vors(creven) claes en(de) anthonijs robbijns/
Item sijn noch den voirs(creven) gehuysscen bleven in hue(r) deylinghe/
die goede hier nae becreven gelegen te voshem Te weten/
inden yerste(n) een boender lants gelegen aldair op tkerchofvelt/
d(air)men gaet te nuwevoirde weert tussce(n) de goede sanders/
machiels ter eenre sijden en(de) jans vand(en) dale ter ande(re) It(em)/
een dach(mael) lants geleg(en) aldair opt selve velt tussce(n) de goede/
jans vlemi(n)cx ter eenre sijden en(de) claes vand(er) bruggen ter/
ande(re) It(em) ond(er)half dach(mael) lants geleg(en) ald(air) opt selve velt/
tussce(n) de goede des voirs(creven) willems vand(er) pont ter eenre/
zijde(n) en(de) claes vand(er) bruggen(n) sijns brued(er)s ter ande(re) Item/
onderhalf dach(mael) lants geleg(en) opt selve velt tussce(n) de goede/
jans vlemi(n)cx ter eenre zijde(n) en(de) claes vand(er) brugghen/
ter ande(re) It(em) (½) boend(er) lants geleg(en) opt ynde velt tussce(n)/
de goede odilien loenijs ter eenre en(de) jans vand(en) dale/
t(er) ande(r) zijde(n) It(em) (½) boend(er) lants geleg(en) opt cleyn ynde velt/
tussc(en) de goede claes vand(er) bruggen ter eenre en(de) jacops/
vand(en) veken(e) ter ande(r) zijde(n) It(em) (½) boend(er) lants geleg(en) opde(n)/
wynckel tussce(n) de goede jan coremans ter eenre en(de) die/
h(er)strate gaen(de) te loeven(e) weert ter ande(re) It(em) een dach(mael)/
lants geleg(en) opt selve velt tussce(n) de goede des voirs(creven)/
claes vand(er) brugge(n) in beide(n) zijde(n) It(em) v vierdel lants/
geleg(en) opt velt geheete(n) grote(n) dal tussce(n) de goede jans
//
vand(en) dale ter eenre en(de) willems vand(er) brugge(n) ter ande(re)/
Item v vierdel lants gelegen opt selve velt tussce(n) de goede/
willems vand(er) brugge(n) en(de) jacobs vande(n) veken(e) It(em) drie vierdel/
lants geleg(en) aldair opt vors(creven) velt geheete(n) den grote(n) ham/
int(er) tussce(n) de goede claes vand(er) brugge(n) en(de) jacobs vand(en) veken(e)/
It(em) (½) dach(mael) lants geleg(en) opt selve velt tussce(n) de goede claes/
vand(er) brugge(n) en(de) jacobs vand(en) vekene It(em) drie vierdel lants/
geleg(en) opde(n) grote(n) ham tussce(n) de goede des heylichs gheest va(n)/
voshe(m) ter eenre en(de) claes vand(er) bruggen ter ande(re) It(em) drie/
vierdel lants geleg(en) op dleefdaelvelt tussce(n) de goede jans/
vlemi(n)c en(de) claes vand(er) brugge(n) Item een dach(mael) lants gelegen/
opt selve velt strecken(de) tot aende(n) voetpat gaen(de) te loeven(e) w(er)t/
tussce(n) de goede jans vlemi(n)cx en(de) peters pypenboys It(em) een/
dach(mael) lants geleg(en) opt selve velt aende y(m)menhaghe tussce(n)/
de goede claes vand(er) brugge(n) ter eenre en(de) jans van leeuwe/
ter ande(r) zijde(n) It(em) een dach(mael) lants geleg(en) op [tvelt geheete(n)] sa(m)mansdelle/
tussce(n) de goede jans vlemi(n)cx en(de) willems vand(er) bruggen/
Item drie vierdel heyden geleg(en) opt selve velt tusscen/
de goede jans vlemi(n)c ter eenre sijden en(de) de goede daneels/
stroebants ter ande(re) It(em) drie vierdel lants geleg(en) opt/
plyntvelt tussce(n) de goede jans vand(en) dale en(de) willems/
vand(er) brugge(n) It(em) (½) boender lants geleg(en) opt galghevelt/
oft tscoelmeestersberch tussce(n) der capelrien goede van/
voshe(m) en(de) de goede der erfgename(n) jans van coudenberghe/
It(em) drie dach(mael) lands opt selve velt tussce(n) de goede wille(m)s/
vand(er) brugge(n) en(de) claes vand(er) brugge(n) It(em) een dach(mael) lants/
geleg(en) opt selve velt tussce(n) de goede sheilichs gheest vand(en)/
vue(re)n ter eenre en(de) der erfgenamen jans van coudenberge/
ter ande(re) Item v vierdel lants geleg(en) op tpeesschele(re)nvelt/
tussce(n) de goede willems vand(er) bruggen ter eenre en(de) joes/
absoloens ter ande(re) Item v vierdel lants geleg(en) aldair opde(n)/
cleyne(n) ham tussce(n) de goede willems vand(er) bruggen ende/
jans van beert It(em) een dach(mael) lants geleg(en) opt selve velt/
tussce(n) de goede claes vand(er) bruggen ter eenre en(d) baudewijns
//
van hondsberghe ter ande(r) zijden Item drie vierdel lants/
gelegen aldair opt selve velt in twee stucke(n) d(ai)r af deen/
houden(de) i(½) vierdel es geleg(en) tussce(n) de goede claes vander/
brugge(n) en(de) jans van beert Dander houden(de) oic onderhalf/
vierdel es geleg(en) tussce(n) de goede des voirs(creven) claes vander/
bruggen en(de) den voetpat gaen(de) van voshe(m) te loeven(e) w(er)t/
It(em) (½) dach(mael) lants geleg(en) opt selve velt achter dbloc/
ten oude(n) voirde tussce(n) de goide wille(m)s vand(er) bruggen/
ter eenre en(de) tselve bloc ter ande(r) zijde(n) It(em) een dachmael/
lants geleg(en) op tgroot yndevelt tussce(n) de goede des goidsh(uys)/
van [he(re)n] p(er)cke ter eenre en(de) jacobs vand(en) vekene ter ande(r) zijden/
It(em) (½) boender lants geleg(en) opt boschvelt tussce(n) de goede der/
erfgename(n) jans van coudenberge en(de) des goidshuys van/
he(re)n p(er)cke ter ande(re) It(em) v vierdel lants geleg(en) int groot/
bloc tussce(n) de goede claes vand(er) brugge(n) en(de) wout(er)s de becke(re)/
It(em) een stuc bosch geheete(n) den lylienberch alsoet gelegen/
es te voshe(m) tussce(n) de goede willems danijs en(de) der ap(oste)len/
ter bruessel It(em) drie stallen metter porte(n) ald(air) en(de) de drie/
vierdel vand(en) mesthove met hue(re)n toebehoirte(n) geleg(en) te/
voshe(m) neve(n) den pleyn beginnen(de) dese goede van aen/
de schue(r) aldair en(de) alsoe voirt gaen(de) totte(n) streetken ald(air)/
soe v(er)re tselve streetke(n) inder lingden strect bove(n) en(de) benede(n)/
metten vie(re)ndeele vand(en) bogarde ald(air) Welc vie(re)ndeel/
geleg(en) es naest en(de) geleghelijcst desen goede(n) vors(creven) gelijc/
die goede aldair verscheiden sijn tussce(n) de weder gedeelte(n)/
willems vand(er) brugge(n) ter eenre en(de) tvoirs(creven) straetken ter/
ande(r) zijde(n) Op sulke(n) (con)dicie dat willem ende claes vand(er)/
brugge(n) tot eeuwig(en) dage(n) sulle(n) hebbe(n) hue(re)n uutganc/
inganc gaen en(de) kee(re)n met wagen(en) peerde(n) en(de) and(er)s in en(de)/
uut hue(re)r schue(re)n ald(ai)r neve(n) geleg(en) over de goede ende/
doer de porte voirs(creven) te(n) naeste(n) weghe en(de) ter mynster/
schaden It(em) noch de helicht van eenen stucke beemts/
houden(de) int geheel (½) boender oft dair omtri(n)t geheeten
//
den colvenrode soe dien int geheel gelegen es tussce(n) de goede/
bauduins va(n) hondsberge en(de) der ap(oste)len van bruessel Te weten/
die helicht die geleg(en) es naest den goeden der vors(creven) ap(oste)len/
d(air) af claese vand(er) brugge(n) dander helicht in deilingen/
bleve(n) es It(em) een dach(mael) beemts geleg(en) te nederijssche tussce(n) naest/
de goede [i dach(mael) beemps] claes vand(er) brugge(n) ter eenre die met malcande(re)n/
[jairl(ix) verspringen liggen(de) beide de dach(mael) tussche(n) de goede jans wilen van coudenberghe en(de) de goede jans van wynghe]/
It(em) eene(n) halve(n) florensche(n) guld(en) en(de) x pl(a)ck(en) pay(ments) erflic van/
dien twee florensce(n) guld(en) erflic aen en(de) op thof en(de) de/
goede der erfgename(n) jans van coudenberge geheete(n)/
van oude(n)voirde mette(n) toebehoorte(n) geleg(en) te voshe(m) in/
diversen plaetsen en(de) stucke(n) aldair It(em) tvierde gedeelte/
van xxii mudde(n) rogs goets en(de) payabels mate(n) en(de) pacht/
van wave(re) erfspachts alle jae(re) sint andriesmisse apostels/
te betale(n) Aen en(de) op seke(re) goede en(de) pande diverse(n) p(er)sone(n)/
toebehoire(n)de te nyel saint m(ar)tin en(de) d(air) omtri(n)t geleg(en) in/
diverse(n) stucke(n) en(de) plaetsen ald(air) Op alle trecht ende/
den last hier nae bescrev(en) dair voe(r) uutgaen(de) Te weten(e)/
vii st(uvers) xv mit(en) (½) mudde en(de) i(½) mol(evaten) even(en) onsen gened(igen) hee(re)/
It(em) vii st(uvers) xv mit(en) x mol(evaten) even(en) den huyse vand(en) ap(oste)len/
te bruessele It(em) i(½) mol(evaten) even(en) en(de) xv mit(en) den honden/
van boutsvoirt It(em) vii(½) st(uvers) iii mit(en) de(n) jonche(re) va(n) merode/
It(em) v st(uvers) den godsh(uyse) van he(re)n p(er)cke It(em) v(½) st(uvers) en(de) xv mit(en)/
joese absoloens It(em) eene(n) pot wijns en(de) een mol(evat) rogs/
der kercke(n) van voshe(m) It(em) drie mol(evaten) rogs den p(ro)chiaen/
en(de) (½) mol(evat) rogs den coste(r) ald(air) It(em) xlv pl(a)ck(en) s(in)te remeysbede(n)/
It(em) twee pet(er)s den erfgename(n) jans boschverckens It(em)/
xvi(½) gr(oten) tvierdel van eene(n) grote pay(ments) tvierdel va(n) eene(n)/
brode en(de) drie mol(evaten) even(en) te jauche Ite(m) v pl(a)ck(en) vi mit(en)/
een broot een halster en(de) (½) mol(evat) even(en) (½) cap(uyn) iiii(½) pl(a)c(ken) te/
nyel le piereuz Item v gr(oten) brab(ants) der v(ro)uwe(n) va(n) so(m)breffe/
It(em) een pl(a)c te waelham It(em) xviii mit(en) te torbaix saint/
piere It(em) v gr(oten) te berry It(em) iiii mit(en) m(ijn) vrouwe(n) van
//
nyvele It(em) (½) mudde rogs mate(n) van wave(re) m(ijn) vrouwe(n)/
van euwirez Ende noch op tvierdel van eene(n) mudde/
rogs mate(n) voirs(creven) den armen van nyel saint martin vors(creven)/
al erfchijs en(de) pacht te behoirliken tiden te betalen/
Ende voirtane op seven en(de) een half mudde(n) rogs goet/
en(de) payabel mate(n) en(de) pacht van wave(re) alle jae(re) sint/
andriesmisse apostels en(de) ombegrepe(n) tonser liever v(ro)uwe(n)/
daige liechtmisse v(er)volgen(de) te betale(n) en(de) te nyel saint/
martin ten huyse der voirs(creven) katlijne(n) de maersselle der/
moed(er) te leve(re)n der selver katlijne(n) alsoe lange als zij/
leve(n) sal en(de) niet lang(er) Hanc quoq(ue) Et sat(isfacere) prout eisd(em)
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-02 by Xavier Delacourt