SAL7366, Act: V°93.2 (172 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°93.2  
Act
Date: 1472-11-09

Transcription

2020-08-27 by Claire Dejaeger
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sullen sien oft hoiren lesen burg(er)/
meeste(re)n scepen(en) ende raet der stad van loeven(e) saluut doen/
te wete(n) dat op den dach van hede(n) datu(m) van desen voe(r) ons/
come(n) is in p(ro)peren p(er)sone meester peter van loeven(e) En(de) heeft/
geconstitueert gesedt volcomen macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auct(ori)teit gegeve(n)/
tsijnen wed(er)coepen jacoppe schelkens woenen(de) te werchte(r) he(re)n/
janne schelkens prieste(r) zijne(n) sone jannese van marienborch/
en(de) willem(me) vander houtm(er)ct oft den eene(n) van hen bringere/
des briefs Alle ende yegewelke zijn saken questien en(de) gescille(n)/
die hij alsnu uutstaende heeft oft namaels hebben soude moege(n)/
voir wat gerichte gheestelijc oft weerlijc dat dat ware of(t)/
gescien mochte En(de) alle des vors(creven) meest(er) pet(er)s goede beru(erlijc)/
ende onber(uerlijc) chisen renten proffite(n) pachte(n) en(de) sculden geval(len)/
oft alnoch te vallen allo(m)me binne(n) den lande va(n) brabant ende/
dair buten Te verwaren te mane(n) teyssche(n) op te buere(n) tontfa(n)/
gen dair voir te dagen te pande rastemente te doen legge(n)/
die texequeren voir alle gerichte gheestelijc en(de) weerlijc de(n)/
sculders te quitere(n) volcome(n) quitan(cien) te gheve(n) Composicie en(de)/
mynlike yffeni(n)ge dair af te make(n) getuychnisse te leyden der/
wederp(ar)tien getuge(n) te sien zwere(n) hue(r) deposicie(n) te wederleg(gen)/
die te battere(n) te replice(re)n te duplice(re)n (et)c(etera) also wel int pri(n)ci/
pael als int accessoir (et)c(etera) in mel(iori) for(ma) p(ro)mit(tens) rat(um) no(vem)[b(ris)] ix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-02 by Xavier Delacourt