SAL7368, Act: R°142.1-V°142.1 (283 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°142.1-V°142.1  
Act
Date: 1474-12-12
Languages:Nederlands,Latinum

Transcription

2019-04-06 by Mi-Je Van Gils
Item h(er) jan van scoenhoven ridde(r) heeft gekind wettelic v(er)cocht te/
hebben he(re)n philipse van scoenhoven ridde(r) zijnen brued(er) allet recht/
actie deel ende aensprake dat de selve h(er) jan heeft oft hebbe(n) mach/
in e(n)nigher manie(re)n inde goede van nurode ende van vlasselair/
in chijsen rinte(n) pachte(n) rechten heerlich(eiden) manscapen peertskue(re)n/
panhuysen aldair staen(de) ende allen ande(re)n hue(re)n toebehoorte(n)/
hoedanich die zijn soemen die behalven tpanhuys te leene/
houden(de) es vanden hee(re) van wesemale na inhoudt zijnre/
leenboeken en(de) tselve panhuys tchijslijc houden(de) es van den/
erfgenamen m(ijns) vrouwen vand(er) rivie(re)n Heeft voort bekint als/
voe(r) de selve h(er) jan den selve(n) he(re)n philipse alnoch v(er)cocht/
te hebben alle sijn recht actie deel en(de) aensprake die hij heeft/
oft hebben mach in e(n)niger manie(re)n inde wat(er)molen geheete(n)/
des greve(n) molen met hue(re)n toebehoorte(n) geleg(en) te nurode/
oft dair omtri(n)t soemen die te leene hult vand(en) hee(re) van/
wynghe de nae inhoud der leenboeken d(air) af zijnde Item/
ende alnoch zijn deel recht en(de) actie in elf pond loeven(sche)/
erflic aen ende op de goede van voshem ende van leefdale nu/
ons gened(ichs) he(re)n ts(er)toge(n) zoe de vors(creven) h(er) jan die selve rinte/
dair op te leene vanden selven onsen gened(igen) hee(re) de(n) hertoghe/
houden(de) es nae inhoudt zijns leenboecks pro certo p(re)cio/
de quo satisfact(um) Promitt(ens) d(i)c(t)us d(omin)us joh(ann)es satisface(re)/
de quarta parte d(i)c(t)or(um) bonoru(m) de nurode vlasselair ca(m)me/
d(i)c(t)e panhuys ac molendini cu(m) o(mn)ib(us) et singulis eoru(m) p(er)tinen(tiis)/
presc(ri)ptis ac de medietate d(i)c(t)oru(m) undeci(m) librar(um) lovan(iensium)/
he(re)d(itarii) cens(us) [Si quid] et waran(dizare) eandem q(ua)rta(m) p(ar)te(m) d(i)c(t)or(um) bonor(um) de/
nurode vlasselair ac ca(m)me d(i)c(t)e panhuys cu(m) p(er)tinen(tiis) sub/
q(ua)rta p(ar)te q(ui)nquaginta florenoru(m) hollandr(ensium) he(re)d(itarii) cens(us) d(omi)no/
de kestergate qui no(n) su(n)t redimen(di) q(ui)nq(ue) florenor(um) hollandr(ensium)/
hereditarioru(m) eccl(es)ie b(ea)te marie virg(inis) in opido arscoten(si) ad op[(us)]/
triu(m) missaru(m) ibid(em) sedecim florenoru(m) renen(sium) vitalis pensio(n)is
//
wil(he)lmo esdoren sedeci(m) florenoru(m) renen(sium) vital(is) pens(ionis)/
d(omi)no henrico magn[(us)] et e(ius) (con)thorali ac duoru(m) caponu(m)/
et triu(m) denarioru(m) cens(us) d(i)c(t)oru(m) he(re)dum d(omi)ne vand(er) rivie(re)n/
It(em) d(i)c(t)am q(ua)rta(m) p(ar)tem p(re)fati molendini nu(n)cupati sgreven/
molen cum p(er)tinen(tiis) sub quarta p(ar)te quinq(ue) florenoru(m)/
hollandren(sium) hered(itarii) cens(us) pred(i)c(t)e eccl(es)ie b(ea)te marie virg(inis)/
in opido arscotten(si) ad opus triu(m) missaru(m) ibide(m) tamq(uam)/
p(ro)ut Necnon de d(i)c(t)a ca(m)ma nu(n)cupata des greven/
molen [tpanhuys] debitam legisop(er)am d(i)c(t)o d(omi)no ph(ilipp)o ad e(ius) monicio(n)e(m)/
face(re) p(ro)ut cor(am) lyemingen vos decembr(is) xii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer