SAL7368, Act: R°148.2-R°149.1 (298 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°148.2-R°149.1  
Act
Date: 1474-12-20

Transcription

2019-04-16 by Mi-Je Van Gils
It(em) henr(ick) va(n) kersbeke als man en(de) mo(m)boir m(ar)grieten van lare/
zijns wijfs die hij hier inne geloeft te v(er)vange(n) en(de) jan van/
lare sone wile(n) pet(er)s vanden voirbedde in deen zijde ende/
peter van lare sone wijle(n) pet(er)s brued(er) der voirs(creven) m(ar)grieten
//
ende jans vervangen(de) in des naebescr(even) es alijten zijnder moeder/
ende woute(re)n van lijshem nu hue(re)n man in dandere die zeke(re)/
geschille hebbe(n) underlinghe om d(er) goede rinte(n) en(de) vliegen(de) erve wille/
gebleve(n) nade doot des voirs(creven) wile(n) pet(er)s van lare en(de) die den voirs(creven)/
voirkinde(ren) blive(n) mochte(n) naede doot der voirs(creven) alijte(n) [In p(rese)ncia] sijn met/
malcande(re)n eensworde(n) en(de) ov(er)come(n) in erfvorw(er)d(en) bij ond(er)wijse van/
hue(re)n vriende(n) de pointe(n) h(ier)nae v(er)claert die zij deen dande(re) geloeft/
hebbe(n) gestentelijck tonderhoude(n) en(de) van des h(ier)nae volge(n) sal oic voird(er)/
vestich(eit) te doene ofts behoefde Inden yersten es hue(r) condicie dat/
den voirs(creven) janne van lare ombelet van alle(n) den voirs(creven) p(ar)tien volge(n)/
sal alsulk(en) bedde in alsulke(n) mate(n) alse hem de voirs(creven) wijle(n) peter/
zijn vader gemaect heeft en(de) de voirs(creven) wed(uwe) gekint heeft dat hem/
va(n) zijne(n) vader gelate(n) es geweest Voert sulle(n) den voirs(creven) pete(re)n/
den sone vande(n) naebedde volge(n) erflijck die xii halster core(n)s erflijck/
die jan hutsen te beetse den voirscr(even) wijle(n) pete(re)n hue(re)n vader/
sculdich was Noch selen den voirs(creven) pete(re)n volge(n) ombelet vand(er)/
voirs(creven) wederp(ar)tien ter stont te volgen die goede h(ier)nae bescr(even) te/
weten iiii [een] boende(r) eeussels gelege(n) onder hale(n) opde(n) endenpoel tussche(n)/
tvelt geheete(n) den haec t(er) eender en(de) janne malfroit t(er) ande(r) zijde(n)/
It(em) [noch] (½) boender wy(n)nents lants d(air)aen gelege(n) naestden goede(n) jans vand(en)/
vynne It(em) noch eene sille lants gelege(n) opde(n) endenpoel voirs(creven)/
tussche(n) de goede d(er) he(re)n vanden trone t(er) eender zijde(n) ende/
jans van lae(re)? en(de) henr(ix) van kersbeke voirs(creven) t(er) ande(r) zijden/
Item va(n) alsulke(n) mudde core(n)s erflijck alse marie vand(er) achter/
den voirs(creven) pete(re)n den vader sculdich was va(n) hue(re)n goede(n) te/
hale(n) d(air)af sulle(n) de v halste(r) volgen den voirs(creven) voirkinde(re)n te/
gelijcke te deyle(n) ende den voirs(creven) pete(re)n de drie halste(r) Voert/
sulle(n) den voirs(creven) janne van lare en(de) zijne(n) zwag(er) ombelet vanden/
voirscr(even) pete(re)n en(de) zijnder moeder t(er) stont volge(n) de goede h(ier)nae/
bescr(even) Inden yersten huys en(de) hof mette(n) toebehoirte(n) gelege(n) te/
etsrike inde p(ro)chie van hale(n) tussche(n) de goide henr(ix) va(n)/
lare ende derfgename(n) meeus smans comen(de) aende vroente ald(air)/
It(em) (½) boender lants gelege(n) opden wynckel tussche(n) de goide he(re)n/
lembr(echts) machiels p(ri)est(er)s t(er) eend(er) en(de) der erfgename(n) arnts wile(n)/
de raymake(re) It(em) (½) boender lants opde hegghe aen dettelstrate/
en(de) aen de goede lambr(echts) morsels It(em) noch drie vie(re)ndeel
//
lants gelegen opt selve tusschen dettelstrate voirs(creven) ende de/
goede der erfg(enamen) vaes vander eyken It(em) noch (½) boender lants/
opden endenpoel tussche(n) de goede jans vande(n) vynne en(de) der erfg(enamen)/
des voirs(creven) wile(n) pet(er)s va(n) lare van welke(n) goede(n) de voirs(creven) wed(uwe)/
huer man ende huer sone t(er) stont de hant lichte(n) sulle(n) It(em) want/
onder scepen(en) te hale(n) staen xv guld(en) xxx pl(a)c(ken) goetsghelts voir tstuc/
die gheert h(er)mans oft zijn erfg(enamen) d(air) gesedt hebbe(n) voir dafquiti(n)ge/
va(n) (½) mudde cor(ens) erflijck soe es gevorw(er)t dat van dien pe(n)ni(n)ge(n)/
bij ghemeyne(n) (con)sente van p(ar)tien voirs(creven) genome(n) sulle(n) worde(n) de coste(n)/
die de voirs(creven) p(ar)tien en(de) hue(r) vier vriende die zij in wed(er)zijde(n) om hen te/
beslichte(n) te loven(en) hebbe(n) gebracht gedae(n) hebbe(n) ende des d(air)af ov(er)sciete(n)/
sal moege(n) sele(n) de voirs(creven) drie p(er)sone(n) contrahenten te gelijcke deyle(n)/
Ende hier mede sulle(n) de voirs(creven) p(ar)tien v(er)yffent zijn van al tghene/
des zij ten ocsuyne van desen deen den ande(re)n optijde(n) soude(n) moge(n)/
in eeniger wijs maer oft meer erfgoede oft rinten vonde(n) worde(n)/
pete(re)n van lare den vader toebehoiren(de) d(air)af blive(n) elc vande(n) voirscr(even)/
p(ar)tien op hue(r) beloep van rechte cor(am) roelants roelofs decembr(is) xx
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer