SAL7368, Act: R°162.3-V°163.1 (332 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°162.3-V°163.1  
Act
Date: 1475-01-04

Transcription

2019-05-24 by Mi-Je Van Gils
It(em) h(er) ph(ilip)s van scoenhove(n) ridde(r) in p(rese)ncia heeft gekind en(de) gelijdt/
gehave(n) te hebben en(de) ontfanghen van he(re)n janne van scoenhoven/
ridde(r) zijnen brueder alle en(de) yegewelke [brieve] zoe die h(ier) nae geinventarieert/
wordde(n) Primo eene(n) brief van arscot vand(en) goede(n) van vlasselair/
beginnen(de) Univ(er)s(is) p(rese)ntes l(itte)ras visur(is) arnold(us) d(i)c(t)us enneken vand(er)/
daet m cc lxxxv lxxxiii in passio(n)e b(ea)tor(um) petri et pauli ap(osto)lor(um)/
It(em) eene(n) brief van leene spreken(de) van zeke(re)n goede(n) van nurode en(de)/
houdert beginnen(de) Cont zij alle(n) den ghene(n) die desen brief sien sele(n)/
en(de) hoe(re)n lesen dat arnout van lantwijc vand(er) daet m ccc en(de) xxiiii/
It(em) eene(n) brief van nurode sprek(ende) van (½) dach(male) lants beginnen(de) Notu(m)/
sit univ(er)s(is) q(uod) arnold(us) d(i)c(t)us nonessone? vand(er) daet m ccc xiii mensis/
septe(m)br(is) It(em) i scep(enen) br(ief) van nurode sprek(ende) van eene(n) dach(male) lants te nurode
//
geleg(en) beginnen(de) Notu(m) sit univ(er)s(is) q(uod) joh(ann)es d(i)c(t)us dillensone/
vand(er) daet m ccc xiii mens(is) sept(embris) It(em) i scep(enen) brief va(n) nurode/
spreken(de) van seke(re)n chijsgoede(n) va(n) nurode beginnen(de) Univ(er)s(is) p(rese)ntes/
l(itte)ras inspect(uris) visur(is) et auditur(is) henr(icus) d(i)c(t)us boessemt vand(er) daet/
m ccc xi die b(ea)ti petri ad vinc(u)la in p(ri)cipio mens(is) augusti It(em)/
eene(n) scepen(en) brief van nurode spreken(de) van eene(n) dachmale hoefs/
beginnen(de) Notu(m) sit univ(er)s(is) q(uod) walter(us) d(i)c(t)us p(re)to? de nuwerodes vand(er)/
daet m ccc xiii mens(is) sept(embris) It(em) eene(n) scepen(en) brief va(n) nurode/
spreken(de) van eene(n) accoirde tussce(n) den hee(re) scoenhove(n) ter/
eend(er) en(de) den proefst van ghempe en(de) de(n) he(re) vand(er) rivie(re)n/
vand(er) daet m cccc xix xviii oct(obris) ende beghint Cont zij allen/
liede(n) die dese l(ette)ren selen sien oft hoe(re)n lesen dat wij scepen(en) van/
nurode (et)c(etera) It(em) eene(n) scepen(en) brief van loven(en) sprek(ende) van eene(n)/
stucke heyden houden(de) acht boend(er) beginnen(de) Notu(m) sit univ(er)sis/
q(uod) joh(ann)es vanden kerchove cl(er)icu(s) vand(er) daet m cccc xxxi mens(is)/
ap(ri)lis die xi It(em) i brief van i accorde tussce(n) jouffr(ouwe) lijsbette(n)/
wettige gesellynne wijlen was loenijs van boechout op deen/
zijde en(de) der selver jouffr(ouwe) lijsbette(n) late en(de) ondersate(n) des dorps/
van nuwerode beginnen(de) Alle(n) den ghene(n) die dese tegewoird(ige)/
l(ette)ren selen sien oft hoe(re)n lesen zij kinlic en(de) openbair vand(er) daet/
m cccc en(de) xxx opte(n) xi dach van eve(ne)maent mens(is) sept(embris)/
It(em) eene(n) scepen(en) brief van nurode mencie maken(de) van vier/
boende(re)n eeussels en(de) beemde(n) beginnen(de) Wij scepen(en) va(n) nurode/
doen cond en(de) kinlic allen lieden dat comen es voer de(n) meye(r)/
des heerscaps voirs(creven) ons(er) jouffr(ouwe) van bouchout vand(er) daet m/
cccc en(de) xxxiii xii daige in junio It(em) eene(n) leenbrief des he(re)n/
van wesemale spreken(de) vand(en) goede(n) van nurode metten/
heerscapien scependo(m)me en(de) and(er)ssins beginnen(de) Wij jan/
hee(re) van wesemale van falays vand(en) lande van mechele(n) vand(er)/
daet m cccc xxxii na costu(m)e des hoofs van camerijc It(em) een(en)/
scepen(en) brief van loven(en) spreken(de) van ene(n) beleide gedaen bij scep(enen)/
van nurode overbracht de(n) scepen(en) van loven(en) vand(en) goede(n) van
//
nurode en(de) vlasselair beginnen(de) Cont zij allen liede(n) dat henric oliviers/
vand(er) daet xvii daige in octobri int jair m cccc en(de) xxix It(em) eene(n) brief/
vand(er) gueding(en) doer den vors(creven) brief gesteke(n) inde welk(er) vors(creven) goide/
gegoidt was amelrijc pynnoc tot behoif jans sijns soens beginnen(de)/
Cont zij allen liede(n) dat want joh(ann)es gobbelijns vand(er) daet xix daighe/
in octobri int jair m cccc xxix It(em) eene(n) scepen(en) brieffe(n) van loeven(en)/
spreken(de) van eene(n) beleide der goide van nurode te rode bij cortelke ende/
van vlasselair beginnende Cont zij allen liede(n) dat de meye(r) van loven(en)/
mette(n) scepen(en) van loven(en) heeft geleit van heerh(eid)? joh(ann)ese gobbelens/
vand(er) daet m cccc xxix iii daige in meye It(em) de guedinge doer/
tvors(creven) beleit gehang(en) dair toe qua(m) amelric pynnoc tot behoif/
jans sijns soens beginnen(de) Cont zij alle(n) liede(n) dat want joh(ann)es/
gobbelens vand(er) daet m cccc xxix xiii daige in octobri It(em) eene(n)/
brief noch d(air) aen gehang(en) spreken(de) van genoechdoene beginnen(de)/
Cont zij alle(n) liede(n) dat jonch(e)r jan en(de) daneel van scoenhove(n) gebrued(er)s/
vand(er) daet m cccc xxix xiii daige octobri It(em) noch i brief d(air) aen/
gehang(en) spreken(de) oic van genoechdoene beginnen(de) Cont zij allen/
liede(n) dat jonch(e)r jacob van scoenhove(n) sone jonch(e)r jans van scoen/
hove(n) vand(er) daet m cccc xxix xxx daige in octobri It(em) eene(n)/
leenbrief mencie mak(ende) van xi l(i)b(ra) loeven(sche) gelts [goets gelts] opde goede/
van voshe(m) (et)c(etera) besegelt metten segele(n) vrouwe jehanne(n) h(er)toginne(n)/
van lutsenborch (et)c(etera) beginnen(de) Jehanne bijder gr(ati)en gods h(er)togi(n)ne/
van lutsenborch van loth(a)r(ingen) van brab(ant) (et)c(etera) vand(er) daet m ccc lxxxvii/
xiii daige in aug(usto) It(em) eenen leenbrief m(ijns) gened(ichs) he(re)n spreken(de) van/
xi l(i)b(ra) goets gelts vors(creven) beginnen(de) Ph(ilip)s bijd(er) gr(ati)en gods h(er)toghe/
van bourg(oignen) van loth(a)r(ingen) van brab(ant) en(de) van lymb(urg) (et)c(etera) vand(er) daet/
m cccc xlix xxviii daige in julio Ende heeft gelooft de selve/
h(er) ph(ilip)s den vors(creven) he(re)n janne sijne(n) brued(er) metter gelufte(n) van/
wairscape en(de) genoech doene die de selve h(er) jan he(m) onlanx/
voir scepen(en) van loven(en) gedaen heeft vand(en) goide(n) en(de) rinte(n) dair/
de vors(creven) geinventarieerde brieve mencie af maken nyet te
//
pramen oft te late(n) p(ra)men hij en sal hem tyerst ende voir al de/
vors(creven) geinventarieerde brieve te baten bringhen cor(am) roelofs/
langrode januarii iiii[ta]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-04 by Jos Jonckheer