SAL7368, Act: R°225.1-V°225.1 (486 of 737)
Search Act
previous | next
Act R°225.1-V°225.1  
Act
Date: 1475-03-04

Transcription

2021-04-26 by helga peeters
Cond zij alle(n) lieden dat jan van landen(en) henr(ix) sone wonen(de)/
te roosbeke in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint dat hij/
ghenome(n) heeft teghen den minister ende co(n)ve(n)t vanden/
godshuyse van sinte pauwels te loven(e) vander derder orden(en)/
thof desselfs godshuys mette(n) huyse(n) hove(n) bogaerde(n) en(de)/
alle(n) ande(re)n zijne(n) toebehoirte(n) alsoet gelege(n) es inde p(ro)chie/
van doerne te houde(n) te hebbe(n) ende te wynne(n) va(n)/
half m(er)te naestcomen(de) [lxxii lestleden] eene(n) t(er)mijn van sesse jai(r)e(n) lanck/
due(re)nde deen nae dande(r) zonder middel v(er)volg(ende) elx/
jaers d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r) xlv mudde(n) rox vijf/
mudde(n) tarwe(n) en(de) i(½) mudde erwete(n) d(er) mate(n) en(de) pacht/
va(n) loven(e) met wa(n)ne en(de) vede(re)n wel bereyt alle ja(r)e/
tsinte andr(ies)misse apostels te betale(n) en(de) te loven(e) int/
voirs(creven) godshuys te leve(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m] Es vorweerde/
dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande sal late(n) besayt/
en(de) wel ghemest alsoe hij die aenveerdt sal [heeft] voirt/
es condicie dat de selve wynne de voirs(creven) lande sal/
wynne(n) werve(n) en(de) meste(n) gelijck regengenoete(n) boven/
en(de) benede(n) en(de) hij en salse niet moegen hoervruchte(n)/
de leste drie ja(r)en uuytgenome(n) twee boende(r) dewelke/
hij alsoe sal moete(n) meste(n) datte(n) godshuyse d(air)af ghee(n)/
hinder en come oft oick [niet] arghe(r) en zij(n) [worde(n)] It(em) es/
vorweerde dat de voirs(creven) wynne gehoude(n) sal zijn/
alle ja(r)e te leve(re)n drie hond(er)t walms om de huysinge/
d(air)mede te decken(e) ofts behoefts en(de) ofts [men] ald(air) niet/
en behoefde soe sal tgodshuys mette(n) selve(n) walme(re)n/
moege(n) doe(n) hue(re)n geliefte ende alsoe wa(n)neer men/
ald(air) plect dect oft e(n)nige rep(ar)acie doet soe es/
vorweerde dat de wynne gehoude(n) sal zijn den werclud(en)/
de(n) montcost te gheve(n) en(de) tgodshuys der dachue(re)n/
betale(n) zonder e(n)nige(n) afslach de(n) wynne d(air)om te doene
//
Ende tgodshuys sal gehoude(n) zijn alle ande(re) stoffe/
te leve(re)n totter rep(ar)acien vande(n) voirs(creven) hove It(em)/
es voirt vorweerde(n) en(de) condicie dat de vors(creven)/
wynne gehoude(n) sal zijn de voirs(creven) huysinge(n) te/
houde(n) in goede(n) state op zijne(n) cost vander ond(er)ster/
rikele(n) nederweert It(em) alle(n) den chijs oft last/
uuyte(n) voirg(eruerde) goede(n) gaende sal tgodsh(uys) gehoude(n) zij(n)/
te v(er)nuege(n) en(de) te betale(n) zonder cost oft last des/
voirscr(even) wynne(n) It(em) es vorweerde zoe wa(n)neer/
de voirscr(even) wynne den pacht voirs(creven) jairlijx leve(re)n/
sal met wagen(e) dat dan de selve wy(n)ne met/
eene(n) zijne(n) knape hebbe(n) sal int voirs(creven) godshuys/
eene(n) maeltijt en(de) de p(er)de loge(re)n onder dack/
zonder d(air)mede e(n)nige(n) cost oft last te hebben(e) van/
voeden(e) oft anderssins It(em) es vorweerde eve(n)v(er)re/
dat e(n)nighe tempeesten van hagelslage oft volke/
va(n) wapen(en) gebuerde d(air)mede de wy(n)ne m(er)clike/
schade bijlede dat dan in dien gevalle tvoirs(creven)/
godshuys gehoude(n) sal zijn de(n) selve(n) wynne te/
doene rastoer en(de) afslach vande(n) voirs(creven) pachte/
nae grooth(eit) d(er) schade(n) gelijck ande(re) hove(n) d(air)omtrint/
gelege(n) int ghemeyne doe(n) soude(n) moete(n) Ende/
alle dese vorweerd(en) condicie(n) en(de) geluefte(n) (et)c(etera)/
cor(am) roelofs heykens m(ar)cii iiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-18 by Jos Jonckheer