SAL7368, Act: R°268.2-V°269.1 (577 of 737)
Search Act
previous | next
Act R°268.2-V°269.1  
Act
Date: 1475-04-08

Transcription

2021-11-15 by helga peeters
It(em) om aen den eerweerdige(n) edelen en(de) wijsen hee(re) mijne(n) hee(re) van/
chanterain te zuenen en(de) te peyse te comen vand(en) ongevalle dat/
voirmaels inder stat van loeven(e) gebuert es inden p(er)soen van/
eenen geheete(n) calot de nixie die dyene(r) was des vorscr(even) he(re)n bij gielise vand(en) brande scoemake(r) van live ter doot/
bracht dair mede en(de) bij wa(r)en henneken vand(en) brande smet des/
vors(creven) gielijs brueder ende een geheete(n) henneken van loobosch/
de jonghe ryembeslege(r) nu buyte(n) lants zijnde al waest dat/
zij niet handedich en zijn geweest welke zoene en(de) dat dair/
aen cleeft den vors(creven) hee(re) van chanterain toebehoort bij octroye/
en(de) (con)cessien ons gened(ichs) he(re)n ts(er)tog(en) als dat uut open(en) brieven/
des selfs ons gened(ichs) he(re)n gebleken heeft overmits dat de/
selve calot des vors(creven) he(re)n van chanterain dyene(r) was een/
uutlendige gebore(n) inden lande van grieken Soe hebben de/
vors(creven) gielijs en(de) henneken vand(en) brande gebruede(re)n gelooft/
de saken en(de) pointe(n) h(ier) na v(er)clairt en(de) op lantsoene/
Ierst hebben de vors(creven) gebruede(re) gelooft dat zij voer des/
voe(r)ger(uerde) wort elc van hen doen sal een bedevart in cypers/
en(de) die te porre(n) binne(n) xl daige(n) naistcomen(de) ende als zij/
van dier bedevart comen selen wesen zullen zij binne(n) xl daig(en)
//
dair nae elc doen een bedevart sint jacops in galissien/
dair nae binne(n) soe vele tijts noch weder comen zijnde/
doen een bedevart te rutchemedouwe ende van elc vand(en)/
vors(creven) bedevarde(n) goede wairheit te bringe(n) nae der stat recht/
van loeven(e) dat zij die in huers selfs p(er)soen(en) gedaen hebbe(n)/
oft van allen den vors(creven) bedevarde(n) ende van elc van dien crige(n)/
en(de) verwerve(n) de gracie en(de) goedertie(re)nheit des voirs(creven) he(re)n/
It(em) hebben voort gelooft de vors(creven) gebruede(re)n indivisim te/
werven en(de) te vercrijgen binnen gewoenlike(n) tide tgebed van/
vierdalfhondert cloest(ere)n en(de) d(air)af den selve(n) mijne(n) hee(re) voirs(creven)/
binne(n) den selve(n) tide te doen hebben behoirlike certificacie/
behalve(n) dat een gebed gedaen sal wordde(n) inder kercken/
opde borch Item hebben de vors(creven) gebruede(re)n voort/
gelooft dat zij soe vele gelts als coste(n) soude een yse(re)n/
cruyse van hondert ponde(n) zwaer besorgen sulle(n) in hande(n)/
vand(en) rintmeest(er) mijns vors(creven) he(re)n die welke pe(n)ninge mijn/
vors(creven) hee(re) sal moig(en) belegg(en) aen een steyne(n) taverneel oft/
elders beke(re)n in salich(eit) des doode(n) aen sulke devote oft chierlike/
betekeni(n)ge als hem d(air)af gelieve(n) sal te doen maken oft/
ordine(re)n It(em) voirt hebben beide de vors(creven) gebruede(re)n/
gelooft ende elc van hen inde vier navolgen(de) p(ro)cessien te/
loeven(e) te weten inde p(ro)cessie van sinte g(er)truyde(n) inde p(ro)cessie/
van sint jacops inde p(ro)cessie van sinte pet(er)s en(de) inde p(ro)cessie van/
ons(er) liever vrouwen sinte pet(er)s te loven(e) te come(n) te weten de/
vors(creven) gielken bloots hoots in een paer lijne(n) clede(re)n ende/
he(n)neken sijn brued(er) in sijn clede(re)n barvoet bloets hoots en(de)/
ongegordt voer de cruysen met eend(er) keerse(n) in huer hand elc/
van eene(n) ponde ende alsoe inde selve p(ro)cessie(n) gaen tot [van] dat/
die uutgaen tot datse weder inne comen sullen wesen It(em)/
voort heeft gelooft de vors(creven) gielijs als p(ri)cipael faiteur
//
dat hij t(er) maniss(en) mijns he(re)n vors(creven) oft sijnd(er) geco(m)mitteerden/
sal come(n) in een pair lijne(n) clede(n) bloots hoots en(de) bervoets va(n)/
aende trappe(n) vand(en) borch berghe tot inde kercke opde borch/
voer den vors(creven) mijne(n) hee(re) oft sijne(n) geco(m)mitteerde(n) dair toe oft/
dairt mijne(n) he(re) gelieve(n) sal Ende vallen dair in p(rese)ncien des/
selfs he(re)n oft sijnd(er) geco(m)mitteerde op sijn knyen drie werve(n) met/
eenen halme tusscen de vynge(re) alsoe men voet valle(n) van dooden/
doet ende bidden drie werve(n) om gods wille datmen hem de/
doot vand(en) vors(creven) dooden vergeve(n) wille Item heeft gelooft/
de vors(creven) hennek(en) zijn brued(er) cort nae den vors(creven) voetval te comen/
van aen de vors(creven) trappen ter plaetsen inde kercke vors(creven) bloets/
hoots barvoet in sijn clede(re)n ongegort en(de) valle(n) voir mijne(n)/
vors(creven) he(re) oft sijne(n) geco(m)mitteerde(n) op sijn knyeden bidden(de) om/
gods wille dat mijn he(re) hem vergeve(n) wille van dat hij hem/
in dit stucke v(er)cort mach hebben oft dairt mijne(n) he(re) gelieve(n)/
sal Item tot desen heeft de vors(creven) gielijs fayteur den vors(creven) hee(re)/
voir de cleynich(eit) en(de) v(er)cortinge zijne(n) edele(n) p(er)soen h(ier) inne gedaen/
te doen noch een bedevart te romen na dat hij van allen den/
vors(creven) bedev(ar)den voldaen sal hebben die te porre(n) binne(n) xl daig(en)/
nae de manisse des vors(creven) he(re)n als hij dande(re) bedev(ar)den vors(creven) gedaen/
oft gecuelt sal hebben ende goede wairheit d(air)af te bring(en) nae/
der stat recht van loeven oft des vors(creven) he(re)n moet d(air)af te c(ri)gen/
It(em) jan van loebosch vader des vors(creven) he(n)nekens van loebosch heeft/
gelooft den vors(creven) mijne(n) he(re) voir sulken cleynich(eit) en(de) v(er)cortinghe/
als sijn sone den selven mijnen hee(re) gedaen heeft in dit stucke/
te doen een bedevart te romen darweert te porre(n) binne(n) xl daig(en)/
na de manisse des vors(creven) he(re)n en(de) goede wairheit dair af te bringe(n)/
nae der stat recht oft des vors(creven) he(re)n moet te hebben en(de) als de/
vors(creven) he(n)neken des vors(creven) jans van loebosch sone binne(n) lants/
comen sal sijn sal hij de vors(creven) sake moige(n) bete(re)n den vors(creven) mijnen/
he(re) in alle der manie(re)n de vors(creven) he(n)neken vand(en) brande doet en(de) hier
//
gelooft heeft te doene behalve(n) want sijn vader/
voir hem hier gelooft heeft een bedevart te romen/
dair voe(r) sal den vors(creven) he(n)neken van loebosch te baten/
comen en(de) cortten den wech sint jacops die de vorscr(even)/
he(n)neken vand(en) brande gelooft heeft te doene oft en/
wilt de vors(creven) he(n)neken van beers loobosch dat soe dan/
niet acht(er)volge(n) soe sal hij staen alsdan vand(en) voiscr(even)/
saken op sijn beloep van rechte soe v(er)re alst hem aengaet/
oft dit tractaat niet gemaict en wa(r)e geweest cor(am)/
lye(mingh)[en] berghe ap(ri)lis viii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-25 by Jos Jonckheer