SAL7368, Akte: R°45.1-R°46.1 (71 van 732)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°45.1-R°46.1  
Act
Datum: 1474-08-10

Transcriptie

2018-12-07 door Mi-Je Van Gils
Item villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit gerardu(m) de/
baussele secretar(em) opidi lovanien(sis) ad o(mn)ia et singula bona mobilia/
m(a)g(ist)ri richardi tronchillon canonici leodien(sis) vicarii ac (con)siliarii nobil(is)/
et poten(tis) d(omi)ni ludivici de borbon ep(iscop)i leod(iensis) ducis de bulloen et comit(is)/
de loon ubicu(m)q(ue) locoru(m) infra opidu(m) et libertate(m) lovan(ienses) sit(orum) aut quocu(m)q(ue)/
no(m)i(n)e censeant(ur) pro cert(is) promissionib(us) (con)dicionib(us) et (con)vencionibus/
(con)script(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium) quar(um) tenor sequit(ur) in hec verba/
Cont zij allen lieden dat meest(er) richart troncillon canonic te/
luydic vicar(is) en(de) raid des edelen en(de) mogen(den) he(re)n lodewijcs va(n) bourbon/
busscops van luydic hertogen van buillon en(de) greve van loon in/
tegewoirdich(eit) der scepen(en) van loven(en) gestaen heeft gehuert ende/
bekind dat hij gehuert heeft tegen gerarde van baussele secretar(is)/
der stat van loven(en) een huys en(de) hof met sijne(n) toebehoorten/
geleg(en) achter der herbergen geheeten de weldeman tusschen/
derflich(eit) behoiren(de) tot der selver h(er)bergen in drie zijden ende/
eenen wech die de vors(creven) gerart dair behult van voe(r) ter/
strate(n) en(de) onder tvoirs(creven) huys lanx neve(n) de goede meester jans/
spierinx doctoirs in medicine(n) strecken(de) tot in des voirscr(even)/
gerarts hof van zijnen woenhuyse ter vierder zijden welke/
erflich(eit) tsamen metten voirs(creven) weghe voirtijts te besitten plach/
h(er) jan wijlen vand(en) rijne geheete(n) de wijze prieste(r) Te houde(n)/
te hebben en(de) te gebruycken vanden daige van heden alsoe lange/
als de selve meester rijchart leven sal en(de) nyet lang(er) om eene(n)/
zeke(re)n prijs van ghelde te hon wete(n) hondert en(de) drien/
dertich rinsche gul(den) te twintich stuv(er)s tstuc dair af de vors(creven)/
gerart hem bekint heeft volcomelic genoech gedaen zijnde/
met gereeden pe(n)ning(en) alsoe dat hijs te vrede(n) zij Met vueg(en)/
en(de) (con)dicien dat de vors(creven) gerart en(de) zijn nacomelinge den vors(creven)/
doer ganc altoes alsoe volcomelic en(de) vry behoude(n) zele(n) ende/
blive(n) behouden(de) en(de) opde selve wijdde alse de vors(creven) gerart dien nu/
heeft en(de) gelijc dien vand(en) vors(creven) huyse en(de) hove binne(n) en(de) buyte(n)
//
shuys gescheide(n) es Ende dat de voirs(creven) meest(er) richart tvoirs(creven)/
huys en(de) hof niet en sal moigen verhue(re)n zijn daige dan eerbe(re)n en(de)/
bequamen p(er)sone(n) ende dat hij oic den vors(creven) hof die hij metten/
voirs(creven) huyse hebbe(n) sal niet en sal moig(en) met stalle oft and(er)ssins/
bety(m)me(re)n noch met mue(re)n van des voirs(creven) gerarts weghe besluyte(n)/
sonder (con)sent desselfs gerarts oft sijnder nacomeling(en) Ende de/
voirs(creven) gerart heeft gelooft voir hem en(de) sijn nacomeling(en) den/
voirs(creven) meest(er) ritcharde inden grond vand(en) voirs(creven) huyse peyslic/
te houden en(de) dair voe(r) te warande(re)n dat hij ter gheene(n) chijs/
noch rinte(n) cleyn noch groot zijnen leefdaige lang af en/
sal derve(n) gheven Ende de vors(creven) meest(er) ritchart renu(n)c(ians) tot/
allen desen der p(ri)vilegien vand(er) univ(er)siteit van loven(en) ende/
alle(n) ande(re)n p(ri)vileg(ien) heeft gelooft tselve huys en(de) hof wel en(de)/
loflic te houde(n) zijne(n) leefdach lang van dake en(de) anders en(de)/
dair toe dair aen te beleggen tussce(n) dit en(de) sint jansmesse naist/
comen(de) zeventhien rinsche guld(en) te xx st(uvers) tstuc in alrehande/
rep(ar)acien en(de) besundert in alsulk(en) parering(en) en(de) rep(ar)acien als/
h(ier) na volcht Ierst salmen maken een gestijpte lancx des vors(creven)/
gerarts doerweghe dair mede den hof des vors(creven) huys vand(en)/
doerweghe des vors(creven) gerarts verscheiden sal sijn alsoe/
datmen dair doe(r) niet en sal moigen sien Item die scouwe/
opde vorste came(r) salmen [ver]trecken en(de) een scouwe salme(n) make(n)/
opde tweeste came(r) vand(en) voirs(creven) huyse voe(r) ter straten Item/
die chaucie salmen voe(r) ter strate(n) verheffen en(de) maken den inganc/
alsoe wale voer des vors(creven) gerarts uutganc als voer tvoirscr(even)/
huys It(em) bove(n) salme(n) oic legge(n) noch eene(n) solde(r) op thuys/
voe(r) dat al nuwe ty(m)meringe es dair de balcken toe liggen/
en(de) opden overste(n) solde(r) een wynde van voe(r) ter straten hout/
hoy oft anders mede op te wynde(n) met paleyen oft dier/
gelike Item de voirs(creven) meest(er) rijchart heeft noch inder maten/
als bove(n) gelooft bove(n) de vors(creven) seventhien rinsche gul(den) aen tvors(creven)/
huys te beleggen mede bij raide des voirs(creven) gerarts vijftich
//
rinscher gul(den) te weten tusscen dit en(de) van sint jansmisse naist/
comen(de) over jair twintich rinsche gul(den) binne(n) eene(n) jae(re) dair nae/
noch twintich rinsche gul(den) en(de) binne(n) eene(n) jae(re) noch thien rinsche/
guld(en) al ten prijse te xx stuv(er)s tstuc al in rep(ar)acien oft parering(en)/
die der erflich(eit) vanden voirs(creven) huyse soude(n) blive(n) en(de) toebehoiren Met/
(con)dicien al storve de voirs(creven) meest(er) ritchart tusscen dit en(de) sint/
jansmisse naistcomen(de) nochtan soude(n) zijn erfgename(n) oft nae/
comeling(en) gehoude(n) zijn de vors(creven) xvii rinsche guld(en) aent voirs(creven)/
huys te beleggen Ende oft de selve meest(er) ritchart storve eer alle/
de vors(creven) t(er)mijne van aenleggen(e) verstreken waren dair af es/
vorweerde wat t(er)mijne ten tide van sijnder aflivich(eit) niet verschene(n)/
en wae(re) om aengeleecht te moeten wordde(n) van dien aenlegge(n)/
zullen de nacomeling(en) des vors(creven) meest(er) ritcharts ongehouden/
zijn en(de) bliven H(ier) ware(n) over jan van oppendorp en(de) gielijs/
de vos scepen(en) te loven(en) Gedaen int jair ons he(re)n duysent/
vierhondert tseventich opde(n) sesten dach van augusto Et/
h(ab)uit que(re)las h(iis) int(er)fueru(n)t roelants heykens aug(usti) x
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2016-09-06 door Jos Jonckheer