SAL7368, Akte: R°51.3-V°51.1 (89 van 732)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°51.3-V°51.1  
Act
Datum: 1474-08-13

Transcriptie

2018-12-15 door Mi-Je Van Gils
Acht(er)volgen(de) der voirs(creven) submissien es duytsprake des vors(creven) cornelijs/
breecscilt ierst dat de vors(creven) anthonijs h(er) jacop den voirscrev(en)/
anthonise ombeledt sal late(n) volgen tgoet ter walscher lanen/
niet tegenstaen(de) der opdracht tande(re)n tiden gedaen den voirscr(even)/
wijlen meest(er) janne biden vors(creven) anthonise It(em) dat de voirscr(even)/
h(er) jacop den vors(creven) anthonise sal overgeve(n) en(de) late(n) volgen/
alle alsulk(en) scepen(en) brieve leenbrieve cedulle(n) cyrograffen en(de)/
boeken aengaen(de) sijne(n) goede(n) alse rusten(de) zijn nu ter tijt onder/
den selven he(re)n jacoppe en(de) den vors(creven) cornelijs breecscilt Item/
dat h(er) jacop den voirs(creven) anthonise geven sal en(de) late(n) volgen/
binne(n) eender maent naistcomen(de) alle alsulk(en) haefliken goede/
alse de voirs(creven) wijlen meest(er) jan aenveert heeft gehaelt ende/
doen halen uut den huysen der voirs(creven) gebruede(re)n vand(en) weerde/
te bruessel taerschot ende ter lanen gelegen nae inhoudt vand(en)/
inventar(is) oft gescriften dair af zijnde zoe verre die opden/
dach van heden alnoch in wesen zijn Ende ter ande(r) zijden sal/
de vors(creven) anthonijs den voirs(creven) he(re)n jacoppe uutreycken ende/
betalen hondert rinsche gul(den) te xx st(uvers) tstuc eens tvierdel dair/
af binne(n) eene(n) jae(re) naistcomen(de) tvierdel dair af binne(n) eene(n)/
jae(re) naistcomen(de) dair nae tvierdel dair af binne(n) eene(n) jae(re) d(air)/
nae en(de) dleste vierdel dair af binne(n) eene(n) jae(re) d(air) na vervolgen(de)
//
quol(ibet) ass(ecutu)[m] Ende hier mede sullen p(ar)tien beslicht en(de) v(er)eenicht/
zijn en(de) bliven tot eeuwig(en) daig(en) met malcande(re)n van allen/
tgeene gescillen ende gebreken inder voirs(creven) submissien begrepen/
sonder deen dande(re) te moeyen [moghen] buyte(n) desen uutspraken moeyen/
vexe(re)n eysch aensprake oft vervolch doen bij he(m) selve(n) oft yeman(de)/
and(er)s in e(n)nigen rechte gheestelic oft weerlic in e(n)nigher/
manie(re)n Ende oft in des voirs(creven) steet e(n)nige duysternisse/
oft divers verstennesse geviele dair af behult de voirscr(even)/
cornelijs te hemweert de v(er)claernisse om die te doen in/
tiden en(de) wijlen alse des te doen sijn sal cor(am) eisd(em)
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2016-09-06 door Jos Jonckheer