SAL7368, Akte: R°64.1-V°64.1 (124 van 732)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°64.1-V°64.1  
Act
Datum: 1474-09-06
TaalNederlands

Transcriptie

2018-12-31 door Mi-Je Van Gils
Item aert weyn ende anthonijs vander balct gebruede(re)n wettige/
sone(n) willems wile(n) vander balct inden name van hen selve(n) en(de)/
oick van edewaerde cruyplant hue(re)n zwager en(de) katlijne(n) vand(er)/
balct zijnder weerdy(n)nen beyde nu absent zijnde die welke de selve/
drie gebruede(re)n hier toe gelooft hebben te vervanghen in deen zijde ende jouffr(ouwe)/
katheline kersmakers weduwe wout(er)s wijlen vand(en) tymple met jacoppe hue(re)n/
sone p(ri)us ema(ncipa)[to] ter ande(re) Hebben gekint en(de) gelijt dat zij met malcande(re)n/
overcomen en(de) eenswordde(n) zijn van allen alsulke(n) rechte en(de) actien van/
successien makingen van testa(men)[te] oft and(er)s alse de selve drie gebruede(re)n/
met hue(re)n sust(er) en(de) hue(re)n man en(de) momboir e(n)nichsins hebben oft naemaels/
hebben mochte(n) in een huys en(de) hof metten stallen savoe(re)n beemde(n) dair acht(er)/
en(de) beside(n) geleg(en) en(de) allen ande(re)n toebehoorte(n) die jan wilen van winxele/
en(de) jouffr(ouwe) magriete vand(er) balct zijn wijf moeye der vors(creven) gebruede(re)n/
te besitten plagen dair uut sij gestorve(n) zijn geleg(en) inde mynderbrued(er)/
strate tussce(n) de goede stevens relleman strecken(de) tot aen de vors(creven) savoe(re)n/
en(de) de goede des goidshuys van sinte g(er)truyde(n) te loeven(en) ter eender sijde(n)/
en(de) de twee huyse met hue(re)n hoven des [vors(creven)] ja(n)s wijlen van winxele ende/
zijns wijfs en(de) den goeden gorts wijlen roelofs ter ande(re) strecken(de) achter/
tot aen den goede(n) des selfs wijlen gorts en(de) des goidshuys van sinte/
g(er)truyde(n) te loeven(en) ter derd(er) zijde(n) ende van al des dien aencleven/
mach inder manie(re)n h(ier) na volgen(de) die zij malcande(re)n gelooft hebben/
voer hen hue(re)n erve(n) en(de) nacomeling(en) vast en(de) gestentich tonderhouden/
Te weten inden yerste(n) dat der selver jouffr(ouwe) kathelinen ende hue(re)n sone/
ombelet vand(er) voirs(creven) wederp(ar)tien oft hue(re)n nacomeling(en) alle de selve goede/
int geheele soe die dair geleg(en) zijn tot eeuwigen daigen bliven ende/
volgen selen Ende hebben dair op alsoe tot hue(re)n behoif volcomelic/
gerenu(n)cieert en(de) vertege(n) scelden(de) allet selve huer recht en(de) actie/
van dien en(de) des dair aen cleven mach tot behoif der selver/
jouffr(ouwe) en(de) huers soens volcomelic quite p(ro)mitt(entes) null(atenus) alloqui/
geloven(de) hue(r) voort altijt alst behoift tot hue(re)r maniss(en) d(air) af/
voird(er) vestich(eit) behoorlic te doene Des sal dair voe(r) ter ande(r)/
zijden de selve jouffr(ouwe) katheline der selver wederp(ar)tien uutreycke(n)/
en(de) betalen de so(m)me van vijftich cronen te xxiiii st(uvers) tstuc deen
//
helicht dair af sinte mertensmisse naistcomen(de) ende dander helicht/
te sinxen(en) dair naist volgen(de) quol(ibet) ass(ecutu)[m] Voorts hebben gelooft/
de selve yerste p(ar)tien en(de) met hen gielijs vand(er) balct der selver/
jouffr(ouwe) ter stont alle brieve gescriften en(de) munimente(n) den voirs(creven)/
goeden oft e(n)nig(en) van dien aengaen(de) die zij hebben weten oft/
gehadt hebben over te geven ende te doen en(de) late(n) volgen cor(am)/
vos langrode septembr(is) vi[ta]
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Add. 1 [onderaan R°64]
Datum: 1475-01-20
TaalNederlands

Transcriptie

2018-12-31 door Mi-Je Van Gils
De vors(creven) iii gebrued(ere)n vand(er) balct en(de) edewart hue(r) zwag(er) hebbe(n) ge(con)se(n)teert bevo(n)deme(n) tussce(n) dit en(de) sinxen(en) naistcomen(de)/
dat uute(n) ii huysk(en) inde my(n)derbrued(er)strate die zij hue(r) op ghist(ere)n goidde(n) meer ginghe dan dwairscap begrijpt/
dat der selver jouffr(ouwe) deen helicht van dien aende xxv cr(onen) die h(ier) af noch vand(en) l c(ro)ne(n) h(ier) inne begripe(n) te/
betale(n) staen cortte(n) soude en(de) tot des(er) meyni(n)g(en) hebbe(n) zij ge(con)senteert dat dese(n) hue(re)n vors(creven) brief/
ond(er) de wet blive ja(nuar)[ii] xx a(nn)[o] lxxiiii
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2016-09-13 door Jos Jonckheer