SAL7368, Act: V°112.3-V°113.1 (221 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°112.3-V°113.1  
Act
Date: 1474-11-09

Transcription

2019-03-02 by Mi-Je Van Gils
Item een deylinge en(de) sceydinge gesciet en(de) gemaict sijnde/
tusscen aliten bachuys weduwe jans wijlen schevel cuypers/
doen hij leefde sone wijlen jans schevels ter eenre zijden/
ende jacoppe van muysen(en) sone wijlen jacops die hij hadde/
van yden scevels zijnen wive suster des voirscr(even) wijlen jans/
schevels des soens roelofve van deurne briede(r) en(de) barbelen/
van muysen(en) zijnen wive suster des voirscr(even) jacops va(n) muysen(en)/
Die welke jacop en(de) roelant hebben volcomen p(ro)curacie ond(er)/
der stat segel van loven(en) ten saken inder bester formen gemaict/
vander voirs(creven) yden schevels moeder des voirs(creven) jacops ende/
barbelen uut crachte van welker p(ro)cu(ra)cien en(de) die zij inde/
hand hadden zij hier geprocedeert hebben ter ande(r) zijden/
vanden omberuerlike(n) goede(n) gebleve(n) nae doot jans wijlen/
schevels voirs(creven) vader was des voirs(creven) wijlen jans scevels/
en(de) yden Welc jan scevel de sone lang(er) leefde dan zijn/
vader geleeft heeft ende sonder wettige gebuerte ach/
aflivich is wordde(n) dair uut nae dlandrecht de voirs(creven)/
aleid tocht(er)sse van huers mans kinsgedeelte en(de) vand(er)/
eender helicht sculdich es te sijne ende op de voirs(creven)/
yde en(de) hue(r) kinde(re) is gecomen dand(er) helicht te deylen/
Behalven en(de) hier inne v(er)clairt dat voe(r) den toecomen(de)
//
tijt ende nae doot der voirs(creven) aleite(n) op sijn beloep van/
rechte blijft dinhoud van alsulker uutspraken als/
cortelinge die eerweerdige hee(re) meester jan gousseti/
officiael tshoofs van luydic tussce(n) de voirs(creven) p(ar)tien gedaen/
heeft begrepen in eene(n) openbaire(n) instrumente dair notar(is)/
af es meest(er) coenrart de sarto vand(er) daet xiiii[c] lxxiiii/
seventhien dage inde maent van oechst/
Soe sijn bleven en(de) gevallen der voirs(creven) aliten bachuys/
voer huer tocht hue(re)n leefdach lang te gebruycken vande(n)/
voirs(creven) goeden een huys ende hof metten toebehoorte(n)/
schue(re)n stallagien wouwe(re)n bogarden wynnen(de) landen beemde(n)/
ende ande(re)n toebehoorten geleg(en) inde p(ro)chie van bynckem/
geheeten tgoet ten bossche ende leecht tselve hof tussce(n)/
de strate aldair ende de goede jans kempeners opden co(m)mer/
en(de) last dair voe(r) uutgaen(de) Te weten vier en(de) eene(n) halve(n)/
cap(uyn) acht halste(re)n even(en) eene(n)dertich pe(n)ninge en(de) eene(n) helli(n)c/
erfchijs en(de) pachts die de (com)mendeur van binckem d(air) op heeft/
vijf mol(evaten) rogs den heyligen geest van binckem ende een/
mol(evat) rogs der kercken aldair ten gewoenliken tide te/
betalen Ende voirtmeer op eenen sac rogs erflic sesse/
halste(re)n voir den selve(n) sac gerekent alle jae(re) sint andries/
misse apostels te betalen die de vors(creven) weduwe van/
muysen(en) en(de) hue(r) kinde(re) dair aen behouden dierste betali(n)ge/
van dien sacke rogs inne gaen(de) van sint andriesmisse/
naistcomen(de) over een jair en(de) niet eer Voirt sijn bleve(n)/
ende gevallen der voirs(creven) weduwen van muysen(en) ende/
hue(re)n kinde(re)n in erfrechte te gebruycken(e) en(de) te besitten(e)/
te hue(re)n deele de goede en(de) erfpachte h(ier) nae bescrev(en)/
inden yersten twee huyse neven een geleg(en) inde parijs/
strate achter de sterre tussce(n) tselve huys met sijnder/
toebehoorte(n) de sterre geheete(n) en(de) eene(n) hof wouters
//
wijlen pauwels Item een boender boschs gelegen te bynckem/
ter plaetsen geheete(n) den sauwenberch bijde strate aldair Item/
onderhalf dach(mael) boschs insgelix te binckem gelege(n) ter plaetse(n)/
geheete(n) artsberch neve(n) de goede jacobs wijlen uuten/
lyemi(n)gen Te weten de voirs(creven) twee huyse opde(n) co(m)mer van/
derthien stuv(er)s erfchijs der cap(it)len van sinte pet(er)s tweelf/
halste(re)n rogs erflic pauwelse vyolen en(de) sijnen nacomeling(en)/
en(de) twee rinsche guld(en) erflic he(re)n claese van sinte guerix/
ridde(r) ende tvoirs(creven) boender bosch op twee vaten even(en)/
erflic aenden voirs(creven) (com)mendeur van byncke(m) en(de) tvoirscr(even)/
ond(er)half dach(mael) bosch op vive pe(n)ninge bone en(de) drie/
vierdel capuyns den rintm(eeste)r van thiene(n) ons gened(ichs)/
he(re)n Item is noch der vors(creven) weduwen va(n) muysen(en)/
en(de) hue(re)n kinde(re)n gevalle(n) in hue(r) deilinge den vors(creven) sac/
rocx erflic opde voirs(creven) goede ten bossche staen(de) Ende/
es tusscen de voirscr(even) p(ar)tien in deser deylinge(n) bevorweert/
oft naemaels bevonden wordde e(n)niger co(m)mer jairlix meer/
dragen(de) dan twee stuv(er)s uut e(n)nige der voirs(creven) goeden gaen(de)/
bove(n) de laste(n) voe(r) gespecificeert dat p(ar)tien deen dande(r)/
v(er)richte(n) selen Wordden oic naemaels meer goeden vonden/
ter deylinghen hoe(re)nde nae recht meer dan voirscr(even) staen/
dat die de vors(creven) p(ar)tien gelijc deylen selen te wete(n) de/
voirs(creven) weduwe van muysen(en) en(de) hue(r) kinde(re) in erfrechte/
en(de) de vors(creven) weduwe schevels tochtelic Hanc quoq(ue)/
p(ro)mitt(entes) rat(um) cor(am) roelants heykens nove(m)br(is)ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer