SAL7368, Act: V°155.1-R°156.1 (313 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°155.1-R°156.1  
Act
Date: 1474-12-22

Transcription

2019-04-20 by Mi-Je Van Gils
Vanden gedinge dat voer meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) geweest es/
tussce(n) henrick van daelhe(m) aenlegge(r) in deen zijde en(de) henr(ic)/
zanne(n) verweerde(r) in dande(re) van dien dat de vors(creven) van/
daelhem meynde dat de vors(creven) henric tande(re)n tide(n) zeke(re) clage/
onder theerscap van bout(er)shem hadde gedaen over seke(re) p(er)soene/
die seker eyken afgehouwen hadden die zij tege(n) de(n) vorscr(even)/
henr(ick) van daelhe(m) hadde(n) gecocht meynen(de) dat de hee(re)/
vors(creven) d(air)af van eene(n) brueke gedient soude sijn Dair nae/
(com)posicie voir wet gemaict was dat beide de vorscr(even)/
p(ar)tien geloofde(n) voir de selve wet ongepoirt(er)t en(de) ongevrijdt/
tot eene(n) seke(re)n daige te come(n) te rechte deen tege(n) dand(er)/
inde vors(creven) banc van bout(er)she(m) om te wete(n) wie met/
rechte inde clachte soude sijn gehoude(n) en(de) alsoe v(er)re/
men vonde des vors(creven) van daelhe(m) henr(ix) zanne(n) clachte/
van weerde(n) dat dan de vors(creven) van daelhe(m) de(n) brueke/
betale(n) soude ende oftme(n) diern bevond van onweerde(n)/
te sijne dat henric zanne(n) dien met coste en(de) co(m)me(r)/
geloofde te betale(n) [soude] Met meer pointe(n) inde(n) rechte ald(air)/
gehandelt die de vors(creven) van daelhe(m) wettelic boot te/
thoene(n) hopen(de) oft hij die gethoene(n) conste dat de vors(creven)/
henric zanne(n) gehoude(n) zijn soude niet tegenstaen(de) sijnd(er)/
porterijen al mochte hij he(m) dair mede bevrijdt hebben van/
des(er) saken trecht te(n) ynde uut te neme(n) voir de vors(creven) wet/
van bout(er)she(m) Dair op de vors(creven) henric zanne(n) hem/
met alrehande reden(en) v(er)antweerde en(de) en bekinde nyet/
de renu(n)tiacie in des(er) zijnd(er) porterien mair meynde d(er)/
aenspraken ongehoude(n) te sijne ende oftme(n) hem h(ier) af thijde(n)/
woude datme(n) he(m) aenspreke(n) soude alh(ier) d(air) hij mits sijnd(er)/
porterie(n) behoirde Was gewijst te(n) uut(er)ste(n) bide(n) he(re)n scepen(en)
//
van loven(en) t(er) maniss(en) smey(er)s na aensprak(e) en(de) v(er)antweerd(en)/
van beide(n) p(ar)tien en(de) thoenisse des vors(creven) aenlegg(er)s die sijns/
v(er)meets vand(en) verloven(e) volqua(m) dat de vors(creven) henric zannen/
gehoude(n) sijn soude van des(er) saken trecht te verbeiden t(er)/
plaetsen van bout(er)she(m) vors(creven) d(air) hij hem v(er)looft heeft in sca(m)pno/
p(rese)ntib(us) scabinis ibid(em) dec(embris) xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer