SAL7368, Act: V°223.3-V°224.1 (485 of 737)
Search Act
previous | next
Act V°223.3-V°224.1  
Act
Date: 1475-03-03

Transcription

2021-04-18 by helga peeters
Nae dien dat op hede(n) come(n) zijn voe(r) den rade vand(er) stadt/
her joes vander grecht van ghete p(ri)este(r) als p(ro)cur(eur) symoens/
va(n) wersbeke welc symoen in rechte gestae(n) hadde voir meye(r)/
en(de) scepen(en) va(n) loven(e) tege(n) de(n) voirs(creven) meye(r) va(n) loven(e) ende/
v(er)leecht hadde eene(n) banduyn en(de) zeke(re) coste(n) va(n) barth(elmeeuse) van
//
harbaix die inde restitucie van dien geduempt was gelijck/
dat de selve vo(n)nissen ond(er) bauss(ele) ge(re)gistreert staen(de) dat uuytwise(n)/
ald(air) de voirscr(even) procur(eur) exhibeerde zeke(re) ghearticuleerde/
coste(n) bij symone inde(n) gedinge v(er)leecht soe zijn bijde(n) rade/
vander stat de voirs(creven) costen yerst oversien metgaders der/
diminucie(n) en(de) wederleggen(e) des voirscr(even) barth(elmeeuse) getaxeert/
va(n) pointe te pointe alsoe h(ier)nae volcht inden yersten/
aldair de voirs(creven) symoen eyschte en(de) beg(er)de vand(en) voirscr(even)/
barth(elmeeuse) de coste(n) vande(n) vorste(r) d(air) de voirs(creven) symoen gesete(n) hadde/
en(de) gevroent geconte(n)teert en(de) te vrede(n) gestelt te w(er)den/
alsoe dat hij d(air)af soude moege(n) blive(n) ongelast Es get(er)minert/
dat de voirs(creven) barth(elmeeus) drage(n) sal de coste(n) totte(n) dage toe va(n)d(en)/
vo(n)nisse It(em) va(n) twee p(rese)ntacie(n) bijde(n) voirspreke gedae(n) es/
get(er)mineert dat hij d(air)voe(r) eene(n) st(uver) gelde(n) sal op dat die zij(n)/
geschiet It(em) sal de selve barth(elmeeus) gehoude(n) zij(n) den selve(n) te/
betalen(e) ii st(uvers) die symon bet(aelt) heeft vand(en) v(er)antw(er)den(e) te doe(n)/
doene en(de) als vande(n) oepen(en) placate gescr(even) ae(n) alle offic(ie)rs/
om zij(n) getuge(n) te bedwingen(e) vande(n) scriven(e) sal de voirs(ceven) berth(elmeeus)/
betale(n) iiii st(uvers) It(em) d(er) symoen eyscht xii st(uvers) va(n) drie diene(re)n te/
weten(e) de(n) meye(r) va(n) jandr(ain) va(n) ii bancke(n) marilles en(de) aynines/
en(de) de(n) meye(r) va(n) jand nordraingnes es get(er)mineert dat de/
voirs(creven) berth(elmeeus) gestae(n) sal mett(er) bet(alinge) va(n) viii st(uvers) op dat marilles/
en(de) aynines een officie es It(em) van dat de voirs(creven) symon/
eyschte va(n) ii getuge(n) te p(er)de va(n) ii dage(n) elke(n) elx sd(aighs) viii st(uvers)/
val(ens) xxxii st(uvers) Es uuytgesproke(n) zoe v(er)re deen vand(en) voirs(creven)/
getuygen niet en rijdt gewoe(n)lijc also de voirs(creven) wed(er)p(ar)tie/
seyde dat dan de voirs(creven) berth(elmeeus) gestae(n) sal met te bet(alen)/
xxiiii st(uvers) It(em) opt point vande(n) vi getuyge(n) te voete va(n)/
twee dage(n) d(air)af symoen seyde elke(n) elx sd(aighs) bet(aelt) te hebben(e)/
iiii st(uvers) gedrag(ende) xlviii st(uvers) es uuytgesproke(n) datme(n) infor(ma)cie/
h(ier)af neme(n) sal hoe vele d(er) getuyge(n) alles ware(n) It(em) vanden/
int(er)rogatorie(n) te scrive(n) sal de voirs(creven) berth(elmeeus) gestae(n) met ii st(uvers)/
en(de) op dat de voirsp(re)ke die hielp ordine(re)n sal ynsgelix/
de voirs(creven) berth(elmeeus) d(air)af geve(n) ii st(uvers) desgelijx sal de voirs(creven)/
berth(elmeeus) die tgelt vand(en) voirs(creven) viii getuyge(n) gedrag(ende) x pl(a)c(ken) betale(n)
//
It(em) sal de voirs(creven) berth(elmeeus) geve(n) ende betale(n) den voirs(creven) symone ii st(uvers)/
voe(r) de(n) voirspreke vande(n) getuyge(n) te leyden desgelix oick ii st(uvers)/
vande(n) thonisse te sluyten(e) te salve(re)n te reproce(re)n (et)c(etera) It(em) als/
tvo(n)nisse ind(en) sake(n) geluyt was tege(n) de(n) voirs(creven) symone en(de)/
de voirs(creven) meye(r) va(n) lov(en) de(n) selve(n) symone dede sette(n) en(de) houde(n)/
inder vroente(n) en(de) also bleef ind(er) manie(re)n voirs(creven) gepraemt te(n)/
v(er)sueke des voirs(creven) berth(elmeeuse) dede de selve symoen de(n) voirs(creven) b(er)th(elmeeuse)/
beclage(n) om tege(n) hem te rechte te comen(e) d(air)af hij yesch/
eene(n) halve(n) ph(ilip)s d(enier) es duytspake dat berth(elmeeus) d(air)aff/
ongehoude(n) zijn sal Ende als vande(n) coste(n) geschiet inde(n)/
p(ro)cesse tegen den voirs(creven) berth(elmeeuse) om gelost te werde(n) vande(n)/
banduyne metgaders den voircosten yerst vande(n) voirsp(re)ke/
van ii p(rese)ntacien te doene eer de voirs(creven) symoen totter aensp(ra)ke(n)/
conste geraken en(de) oick vander aensprake(n) te doene vanden/
daghe van thoene te doe(n) teeken(en) van eender missive(n)/
gescreve(n) aende(n) meye(r) va(n) jandr(ain) om zeke(re) getuyge(n) te bedwi(n)g(en)/
van smeyers wijne va(n) ii bancken desgelijx van ii getuyge(n)/
te p(er)de en(de) iiii getuyge(n) te voete en(de) elken van twee dage(n)/
vanden int(er)rogatorien te doen scrive(n) den voirspreke van/
dien te hulpe(n) ordine(re)n en(de) voirt vande(n) getuyge(n) te leyde(n)/
vanden eedeghelde der voirs(creven) zesse getuyge(n) vande(n) thonisse/
te salve(re)n te reproce(re)n te conclude(re)n en(de) tvo(n)nisse te eyssche(n)/
vanden zesse dagen die symoen opder poerten gesete(n) heeft/
Ende vande(n) costen te doen scrive(n) loepen(de) tsame(n) vier/
rinssche gulden(en) te xx stuv(er)s en(de) xvi stuv(er)s es uuytgesprok(en)/
en(de) ghet(er)mineert dat de voirsc(reven) barthelmeeus den voirs(creven)/
symoene oft zijne(n) p(ro)cur(eur) gehoude(n) sal zijn de voirs(creven) so(m)me/
te betale(n) behalve(n) eene(n) stuve(r) vande(n) daghe van/
thoene(n) te doen teeken(en) en(de) twee stuvers op dat de/
voirspreke de int(er)rogatorien niet en hielp ordine(re)n/
Act(um) in consilio marcii tercia
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-18 by Jos Jonckheer