SAL7368, Act: V°83.2-R°84.1 (170 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°83.2-R°84.1  
Act
Date: 1474-10-04

Transcription

2019-02-08 by Mi-Je Van Gils
It(em) stas van bolloe in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekind dat hij genomen/
heeft van arnde vanden broecke ende marien smelters sijnen wive/
de porceelen van landen ende goeden nae bescreven te weten(e) yerst/
de helicht vanden huyse en(de) hove met schue(re)n stallaigien bogarde(n)/
eene(n) blooxken lants en(de) ande(re)n toebehoorte(n) geleg(en) inde p(ro)chie van/
bierbeke ter plaetsen geheeten de veele It(em) drie dachmael/
lants geleg(en) inde voirs(creven) p(ro)chie van bierbeke opt velt geheeten/
eggevelt It(em) een half boender lants geleg(en) inde voirscr(even)/
p(ro)chie ter plaetsen geheeten velen bloc It(em) een stuc lants/
houden(de) vijf dach(mael) inde vors(creven) p(ro)chie ter plaetsen geheeten/
int dal It(em) drie dach(mael) lants geleg(en) inde p(ro)chie van corbeke/
overloe opt velt geheete(n) verlijsen velt Te houden te hebben/
en(de) te wynen van halfmerte lestleden eene(n) t(er)mijn van neghen/
jae(re)n lang vervolgen(de) elx jairs dae(re)nbinne(n) om en(de) voe(r)/
seven mudde(n) rogs goet en(de) payabel cu(m) vanno mens(ure) lovan(iensis)/
alle jae(re) sint andriesmisse apostels te betalen en(de) te loeven(en)/
te leve(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m] Met (con)dicien oftmen bevonde dat tvors(creven)/
stuc lants liggen(de) int dal myn houden(de) ware dan vive dach(mael)/
dat de vors(creven) arnd dat den voirs(creven) wynne cortten sal na advenant/
voir tdach(mael) een half mudde ende oft meer wae(re) soude dat den/
voirs(creven) arnde te bate(n) comen welc stucke lants men meeten/
sal te weten oft myn gedroege tot arnts coste en(de) oft/
meer wae(re) tot des voirs(creven) wynnen coste It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
jairlix opde voirs(creven) goede moten leve(re)n een half hondert walme(re)n
//
om de voirs(creven) huysinge dair mede te decken Item sal de voirs(creven)/
wynne de voirs(creven) huysinge houden wel en(de) loflijc op sijnen/
cost vander underster rijkelen nederweert Item sal de voirs(creven)/
wynne de voirs(creven) lande houden wel ende loflic gelijc reenge/
noete(n) bove(n) ende benede(n) ende die laten tsijne(n) afscheiden gelijc/
hij die aenveerde te weten tvoirs(creven) half boender gelegen/
op tveelebloc met wynt(er)coirne op sijn getidege voren die/
vive dach(mael) en(de) de helicht vand(en) bloexken(en) met somercoirne/
en(de) tsurplus brake des moeten de drie dach(mael) opt eggevelt/
zijn op een vore Ende alle dese vorweerd(en) (et)c(etera) vos heyk(ens)/
octobr(is) iiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-13 by Jos Jonckheer