SAL7369, Act: R°174.1-V°174.1 (322 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°174.1-V°174.1  
Act
Date: 1475-12-18

Transcription

2020-02-10 by Karel Embrechts
It(em) mathijs de greve en(de) katlijne vanden dale zijn wijf in/
p(rese)ncia hebben genomen ende bekint genome(n) te hebben van/
joese de becke(re) als procur(eur) sgoidshuys van percke de molen/
desselfs goidsh(uys) geheeten de mo(n)nic molen met alle hue(re)r toebeh(oerten)/
gelegen te voshem zoe verre joes busscop en(de) g(er)truyt smet/
die voirmaels gehouden hebben Te houden ende te hebben/
van kersmesse naestcomen(de) eene(n) termijn van sesse jae(re)n lang/
vervolgen(de) elcx jaers dae(re)nbinne(n) om ende voe(r) vierthien/
mudd(en) rocx goet en(de) payabel der maten van loeven(e) met wa(n)ne/
ende vlogelen wel bereyt te weten(e) tallen drie maenden/
d(air) af drie mudden te betalen en(de) een half en(de) opden spyker/
te percke voirs(creven) oft d(air) ment hen elder bewijsen sal te leveren/
den procur(eur) des voirs(creven) goidshuys ten tide zijnde quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) p(ar)tien van malcande(re)n sullen/
moege(n) scheiden ten naesten drie jae(re)n behalve(n) dat de/
ghene die scheiden wilt dat den ande(re)n een half jaer/
te vo(r)en sal moeten cundigen It(em) oft soe gebuerde dat de/
voirs(creven) gehuysschen de arke die tgoidsh(uys) ald(air) sal doen sette(n)/
en(de) maken e aen de brugghe steychden tot e(n)nig(er) tijt/
e(n)nich doncker water doer de maelgote soe dat den/
wouwer des voirs(creven) goidsh(uys) d(air) mede versande bove(n) den/
pegel dieme(n) inden voirs(creven) wouwer setten sal is vorweerde/
dat de gehuyssche tot hue(re)n coste dien sant selen moete(n)/
uut doen en(de) den wouwer dair af reynigen Met vorweerd(en)/
dat de voirs(creven) gehuysschen houden selen in goeden state den/
voirs(creven) t(er)mijn lang due(re)nde tsijnen [te hue(re)n] laste dwater geheeten de/
voere van aen den molen tot aen den pegel mijns gened(ichs)/
hee(re)n ts(er)togen alsoe dat den voirs(creven) goidshuyse d(air) af gheen/
schade en come It(em) sele(n) de selve gehuyssche(n) den voirs(creven)/
termijn lang due(re)nde insgelijcx sculdich sijn te houden/
tot hue(re)n laste de nuwe beke gaen(de) vander voirs(creven) moelen/
opweert totter bruggen die gaet vand(en) hove ald(air) gelegen/
des voirs(creven) goidshuys ter capellen weert ald(air) staen(de) It(em)/
is vorweerde oft soe gebuerde dat de wouwers nae dat die/
gevescht sullen zijn gelegen boven de voirs(creven) molen langer/
afgetogen lagen dan vier weken datmen hen in dien gevalle
//
d(air) af gewoenlike restitucie doen sal ende anders niet It(em)/
oft soe gebuerde dat de voirs(creven) gehuysschen de voirs(creven) molen/
binnen den voirs(creven) middelen tide verroekeloesden het wa(r)e/
aen de steene oft ande(re)n wercke totter voirs(creven) molen behoeren(de)/
ende dat dat bij hue(re)n oft hue(re)n huysgesinde versuemten/
toequame soe is vorweerde dat de voirs(creven) wed(uwe) gehuyssche(n)/
dat sculdich souden sijn op te richten en(de) te vergelden ter taxacie(n)/
van goeden manne(n) hen des verstaen(de) It(em) en sele(n) de voirs(creven)/
we gehuysschen binne(n) den voirs(creven) t(er)mijne de voirscr(even) moelen/
niemant anders moegen uutgeve(n) sonder consent des voirs(creven)/
goidshuys It(em) oft binne(n) den voirs(creven) termijne yet van nuws/
aen de voirs(creven) molen gebrake oft aen trat alpen ende spillen/
oft ca(m)men der selver dat soude tgoidsh(uys) doen maken en(de)/
repare(re)n sonder der gehuysschen cost Mair oft aen tselve/
rat oft aen de voirs(creven) alpen spillen oft ca(m)men anders yet/
gebrake dan van nuwe(n) wercke dat souden de voirs(creven)/
gehuysschen tot hue(re)n laste doen bete(re)n mair tgoidshuys soude/
dair toe thout leve(re)n It(em) want den voirs(creven) gehuysschen/
gelijc zij bekint hebben alsnu gelevert zijn ix belen/
versteelt inde voirscr(even) molen en(de) oic de helicht van allen/
den hoeye gewassen op de beempde die zij metter voirs(creven)/
molen houden(de) zijn soe is vorweerde dat zij de voirs(creven)/
beele ende oic half thoey op dleste jaer opden voirs(creven) beemt/
wassen(de) tot hue(re)n afscheid(en) al(dair) alsoe laten selen Ende alle/
dese vorweerden (et)c(etera) cor(am) ouder(ogghe) rethemans dec(embris) xviii
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-06 by Xavier Delacourt