SAL7369, Act: R°7.1-V°9.1 (15 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°7.1-V°9.1  
Act
, en de ganse deling
Date: 1475-07-03

Transcription

2020-06-25 by Karel Embrechts
Cont zij allen lieden dat een scheidinghe en(de) deylinghe/
gesciet en(de) gemaict sijnde tusschen janne van buetsele ende/
heyn henricken zijnen sone p(ri)us ema(ncipa)[tu(m)] ter eender zijden/
willem(me) van buetsele brueder des vors(creven) jans ter ande(r) en(de)/
vrancken willemair sone wijlen vranx dien hij hadde/
van magriete(n) wijlen van buetsele zijne(n) wive sust(er) was/
der vors(creven) gebruede(re)n van buetsele ten bijwesen en(de) met/
openbae(re)n wille en(de) (con)sente he(re)n pet(er)s de beye(re) canonicx/
sinte pet(er)s te loeven(en) en(de) jans van buetsele vettewariers/
als maghe en(de) vrinde des selfs vr vranx willemair van/
beyden zijden affirme(re)nde dat dat gesciet inde(n) meeste(n) orboi(r)/
des selfs vranx ter derder sijden opde goede chijse rinte(n)/
en(de) pachte(n) die den vors(creven) gebruede(re)n en(de) hue(re)r sust(er) sone/
gebleve(n) en(de) verstorve(n) [sijn] van en(de) na de doot willem wijlen/
van buetsele en(de) beat(ri)cen wijlen bailivys sijns wijfs/
vader en(de) moed(er) der selver gebruede(re)n en(de) oud(er)vader en(de)/
oudermoed(er) des vors(creven) henrix van buetsele en(de) vranx/
willemair ende oic nae en(de) vand(er) doot lijsbetten/
wijlen van buetsele sust(er) was der vors(creven) gebruede(re)n en(de)/
moeye des vors(creven) henrix van buetsele en(de) vranx willem(air)/
te deylen/
Sijn bleve(n) en(de) gevallen den vors(creven) janne van buetsele ter/
tocht en(de) henrick(en) sijne(n) sone ter erflich(eit) behoif in hue(r) deili(n)ge/
die goede chijse rinte(n) en(de) pachte(n) h(ier) na bescr(even) Inde(n) yersten/
thuys inde cortstrate opde(n) hoec vand(er) merct geheete(n) de roose/
voir en(de) acht(er) ind(er) croech [met alle(n) den toebehorte(n)] tussce(n) de selver merct t(er) eender/
zijde(n) en(de) de goede henrix van buetscore t(er) ande(r) zijden/
It(em) een huys en(de) hof mette(n) toebehorte(n) geleg(en) neve tegen/
over sinte barbele(n) kerchof tusscen de goede van sinte barbele(n)
//
ter eend(er) sijde(n) en(de) [vacat]/
It(em) een vierdel wijngarts geleg(en) op roesselberch tussce(n)/
de wijng(ar)de roelofs lombairt ter eender sijde(n) ende/
meest(er) thomas van wynghe t(er) ande(r) sub iu(r)e p(ri)us/
t(er)m(in)is debit(is) It(em) xxvi xlviii stuvers erflic op/
aen en(de) op een huys mette(n) toebehoirte(n) henrix/
vand(er) stappen barbiers geleg(en) inde dorpstrate tussce(n)/
de h(er)berge geheete(n) de drie crone(n) t(er) eend(er) sijde(n) ende/
de goede lodewijx baets t(er) ande(r) It(em) xxvii(½) lichte/
gul(den) erflic van dien xxxii(½) gelik(er) gul(den) erflic die zij/
aen en(de) op de stat van thiene(n) na inhout d(er) brieve/
d(aer) af zijnde dair af de vive sijn bleve(n) ongedeilt voir/
een wekemesse [dienen(de)] te p(re)dike(re)n doet voir hue(r) oud(er)s ziele/
It(em) vier mudden rogs erfspachts aen en(de) op diverse/
p(ar)ceele(n) van goede(n) en(de) pande(n) jans van udeke(m) geleg(en)/
teyke(n) inde p(ro)chie van [vacat] nae inhout der/
brieve d(air) af zijnde It(em) een mudde rogs erfspachts/
aen en(de) op eene(n) hof [mette(n) landen] arnts meys geleg(en) te daelhem/
inde p(ro)chie van [vacat] It(em) noch een mudde rox/
erfspachts aen en(de) op zeke(r) lande jans van buetsele/
van nedervelpe It(em) xx stuv(er)s erflic aen arnde noytens/
en(de) nae inhout der brieve dair af zijnde Hanc quoq(ue)/
et sat(isfacere) p(ro)ut cor(am) couck(eroul) ouderogge retheman julii iii/
Sijn bleven en(de) gevalle(n) den vors(creven) willem(me) van buetsele/
in sijn deilinge de goede chijse rinte(n) ende pachte(n) hier/
nae bescrev(en) Inden yersten een huys en(de) hof mett sijne(n)
//
toebehorte(n) voir en(de) acht(er) inde hoolstrate en(de) inde ravestrate/
tussce(n) de goede [vacat]/
It(em) een huys mette(n) toebehorte(n) geleg(en) inde craechofstrate/
tusscen de goede der weduwen en(de) erfgename(n) gheertr(uyden) wile(n)/
tu vand(en) stocke t(er) eend(er) zijde(n) en(de) gielijs wijle(n) de raeve(re)/
t(er) ande(r) It(em) een stuc beemts houden(de) omtri(n)t vi dach(mael)/
geleg(en) inde te mulstede inde p(ro)chie van nedervelpe tussce(n)/
de goede [vacat]/
It(em) ond(er)half vierdel wijng(ar)ts geleg(en) opde(n) vogelsanc tussce(n)/
de goede jans de greve t(er) eend(er) zijden en(de) machiels va(n)/
boemale t(er) ande(r) It(em) drie dach(mael) lants geleg(en) tusscen v(er)trike/
en(de) willebring(en) tusscen de goede [vacat]/
It(em) noch een dach(mael) lants geleg(en) aen die kerssele(re)nstrate tusscen/
de goede [vacat]/
It(em) noch onderhalf dach(mael) lants geleg(en) opte(n) wilde(r) tussce(n) de goede [vacat]/
It(em) ii dach(mael) lants geleg(en) te hondshe(m) aenden messe wech tussce(n) de/
goede [vacat]/
It(em) onderhalf dach(mael) lants geleg(en) te hondshe(m) aen den lijcwech/
tussce(n) den goede(n) [vacat]/
It(em) een half dach(mael) lants geleg(en) ter plaetsen dairme(n) van hondshe(m)/
te redinge(n) weert gaet tussce(n) de goede [vacat]/
[vacat] It(em) drie vierdel lants geleg(en) aende/
twee boemkens tussce(n) de goede [vacat]/
It(em) (½) dach(mael) lants geleg(en) te buetsele tussce(n) [vacat]/
[vacat] It(em) drie vierdel lants geleg(en) oic/
te buetsele tusscen de goede [vacat]/
It(em) en(de) een half dach(mael) beemts geleg(en) ald(air) tussce(n) de(n) goeden/
[vacat] sub iu(r)e et one(re) totalib(us) p(ri)us/
ex p(re)dict(is) bonis debit(is) et eun(tibus) t(er)m(in)is debit(is) et (con)suet(is) p(er)sol(vendis)/
It(em) ii hollan(sche) gul(den) erflic aen en(de) op een huys mette(n) toebehorte(n)
//
katheline(n) inde wage geleg(en) opde(n) hoec vand(er) hevelstrate(n)/
naist de(n) goede(n) [vacat] It(em) drie rinsche gul(den)/
erflic aen en(de) op een huys e mette(n) toebehorte(n) vrancx braec/
mans barbiers geleg(en) inde p(ro)efstrate tussce(n) de goede/
[vacat] It(em) eenen rinsche/
guld(en) erflic aen en(de) op een huys metten toebehoorten/
meest(er) h(er)mans [vacat] geleg(en) in sinte q(ui)ntens strate/
tussce(n) de goede [vacat]/
It(em) eenen rinsche gul(den) erflic op de ca(m)me mette(n) toebehort(en)/
[vacat] geheete(n) dorgele(n) geleg(en) inde/
ledichstrate tusscen de goede [vacat]/
It(em) ii r(insche) g(ulden) erflic aen en(de) op een huys metten toebehorte(n)/
[vacat] geheete(n) crane(n)borch geleg(en) opde/
grote merct tussce(n) de goede jans ouderogge ter eender zijden/
It(em) en(de) de strate ned(er)gaen(de) inde ledischstrate t(er) ande(r) zijden/
It(em) v eene onderhalve(n) rinsche gul(den) en(de) eene(n) halve(n) oude(n)/
groten erflic aen en(de) op een huys [ca(m)me] metten toebehorte(n) henrix/
de hollande(re) geheete(n) den blauwen odevae(r) geleg(en) inde biestst(ra)te/
tussce(n) [vacat]/
It(em) xvi stuv(er)s erflic aen en(de) op een huys en(de) hof metten/
toebehoirte(n) der erfgename(n) cornel(ijs) wijlen colne(re) geleg(en)/
inde ravestrate dat wijlen was jans naghels tussce(n) de/
goede [vacat]/
It(em) eenen rinsche gul(den) erflic aen en(de) op een huys geheete(n)/
de catte jans woutiers geleg(en) inde p(ro)efstrate tussce(n) de go/
h(er)berghe geheete(n) den yngel t(er) eend(er) en(de) [vacat]/
It(em) i(½) rinsche gul(den) erflic aen en(de) op een huys met sijnen/
toebehorte(n) i henrix [vacat] geheete(n) de(n) blaesbalch/
geleg(en) inde ledichstrate tussce(n) de rattemans porte t(er) eend(er)/
zijden en(de) de goede jans vand(er) leeps t(er) ande(r) It(em) noch ond(er)/
halve(n) rinsche gul(den) erflic aen en(de) op ii huysen mette(n) hoven/
en(de) den toebehorte(n) cornelijs reyns geheete(n) den zwane geleg(en)
//
indie borchstrate te loeven(en) tusschen den goeden [vacat]/
It(em) noch drie capuynen erflic aen en(de) op huys ende hof/
metten toebehorte(n) [vacat] geleg(en) inde broecstrate/
naest der dijlbrugghen aldair Hanc quoq(ue) et sat(isfacere) p(ro)ut/
cor(am) eisd(em)/
Sijn bleven ende gevallen den voirscr(even) vrancken willem(air)/
in sijn deylinghe die goede en(de) erfchise h(ier) nae bescreven/
Inden yersten thof geheete(n) ten eyken(en) stocke met huysen/
hoven schue(re)n stallen bogarden en(de) den toebehorte(n) alsoet/
geleg(en) es te nedervelpe tussce(n) de goede [vacat]/
It(em) noch die xiiii boender lants een dach(mael) en(de) lx roeden/
lants [oft dair omtri(n)t] zoe chijs soe eygens goets totte(n) vors(creven) hove behoe(re)nde/
te nedervelpe vors(creven) en(de) dair omtri(n)t in diversen stucken en(de)/
plaetsen aldair geleg(en) zoe [die] de wynne vand(en) selven goeden/
die aldair onder sijn ploech gehouden heeft dair niet inne/
begrepe(n) en zijn mair buyte(n) deser deylinge(n) blive(n) x dach(mael) lants/
leen goets die oic totte(n) voirs(creven) hove behoort hebben It(em) sa/
es hem noch in deylinge(n) bleve(n) eene(n) beemt [en(de) een cleyn beemdeke(n) oic] totte(n) voirs(creven)/
hove behoiren(de) geleg(en) neve(n) een te daelhem inde p(ro)chie/
van vertrike tusscen de goede [vacat]/
[vacat] It(em) Sub iu(r)e p(ri)us t(er)m(in)is debit(is) It(em)/
noch sal [hij] hebben xvi stuv(er)s erflic op een huys metten/
toebehorte(n) everarts van grymde geleg(en) inde hevelstrate/
tusscen de goede [vacat]/
It(em) thien stuv(er)s erflic aen en(de) op wo een huys mette(n) toebehorte(n)/
wout(er)s van rillair geleg(en) inde h craechofstrate tussce(n) de/
goede [vacat]
//
It(em) es tusscen de vors(creven) p(ar)tien bevorweert oftme(n) namaels e(n)nige/
goede bevonde van chijs oft eygen(en) goede(n) en(de) vand(en) vors(creven)/
oud(er)s oft de vors(creven) lijsbette(n) van buetsele gebleve(n) voir niet/
gedeilt datme(n) die tussce(n) hen drie te gelike deylen sal/
behalve(n) de v lichte gul(den) opd [erfve] vand(er) xxxii(½) lichte guld(en)/
opde stat van thiene(n) die tott(er) missen staen Ende oft e(n)nig(er)/
van hen van zijne(n) gedeelte met rechte yet afgewonnen/
wordde oft ontbrake dat dat verlies oft ontblive(n) hen drie/
te gelike afgaen soude cor(am) eisd(em)
ContributorsKristiaan Magnus , kristiaan magnus , kristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-08-31 by Xavier Delacourt