SAL7369, Act: V°133.1-R°134.1 (255 of 721)
Search Act
previous | next
Act V°133.1-R°134.1  
Act
Date: 1475-11-15

Transcription

2018-02-09 by Karel Embrechts
It(em) jouffr(ouw) goedele weduwe jonck(er) jans wile(n) van grymb(er)ge(n)/
heere tassche (et)c(etera) sprack aen voe(r) den rade vander stat joese/
van oirbeke om vande(n) selve(n) joese te hebben betalinge va(n)/
xxviii r(yns) g(ulden) te xx st(uvers) tstuck die zij seyde en(de) metter/
obligacie(n) desselfs joes onder zijn hanteken bewijsde dat/
de selve joes den voirs(creven) wile(n) jonch(e)r janne bekint hadde/
opde(n) xxx[te(n)] dach va(n) julio a(n)no lxvi sculdich en(de) tachter/
te wesen uuyt sake(n) vande(n) bewynde der meyerie(n) va(n) assche/
die de selve joes hadde gehoude(n) D(air) yeghe(n) de voirs(creven) joes/
hem v(er)antwerde seggen(de) dat hij de cedulle bekinde gemaect/
en(de) getekent te hebben(e) maer hij hadde de selve schout inde/
selve cedulle begrepe(n) de(n) selve(n) jonch(e)r janne dueglijck bet(aelt)/
p(rese)nte(re)nde met zijne(n) wive aende(n) heylige(n) lijflijck te houde(n)/
dat hij den voirs(creven) jonch(e)r janne vand(er) voirs(creven) schout wel/
betaelt hadde en(de) niet sculdich en was bleve(n) noch huer/
oick niet sculdich en was hopen(de) d(air)mede te gestae(n)/
Ende het bleke oick ghenoech dat de voirscr(even) schout/
tot noch niet en ware geborcht want nae den/
daet inder selver cedullen begrepe(n) hadde hem de selve/
wijlen jonch(e)r jan bescreve(n) metter stat brieve(n) va(n) bruess(el)/
voir xx r(yns) g(ulden) die hij d(air) gheallig(er)t hadde dat hem/
de selve joes sculd(ich) was ende alst qua(m) dat p(ar)tien/
te beyden zijden huer reden(en) hadde geseigt en(de) inder/
saken in wed(er)zijde geconcludeert desen niet tege(n)staen(de)/
ende eer de wethoude(re)n huer uuytsp(ra)ke dede(n) heeft de/
selve wed(uwe) daensichte vand(en) rechte gekeert seggen(de) dat/
zij h(ier) mede niet voirde(r) p(ro)cede(re)n en woude noch uuytsp(ra)ke/
d(er) wethoude(re)n v(er)sueke(n) D(air)op de borg(er)meest(er) huer vraechde/
oft zij den eedt va(n) joese en(de) zijne(n) wive hebbe(n) woude/
zij antwerde neen mair woude de sake noch laten/
beruste(n) D(air)jeghen de voirs(creven) joes repliceerde hopen(de) dat
//
hem duytsprake hier op nae dat lit(like) contestacie was/
gebuert en(de) d(er) stat recht gebue(re)n soude(n) Alsoe hebben/
de wethoude(re)n bevole(n) de voirs(creven) geschiedenisse en(de) gelege(n)th(eit)/
voe(r) den toecomen(de) tijt inder stat registren t(er) me(m)orien geset/
te werde(n) om namaels elke(n) te moege(n) diene(n) soe v(er)re dat/
nae recht behoire(n) soude nove(m)br(is) xv
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byKristiaan Magnus
Last update: 2016-09-06 by Xavier Delacourt