SAL7369, Act: V°186.2-R°188.1 (337 of 721)
Search Act
previous | next
Act V°186.2-R°188.1  
Act
Date: 1476-01-09

Transcription

2019-10-30 by Karel Embrechts
Item een scheidinghe ende deylinghe geschiet en(de) gemaict/
zijnde tusschen den voirs(creven) meester claese vander mee(re)n geheete(n)/
van utricht regent inde petagogie tegen tvercken ter eender/
zijden en de bauduine jorijs ter ande(re) vanden goeden h(ier) na bescrev(en)/
Te weten(e) vanden twee huysen neven een geleg(en) opte(n) capelleberch/
metten hove wijngarde en(de) den toebehorte(n) tusscen de goede der weduwe(n)/
en(de) erfg(enamen) augustijns wijlen van dormale nederweert te weten ter/
clerc capellen weert ter eenre sijden en(de) die herberghe van ts(er)togen/
dale opweert ter ande(r) strecken(de) acht(er) metten vors(creven) wijngarde tot/
aen den raemberch Ende noch van eenen cleynen huysken metten/
hoofken en(de) den toebehorten geleg(en) tegen over den vors(creven) goeden op/
dande(r) zijde vand(en) vors(creven) capelleberghe tusscen de goede roelofs lo(m)bart/
ter eenre sijden en(de) jans vand(en) royele ter ande(r) Es bleven ende/
gevallen den voirs(creven) meest(er) claese in sijn deylinge tvoirs(creven) een huys/
vand(en) vorg(eruerde) ii yerste(n) huysen metten toebehorten te weten tgroot/
huys geleg(en) nederweert ter clerc capellen weert naest den goede(n)/
der weduwen en(de) erfg(enamen) augustijns van dormale mette(n) wijngarde
//
geleghen achter dander cleyn huys vors(creven) opweert staen(de) ende eenen/
deele vand(en) hove die totten groten huyse behoort heeft beginnen(de)/
ende afgemeeten sijnde tselve deel van dien hove van op een/
palme nae den doerstijle vand(en) hofduere(n) vand(en) selven groten/
huyse te weten den doerstijle staen(de) ten cleynen huyse weert acht(er)/
tselve cleyn huys tot opden muer vanden peertstalle der voirs(creven)/
herberghen van ts(er)togen dale op vi voeten nae den uut(er)sten hoeke/
ten hove weert vanden selven stalle opt recht dair voer/
uutgaende Te weten eenen stuver oft dair omtrint erflic van/
outs dair uut gaende ende oic op thien rinsche guld(en) te/
tsestich pl(a)c(ken) tstuc vanden sesthien rinsche gul(den) erflic die/
jonch(e)r jan uuten lyemi(n)gen sone he(re)n jacops uute(n) lyeminghen/
ridders opde vors(creven) geheele goede metten toebehoirte(n) op heden/
behouden heeft t(er)mi(ni)s debit(um) p(er)sol(vendum) Van welken thien rinsche guld(en)/
erflic de vors(creven) meester claes renu(n)c(ians) p(ri)vileg(iis) univ(er)sitat(is) studii/
lovan(iensis) et aliis quibuscu(m)q(ue) heeft gelooft p(ro) se et suis succ(essoribus)/
den vors(creven) bauduine en(de) de ande(r) goede voirg(eruert) en(de) de possesseurs/
der selver tot eeuwigen daigen te ontheffen en(de) allessins te ontlaste(n)/
et proinde obligavit de licen(tia) d(omi)ni fundi titulo iusti subpigneris/
d(i)c(t)a sua bona de quibus sat(isfactum) Heeft voort gelooft den selve(n) bauduine/
schadeloes te ontheffen en(de) te lossen vand(er) geluften die de selve baud(uin)/
metten vors(creven) meest(er) claese gedaen heeft den vors(creven) jonch(e)r janne/
van aste quite(n) de sesse vand(en) vors(creven) xvi r(insche) gul(den) erflic die de selve/
jonch(e)r jan opde geheele goede heeft behoude(n) soe verre dat der/
lossingen vanden vier r(insche) gul(den) erflic van dien sesse r(insche) g(ulden) erflijc/
aengaet ende niet voirde(r) te weten vand(en) vie(re)n dair af de twee/
gelooft sijn afte quiten van sint jansmisse naistcomen(de) over een/
jair ende dander twee binne(n) eenen jae(r) dair nae
//
Sijn bleven ende gevallen den voirs(reven) bauduine in sijn/
deilinghe dande(r) goede voirs(creven) Ierst dander huys vand(en)/
voirs(creven) twee huysen neven een gelegen te weten tcleyn/
huys opweert staen(de) gelegen naest den vors(creven) goeden van ts(er)togen/
dale metten toebehorte(n) en(de) eenen cleynen plaetsken hoofs/
vanden hove die totten vors(creven) groten huyse nederweert geleg(en)/
behoort heeft tselve plaetsken afgemeeten van op vi voeten/
nae den uut(er)sten hoecke acht(er)weert ten hove weert vand(en) p(er)tstalle/
der vors(creven) herberghen van ts(er)togen dale tot op een palme/
nae den doer stijle vand(en) hofdue(re)n vand(en) grote(n) huyse voirs(creven)/
Op welken muer vand(en) p(er)tstalle vors(creven) op vi voete(n) nae den/
acht(er)ste(n) hoeke voirs(creven) en(de) oic op een palme nae den vorscr(even)/
doer stijle ten voirs(creven) cleynen huyse weert eenen draet getogen/
sal wordden dair opmen den vreede en(de) onderslaghe van/
dien maken en(de) houden sal tot eeuwigen daigen Met vorweerde(n)/
oic datme(n) sal v(er)maken en(de) toesluyten alsulken dore alse staet/
inden stal vanden cleynen huyse voirs(creven) doer welke dore men vander/
scaelgien vanden groten huyse inden selven stal heeft gegaen/
sonder datmen van uut den selven groten huyse dair inne e(n)nigen/
sacht meer hebben sal Noch es den voirs(creven) bauduine gevallen/
in sijn deylinghe tvoirs(creven) cleyn huysken metten hoofken ende/
den toebehoorte(n) gelegen tegen over den vors(creven) twee huysen tusscen/
roelofve lombairt ende janne vanden royele sub iu(r)e prius te/
weten vii stuvers oft dair omtri(n)t erflic van outs dair uut/
gaende ende oic op sesse rinsche guld(en) te lx pl(a)c(ken) tstuc vand(en)/
xvi r(insche) gul(den) erflic die de vors(creven) jonch(e)r jan uute(n) lyeminghen sone/
des vor(creven) he(re)n jacops opde vors(creven) geheele goede metten tebehorte(n)/
behouden heeft t(er)mi(ni)s debit(um) p(er)sol(vendum) Van welken sesse r(insche) gul(den)/
erflic de vors(creven) baud(uin) renu(n)c(ians) heeft gelooft den vors(creven) meeste(re)n/
claese ende de ande(r) goede vors(creven) hem in deylingen vors(creven) gelijck
//
voe(r) gevallen ende de possesseurs der selver tot eeuwighen dage(n)/
tontheffen ende allessins te ontlasten Et proinde obligavit ei d(i)c(t)us/
balduin(us) bona sua sibi ut p(re)mittit(ur) cessa de licen(tia) d(omi)ni fundi titulo/
iusti subpigner(is) de quibus sat(isfactum) Heeft voort gelooft den selven/
meest(er) claese schadeloes te ontheffen ende te lossen vander geluften/
die de selve meester claes metten voirs(creven) bauduine den vors(creven) jonch(e)r/
janne gedaen heeft van aftequiten die sesse vand(en) vors(creven) xvi r(insche)/
gul(den) erflic die de selve jonch(e)r jan opde geheele goede heeft/
behoude(n) soe verre dat dat der lossingen vanden twee rinsche/
guld(en) erflijc van dien sessen aengaet ende niet voirder Te weten/
den tween vand(en) vie(re)n die gelooft sijn te quiten van sint jansmisse/
naistcomen(de) over een jair salvo q(uod) maria uxor joh(ann)is lyedekens/
in d(i)c(t)a p(ar)va domu(n)cula cu(m) p(er)tinen(tiis) sit(a) in opposito bonis predict(is)/
in p(ro)xim(itate) bonis d(ict)i radulphi lombart habebit suu(m) usufr(u)c(tu)m et q(uod) q(ui)lib(et)/
d(i)c(t)or(um) m(a)g(ist)ri nycholai et balduini relevabit ea(m) de sua porc(i)o(n)e d(ict)or(um)/
xvi flor(enorum) renen(sium) he(re)d(itarii) cens(us) hanc quoq(ue) alt(er)a alte(ri) et sat(isfacere) p(ro)ut/
cor(am) eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-06 by Xavier Delacourt