SAL7369, Act: V°320.2-R°321.1 (568 of 721)
Search Act
previous | next
Act V°320.2-R°321.1  
Act
Date: 1476-04-25

Transcription

2019-08-28 by Karel Embrechts
It(em) henr(ic) lamkar geheete(n) cadot scoemake(r) en(de) margriete(n) van/
harle sijn wijf ter eenre sijden en(de) lijsbeth spynnoers beghine/
inden grote(n) beghijnhove ter ande(re) hebben gekint en(de) gelijt/
dat zij van malcande(re)n geheelijc en(de) al te vreden gestelt/
sijn en(de) gecontenteert voir hen hue(re)n erven en(de) nacomelingen/
mits den overgeven(en) dat den voers(creven) gehuysschen gesciet is/
soe zij seggen vanden goeden wijlen toebehoiren(de) kath(er)inen/
van herle suster was der voers(creven) margriete(n) nu ter tijt in/
wesen(e) sijnde en(de) van seke(re)n pe(n)ningen die welke zij met/
malcande(re)n overcome(n) waren van al tghene des e(n)nich van/
hen totte(n) ande(re)n te seggen mochte hebben vand(en) bewinde/
hanteringe(n) aenverden houden hantplichte(n) gebruyke(n) oft/
vercoepen van eeninghen goede(n) beruerlijc oft onberuerlijc/
have oft erve wijlen toebehoiren(de) der voers(creven) kathelijnen/
van herle en(de) van allen pe(n)ningen en(de) ande(re)n saken oft/
stucken d(aer) af oft daer voe(r) getogen oft inne gehaven/
en(de) voert van allen ande(re)n stucken geluften (con)dicien (con)ve(n)cien/
so(m)men van pe(n)ninge(n) clachten eysschen en(de) allen ande(re)n sake(n)/
daer inne e(n)nich van hen ten ande(re)n weert gehouden/
mochten sijn van wat saken oft stucken dat sij totten/
daghe toe van heden scelden(de) van allen dien en(de) des/
dien aencleven mach deen dande(r) voer hen hue(r) erve(n)/
en(de) nacomelingen volcomelijc quijte Promitt(entes) null(atenus) alloq(ui)/
s(ed) war(andizare) insup(er) p(ro)miseru(n)t dicti (con)iuges in hiis p(ro)stare/
gregoriu(m) de herle f(rat)rem d(i)c(t)ar(um) margarete et quond(am)/
ka(theri)[ne] de here sororu(m) extra p(at)riam existente(m) du(m)mo(do)/
ad p(at)riam redierit q(uod) iamtu(n)c ad mo(nicionem) d(i)c(t)e elisabeth/
spy(n)noers eid(em) elizabeth si(mi)les recogniciones faciet et
//
promiss(ione)s ac quitan(ciam) dabit cor(am) couk(eroul) rethemans/
aprilis xxv
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-07 by Xavier Delacourt