SAL7369, Act: V°89.3-R°91.1 (190 of 721)
Search Act
previous | next
Act V°89.3-R°91.1  
Act
Date: 1475-10-11

Transcription

2020-03-06 by Karel Embrechts
It(em) een deylinghe en(de) scheidinghe gesciet en(de) gemaict sijnde tusscen/
jacoppen van muysen(en) ter eender zijden roelofve van deurne ende/
barbelen van muysen(en) zijnen wive suster des voirs(creven) jacops ter/
ande(re) vanden goeden en(de) pachten gebleve(n) nae d doot jacops wijlen/
van muysen(en) vader der vors(creven) jacops en(de) barbelen en(de) oic nae de/
doot jans wijlen schevel huers oems zoe verre hen die in deyling(en)/
gevallen sijn tegen aliten wijlen bachuys weduwe jans wijlen schevel/
des jonghen alst blijct in scepen(en) brieven van loeven(e) vander daet/
xiiii[c] lxxiiii nove(m)br(is) ix ende oic die hen/
toecomen ende versterven selen nae de doot yden moeder der vors(creven)/
kinde(re)n met wille en(de) (con)sente der selver moed(er) en(de) bij hue(re)n overstaene/
te deylen Sijn bleven en(de) gevallen den voirs(creven) jacoppe in/
zijnre deyling(en) die goede hier nae bescrev(en) Inden yerste(n) een huys/
en(de) hof metten toebehoirte(n) geleg(en) inde scrijnstrate dair de selve
//
jacop nu inne woent tussce(n) de goede der erfgename(n) bartelmeeus/
wijlen madea ende de goede des p(ri)oerscaps van bierbeke opden/
co(m)mer van vi l(i)b(ra) borsegelts xii stuv(er)s ende sesse saluyte(n) erffelijck/
It(em) een banc geleg(en) int vleeschuys te loeven(e) inden middelsten rey/
ten drake weert tussce(n) de banc der heylichs gheest van sinte/
g(er)trude(n) te loeven(e) en(de) de banc willems wijlen de naen op ts(er)togen/
chijs en(de) vive ponde(n) jairlix chijs borssegelts Item een vierdel/
wijngarts geleg(en) opten vogelsanc tusscen de goede jans lederbijl/
en(de) de goede jans werne(re) op een half tonne wijns ende den last/
van eender singender messen tsjaers op sinte sebastiaens outaer inder/
kercken van sinte peters te loeven(e) al ten gewoenlik(en) tiden ende t(er)mijne(n)/
te betalen Ende voirtmeer alle de goede voirs(creven) op sesse rinsche/
guld(en) te lx pl(a)c(ken) tstuc nu in borsen loepen(de) lijfpen(sien) ten live der voirs(creven)/
yden der moeder alle jae(re) deen helicht te kersmisse en(de) dander helicht/
sint jansmisse te betalen der selver yden alsoe lange als sij leven/
sal Sijn gebleven ende gevallen den voirs(creven) gehuyssce(n)/
in hue(r) deylinge die goede en(de) erffpachten h(ier) na volgen(de) Inden/
yersten twee huysen neve(n) een geleg(en) inde parijsstrate tussce(n) thuys/
geheete(n) de sterre en(de) eene(n) hof wout(er)s wijlen pauwels op twee/
rinsche guld(en) xiii st(uvers) en(de) twee sacken rocx erflic welke twee sacke(n)/
voermaels met pauwelse vyolen wive in huweliker vorweerd(en) wae(re)n/
gegeve(n) die versmolte(n) sijn oft nae de doot des vors(creven) pauwels/
versmelte(n) selen en(de) nochtan altoes den vors(creven) gehuyssce(n) roelofve en(de)/
zijne(n) wive alleene blive(n) Item twee sacken rocx erflic ts(in)t/
andriesmisse vallen(de) op drie dach(mael) lants jans oeden geleg(en) inde/
p(ro)chie van weve(r) tussce(n) de goede d(er) erfg(enamen) henr(ix) wile(n) va(n) pamele/
[in ii zijde(n) de goede henr(ix) va(n) butscho(r)e op de derde en(de) de strate ald(air)] It(em) eenen sac rox erflic tsint andriesmisse vallen(de) opde goede der/
voirs(creven) aleite(n) in deyling(en) [gevallen] inde p(ro)chie van bincke(m) geleg(en) Item eene(n)/
beemt houden(de) drie boender oft dair omtri(n)t geleg(en) inde p(ro)chie va(n)/
byncke(m) ter plaetsen geheete(n) te kinderrode tusscen de goede jans cokart/
ende den goede(n) goessens berwouts opde(n) co(m)mer van/
xxiii d(enieren) grontchijs dair uut gaen(de) Item een boend(er) bosch geleg(en)
//
te bincke(m) voirs(creven) opde(n) zauwenberch op twee vate even(en)/
It(em) een half boender bosch geleg(en) opte(n) arts berch tusscen/
den goeden he(re)n lodewijcs pynnoc ridders in twee zijden/
opde weerde van ii(½) st(uvers) in alrehanden chijse Item een/
huys ende hof met xvi roeden wijngarts geleg(en) inde wijng(ar)t/
strate tusscen den goeden der erfgename(n) jans wijlen roesart/
en(de) de goede henrix vand(en) rijne op een pl(a)c en(de) een zister/
rox en(de) op de(n) last van eend(er) singender messen te doene alle/
jae(re) op sint andriesmis dach opte(n) outaer van sinte adriane/
inder kercken van sinte pet(er)s te loeven(e) Ende voirtmeer op/
elf rinsche guld(en) ten prise van lx pl(a)c(ken) tstuc lijfpen(sien) ten live/
der voirs(creven) yden der moeder Te weten de v r(insche) g(ulden) de vors(creven)/
xi rinsche gul(den) voir de vors(creven) drie boend(er) beemts en(de) de/
vi r(insche) gul(den) voir de ande(r) goede voirs(creven) vallende jairlix deen/
helicht te kersmisse en(de) dander helicht sint jansmisse soe/
lange de selve yde leve(n) sal ende nyet lange(r) hanc quoq(ue)/
et sat(is) alta(re) alt(er)i p(rout) Ende es in erfvorweerde(n) ende/
anders tussce(n) de voirs(creven) p(ar)tien ondersproken dat gheen vanden/
voirs(creven) brueder ende suster met hue(re)n man die voirs(creven) lijftocht/
aende voirs(creven) moeder gheenssins en sal mog(en) quite(n) noch/
afleggen te gheene(n) tide in al noch in deele sonder openbair/
(con)sent beide der kinde(ren) Desgelix vand(er) twee rinsche guld(en)/
erflic diemen van jacops svaders tide jairlix sculdich es/
jorise de hont dair voe(r) borghe staan peter vander hoeven/
ende claes bone hebben de voirs(creven) brueder en(de) gehuysscen malcande(re)n/
gelooft ende toegeseecht dat elc sijn helicht dair af dragen/
sal ende elc den ande(re)n vand(er) helicht ontlaste(n) costeloes ende/
schadeloes Ende desgelix wairt dat de voirs(creven) aleit oft ande(r)/
nae hue(r) e(n)nigen vand(en) voirs(creven) brueder oft sust(er) vand(en) voirscr(even)
//
goeden oft rente(n) yet af wonne met rechte oft dat e(n)nighen van/
hen oft hen beyden ten ocsuyne van dien goeden e(n)nig(en) cost last/
oft schede aengedaen wordden die jan wijlen schevel ende zij/
samentlijc besaten in geheelen stoele e(n)nigen cost last oft schade/
aengedaen wordde soe es in erfworweerden oic ondersproken dat/
zij malcande(re)n oic ter hant (dair) af staen selen en(de) half en(de) half tverlies/
en(de) de schade dragen cor(am) couck(eroul) ouderogge octobr(is) xi
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-06 by Xavier Delacourt