SAL7370, Act: R°187.3-R°188.1 (378 of 619)
Search Act
previous | next
Act R°187.3-R°188.1  
Act
Date: 1477-01-02

Transcription

2019-09-03 by kristiaan magnus
Item een sceydinghe ende deylinge gesciet en(de) gemaect zijnde/
tussche(n) jehanne(n) ende ka(tlij)[ne(n)] shollanders wettige kinde(re) henr(ix) de/
hollande(re) yerst uuyte(n) broode des voirs(creven) huers vaders met behoirl(ike)/
manie(re)n gedaen die hij hadde van lijsbette(n) wile(n) van dyon/
zijne(n) wive bij wille wete(n) en(de) consente he(re)n jans de hollande(re)/
priest(er)s oem d(er) voirs(creven) gesuste(re)n va(n) wege(n) des voirs(creven) huers/
vaders en(de) henr(icke) van dyon hen oem va(n) wege(n) der voirscr(even)/
moeder in deen zijde ende den voirscr(even) henr(icken) den vader/
in dande(re) alse van allen den goeden die de voirs(creven)/
henr(ic) beseten heeft mett(er) voirs(creven) kinde(re)n moed(er) zij(n)der w(er)di(n)nen/
en(de) die hij gecocht en(de) gecregen mach hebbe(n) zeder der voirs(creven)/
moeder aflivich(eit) te deylen in tween porcien en(de) deyli(n)g(en)/
Soe es bleve(n) en(de) gevalle(n) den voirs(creven) gesuste(re)n in/
deylingen des hier nae gescreve(n) steet inden yersten de/
ca(m)me geheete(n) den odevae(r) met huysen hove(n) stalle(n) ca(m)me/
en(de) brougherecke en(de) allen ande(re)n toebeh(oirten) gelijck die/
belegen es inde bieststrata buyte(n) der bynne(n) biestpoirte(n)/
yegen ov(er) de strate geheete(n) den corte(n)bruel tussche(n) de(n)/
goede(n) danckart willems goutsmet in deen zijde en(de)/
den goeden jans beyart natuerlijx scrij(n)make(r) strecken(de)
//
achterweert tot den goeden der weduwen sridders Item/
noch twee huysen ende hove(n) met den bachuyse ende/
allen ande(re)n toebehoirte(n) gelijck die belege(n) sijn inde ledich(eit)st(ra)te/
neven een tusschen den goeden arnts van berlair cled(er)mak(er)s/
in deen zijde en(de) den goeden adriaens va(n) haenwijck/
in dande(re) opde(n) co(m)mer en(de) last dair uuytgaen(de) te(n) behoirl(iken)/
tijde(n) te betalen(e) hanc quo(que) et sat(isfacere) et war(andizare) videlicet/
ca(m)mam cu(m) suis p(er)tinen(tiis) sub xxx(½) st(uferis) liberis de buetsele/
xxx(½) st(uferis) do(micel)[le] [ka(thari)ne lombairts] beghine in magno beghinagio lovan(iensi) dece(m)/
placc(is) mo(na)sterio albar(um) d(omi)nar(um) in lovanio xix stuv(er)s m(a)g(ist)ro/
matheo de layens xii florenis renen(sibus) franconi quond(am) willemair/
Item d(i)c(t)as duas dom(us) sub xxiiii stuv(er)s d(i)c(t)o franconi willemair/
xx gr(oten) pagame(n)ti capelle cle(r)icoru(m) x solid(is) paga(men)[ti] eccl(esi)e sancti/
qui(n)tini et q(uando) iste due dom(us) cu(m) domibus dicto her(ede) cess(e) s(u)nt/
one(r)ate cu(m) dict(is) xii flor(enis) ren(ensibus) quasquide(m) dom(us) dicti henrici/
d(i)c(t)e sororis tene(n)t(ur) disonera(t)e de dict(is) xii flor(enis) ren(ensibus) Et/
ad maiore(m) secu(ri)tate(m) eidem hen(ri)[co] de dicta disone(r)ac(i)one facien(dum)/
d(i)c(t)e sorores cu(m) tuto(r)ib(us) p(re)fata(m) ca(m)ma(m) ypothecaveru(n)t de licen(tia) d(o)m(ini)/
fundi Item den voirscr(even) henricke den vader es bleve(n) in/
zijn deylinghe des hier nae volcht Inden yersten een huys/
en(de) hof mette(n) toebeh(oirten) gelege(n) inde ridderstrate tusschen de(n) goede(n)/
jans samps ende denijs van ha(m)me in deen zijde de weduwe/
van bullestraten henrick roggema(n)s en(de) de goede arts laur(eys)/
van leefdale Item een huys en(de) hof met de(n) toebehoirte(n)/
gelege(n) inde(n) langenbruel geheete(n) de rose tussche(n) den goeden/
bertelmeeus vanden velde en(de) de capelle van sinte m(ar)gr(iete)/
Item een huys en(de) hof mette(n) toebeh(oirten) gelegen inde wij(n)g(ar)tst(ra)te/
tussche(n) de goeden jans stockelpot scrij(n)makers in deen zijde/
en(de) de kinde(re) rosarts in dande(re) Item eene(n) hof geheeten/
thof ten wouwe(r) met omtrint iiii boende(re)n soe lants soe/
bempts soe boschs soe bog(ar)ts gelijck dat gelege(n) es/
te libbeke Item een block geh(eten) yngelsblock wynnen(de)/
lants gelege(n) aldair Item omtrint iii dach(mael) soe lant soe/
boschs gelege(n) aldair Item (½) dach(mael) lants gelege(n) opt bekervelt/
Item een boender lants geheeten den steenhoevel Item/
iii(½) dach(mael) lants gelegen opt thagervelt aen tvalveken/
Item een block lants houden(de) een dachmael aen tselve
//
velt Item een boender [iii dach(mael)] bosch gelege(n) opde(n) moddepoel It(em) vii/
dachmale onder bosch ende lant geheete(n) te wijngaerde/
Item eeen boender bosch min xl roeden gelege(n) opde(n) stee(n)hoevel/
Item vii dach(mael) boschs in twee stucken gelege(n) leens gehoud(en)/
te leene van m(ijn) hee(re) den abt van p(er)cke Item een stuck/
bosch geheete(n) den everberch geleg(en) inde p(ro)chie va(n) ev(er)sb(er)ge/
Item i(½) dach(mael) onder bosch ende bempde geheeten den/
drinckelinck gelege(n) aldair Item (½) boender bempts helcht/
wi(n)ni(n)ghe geheete(n) doude bempde gelegen te m(er)beke bij/
ev(er)sberghe Item een block soe bosch soe weyde houd(ende)/
een half boender gelege(n) aldair Item een dach(mael) lants/
geheete(n) de grabbe gelege(n) aldair sub iu(r)e Hanc q(uo)(que)/
et sat(isfacere) eisdem
ContributorsChris Picard , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-10-31 by kristiaan magnus