SAL7370, Act: R°295.1 (615 of 620)
Search Act
previous | next
Act R°295.1  
Act
Date: 1477-06-12

Transcription

2020-07-17 by kristiaan magnus
Item her goirdt van adelberge prieste(r) henr(ic) vander heyde(n)/
en(de) marie va(n) adelberghe hure suster des voirs(creven) he(re)n goirts/
inden name en(de) va(n) wege(n) jans va(n) adelberge huers brueders/
en(de) der wettig(er) kinde(re)n m(er)tens wile(n) va(n) adelb(er)ge die oick/
brueder was der voirscr(even) marie(n) en(de) jans dewelke zij h(ier) inne/
geloeft hebbe(n) te verva(n)gen in p(rese)ncia hebbe(n) gekint ende/
gelijdt dat hen bartelmeeus de vos becke(r) als mo(m)boir des/
voirs(creven) jans en(de) der kinde(re)n svoirs(creven) wile(n) m(er)tens gedae(n) heeft/
volcome(n) rekeni(n)ge bescheyt en(de) bewijssenisse va(n) alle(n) de(n)/
regime(n)te hanteringe(n) opheffen ontfange uuytgeve(n) ende/
admi(ni)stracie(n) die hij gehadt mach hebbe(n) tot dese(n) dage toe/
va(n) e(n)nige(n) goede(n) [have erve vlieg(ende) erve sculde(n) p(ro)fite(n) lijfrinte(n) erfrinten] oft erfpachte(n) die den selve(n) kinde(re)n oft/
e(n)nigen va(n) hen toecome(n) bleve(n) gevalle(n) oft v(er)storve(n) moege(n)/
zijn oft met testame(n)te hue(re)r ouders gelate(n) en(de) va(n) al des/
e(n)nigen va(n) dien aencleve(n) mach in e(n)niger manie(re)n Sceld(ende)/
hem d(aer)af en(de) van al des dien e(n)nichssins aencleve(n) mach/
inden name als voe(r) volcomelijck quite Promitt(entes) d(i)c(t)us [d(i)c(t)e p(er)sone d(i)c(t)o]/
d(omin)o god(efrido) renu(n)c(iante) null(atenus) alloqui sed war(andizare) Behalve(n) dat/
den voirs(creven) m(er)tens kinde(re)n vand(en) voirs(creven) bartelmeeuse noch/
come(n) dat zijn ontfanck in des voirs(creven) steet meer gedraecht/
dan zijn uuytgeve(n) xl rinssche gul(den) te lx pl(a)c(ken) tstuck/
iii stuv(er)s i q(ua)rt Welke hij en(de) lijsb(eth) zijn weerdy(n)ne hen/
oft den voirs(creven) p(er)sone(n) in hue(re)n name geloeft hebbe(n) te/
betale(n) tot hue(re)r manisse(n) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Mids den welke(n) de voirs(creven)/
p(er)sone den voirs(creven) b(ar)telmeeuse zijn oir en(de) erfgename(n)/
ontlast hebben en(de) met desen ontlasten [en(de) gelove(n) quijt te houde(n)] geheelijck/
en(de) al vand(en) voirs(creven) mo(m)borien regime(n)te bewinde ende/
admi(ni)stracien alle en(de) yegewelke voirscr(even) roelants tybe/
junii xii
ContributorsChris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-11-09 by kristiaan magnus