SAL7370, Act: V°233.1 (489 of 619)
Search Act
previous | next
Act V°233.1  
Act
Date: 1477-03-04

Transcription

2020-03-13 by kristiaan magnus
It(em) jan v(ere)nalite(n) m(ar)griete boschma(n)s zijn wijf docht(er) reyners wilen/
boschma(n)s en(de) peter boschma(n)s brueder der voirs(creven) m(ar)griete(n) v(er)cle(re)nde/
en(de) affirme(re)nde alle de selve p(er)sone(n) dat de voirscr(even) peter oud/
is xxv jair en(de) d(aer)bove(n) in p(rese)ncia hebben gekint ende gelijdt/
dat hen goirdt hankairt mids den overgeven(e) en(de) transporte/
van xii(½) st(uvers) lijfpen(sien) aen arnde reers en(de) zijne(n) borge(n) en(de) twee/
crone(n) lijfpen(sien) aen g(or)de wirrts en(de) zijn borge(n) die hij op heden/
voir scepen(en) van loven(e) de(n) voirs(creven) ja(n)ne en(de) zijne(n) wive en(de)/
mids eene(n) leeu lijfpen(sien) ae(n) clause cottens en(de) zijn borge(n) (½) rijde(r)/
lijfpen(sien) aen ja(n)ne vynger xii(½) st(uvers) lijfpen(sien) ae(n) reyne(re)n bastijns en(de)/
zijn borge(n) en(de) oick xx st(uvers) lijfpen(sien) die hij op hede(n) de(n) voirscr(even)/
pete(re)n voir scepen(en) van loeven(e) getransporteert en(de) ov(er)geg(even) heeft/
Ende oick mits ande(re)n div(er)sen lasten ende coste(n) die de selve/
goirt voirmaels van hen in div(er)sen manie(re)n heeft gehadt/
volcome(n) rekeni(n)ge bescheyt voldoeni(n)ge betalinge en(de) bewijssenisse/
heeft gedae(n) van allen dien r(e)gime(n)te bewinde hanteringe(n) heffe(n)/
ontfange(n) en(de) legge(n) dat hij oft de zijne in voirleden(en) tijde(n)/
en(de) tot dese(n) daghe toe e(n)nichssins gehadt oft gedae(n) moge(n)/
hebbe(n) van hen oft e(n)nigen hue(re)n goeden oft rinten hoedanich/
die zijn have vliegen(de) erve erve oft lijfpen(sie) wair oft/
van wien hen die aencome(n) bleve(n) oft verstorve(n) ware(n) en(de)/
in wat manie(re)n dat zij en(de) oick van tghene des de voirscr(even)/
goirdt ende zijn wijf den voirs(creven) ja(n)ne en(de) zijne(n) wive in/
huweliker vorweerden toegeseecht en(de) geloeft heeft moege(n)/
hebbe(n) van lijfrinte(n) oft anders Ende insgelijx van allen/
den rechte gedeelte oft actien die de selve jan zijn wijff/
en(de) peter oft e(n)nich van hen in eenige(n) tijde toecomen(de) mochte(n)/
hebben oft eysschen oft meyne(n) te hebben oft te eysschen/
in eeniger manie(re)n in e(n)nige goide have vliegen(de) erve erve/
oft rinten die blive(n) en(de) verstorve(n) sele(n) moege(n) van en(de) nade/
doot die voirs(creven) goirts en(de) alite(n) zijns wijfs oudemoeder der/
voirscr(even) m(ar)griete(n) en(de) pet(er)s sup(er) eisdem bonis et redditib(us)/
om(n)ibus et sing(ulis) ad opus d(i)cti god(efridi) et e(ius) ux(oris) ac libe(r)or(um)/
legittimor(um) eiusde(m) god(efridi) cu(m) debita eff(estucacione) mo(do) debito renu(n)cian(tes)/
promitt(entes) null(atenus) alloqui (et)c(etera) sed war(andizare) p(ro)ut vos tybe m(ar)tii iiii[ta]
ContributorsChris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-11-02 by kristiaan magnus