SAL7371, Act: V°143.2-V°144.1 (313 of 734)
Search Act
previous | next
Act V°143.2-V°144.1  
Act
Date: 1478-01-10

Transcription

2020-10-26 by kristiaan magnus
It(em) eene scheydinghe en(de) deylinge gedaen ende gemaect/
zijnde tusschen henricke ende anthonijse van winghe/
gebruede(re)n sonen henricx wilen van wynghe ja(n)ne wairseghe(re)/
sone wilen arnts jouffr(ouwe) g(er)truden van wynghe zijne(n) wive/
sust(er) der voirs(creven) gebruede(re)n en(de) jouffr(ouwe) katlijne(n) en(de) lijsbette(n) hue(re)n/
[suste(re)n d(i)c(t)is henr(ico) domicellab(us) kath(erine) et el(isabeth) p(ri)[(us)] a pane do(micel)[le] g(er)trud(is) de langr(ode) m(at)ris ema(ncipa)[t(is)] de (con)s(en)s[u] m(at)ris et volu(nta)[te] eiusd(em) et laur(entii) de wynge burgim(a)g(ist)ri ex p(ar)te p(at)ris affirman(tis) (et)c(etera)] van eend(er) woeni(n)gen met huysen hove(n) eene(n) cleyne(n)/
acht(er) en(de) eene(n) weghe comen(de) van voe(r) ter straten acht(er)/
weert tot opden egghe vand(en) muere vand(en) voirs(creven) cleyne(n)/
huyse en(de) met allen den ande(re)n toebehoirte(n) acht(er) ende/
voe(r) alsoe de voirs(creven) goede dat twee huysen te zijne/
plage(n) gelegen zijn inde nustrate tusschen de goede der/
voirs(creven) kinde(re)n van wynghe en(de) jans nouwens scrijnmakers/
op deene en(de) de goede wouters braken smeyers van/
loeven(en) clerc op dande(r) zijden strecken(de) achterweert totte(n)/
goeden der wed(uwe) arnts wile(n) de wairseghe(re) moeder des/
voirs(creven) jans gorts hanckart en(de) walter(en) brake(n) voirs(creven)/
die den voirs(creven) kinde(re)n van wynghe gebleve(n) zijn en(de)/
gevallen nae ende vand(er) doot en(de) aflivich(eit) des voirs(creven) wile(n)
//
henricx des vaders ende hen blive(n) soude(n) moege(n) nae de doot/
en(de) aflivich(eit) der voirs(creven) jouffr(ouwe) g(er)truden van langrode der/
moeder te deylen(e)/
Soe zijn bleven ende gevallen den voirs(creven) ja(n)ne de wairseghe(re)/
ende jouffr(ouwe) g(er)truden van wynghe zijne(n) wive in deylinge(n)/
de goede int geheele soe die voe(r) gescreve(n) staen opde(n)/
co(m)mer en(de) last d(aer) voe(r) uutgaen(de) te weten(e) i twee pe(n)ning(en)/
bo(ddrager)[e outs chijs] te behoirlike(n) tide te betalen ende voirtaen op tweelf/
guld(en) pe(n)ningen geheete(n) crone(n) d(er) mu(n)ten sconi(n)cx va(n) vrancrijke/
goet en(de) ghinge te weten(e) xxiiii stuv(er)s voir elcke crone/
en(de) twintich stuv(er)s drie pl(a)c(ken) brabants payments voir elcke(n)/
stuv(er) gerekent jaerliker ende erfliker rinten alle jae(re) opden/
thienste(n) dach d(er) maent van januar(ii) te betalen(e) den voirs(creven)/
henr(icke) anth(onijse) jouffr(ouwe) jo ka(tlij)[ne(n)] en(de) lijsbette(n) van wynghe/
bruede(re)n en(de) suste(re)n Te weten(e) elcke(n) van hen drie crone(n) en(de)/
vijf stuv(er)s ind(er) weerden voirs(creven) d(aer) af en(de) hue(re)n erfgename(n) en(de)/
naecomelingen Dierste betalinge vand(en) voirs(creven) erfrinte(n) inne/
te gaen(e) den thiensten dach van januar(ii) nae de doott en(de) aflivich(eit)/
d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) g(er)trude(n) d(er) moeder naestvolgen(de) en(de) niet eer/
Met alsulcker vorweerden dat de voirs(creven) jouffr(ouw) g(er)truyt/
de moeder de voirs(creven) kinde(re)n van wynghe en(de) hue(r) kinde(re)/
erfg(enamen) en(de) naecomelinge(n) besitters vand(en) [voirs(creven) hue(re)n] huyse en(de) hue(re)n goede(n)/
inde dorpstrate erflijc sullen hebben en(de) behouden hue(re)n/
uutganc doe(r) den voirs(creven) wech ter voirs(creven) strate(n) geheeten/
nustrate alsoe zij doen tot noch toe hebben gehadt Des/
sulle(n) de selve moeder en(de) hue(r) kinde(re)n van wynghe ende/
hue(r) erfg(enamen) en(de) naecomelinge(n) besitters der selver goede inde/
dorpstrate gelege(n) ter manissen der voirs(creven) gehuyssche(n) oft/
hue(re)n erfgenamen oft naecomelinge(n) de voirs(creven) [selve] goede vand(en)/
goede(n) der voirs(creven) gehuyssche(n) [gehouden sijn] af te sluyte(n) met eene(n) vrede/
oft getijppte lancx den voirs(creven) wech comen(de) van opden/
egghe vand(en) muere vand(en) voirs(creven) cleyne(n) huyse linierechte/
tot op eene(n) want van des voirs(creven) jans nouwens huyse/
Mair sulle(n) inde(n) selven vrede oft gestijpte eene(n) dore moege(n)/
doen hange(n) om alsoe hue(re)n uutgaenc doer den voirs(creven) wech te
//
hebben Geloven(de) de voirs(creven) kinde(re) van wynghe ema(ncipa)[ti]/
et de (con)s(en)ss[u] uts(upra) den voirs(creven) gehuyssche(n) anth(onijs) van wynghe/
hue(re)n brued(er) nutertijt buten lants zijnde in dien te/
hebben(e) ende d(aer) inne te vervaen(e) dat hij binne(n) lants zijnde/
den voirs(creven) gehuyssche(n) ter manissen van des voirs(creven) is/
genoech doen sal alsoe verre alst hem aengaet Met/
vorweerden voirt dat de voirs(creven) gehuyssche(n) de voirs(creven) erfrinte/
van tweelf crone(n) ende twintich stuv(er)s sulle(n) moege(n) lossen en(de)/
quiten tallen tide(n) alst hen gelieft tot eene(n) te tween te drie/
oft te vier malen mair niet min dan een deel der voirs(creven)/
kinde(re)n van wynghe tot eene(n) male en(de) elcke(n) pe(n)ning d(aer) af/
met xviii geliken pe(n)ning(en) [sonder rinte oft dat gebuerde binne(n) der moed(er) leven(en) en(de) anders] en(de) met vollen rinte ende dese/
deylinge aldois wettelijc geschiet wesen(de) hebben de voirs(creven)/
kinde(re)n bruede(re)n en(de) en(de) suste(re)n van wynghe den voirs(creven)/
gehuyssche(n) gelooft vast gestentich onv(er)brekelijc ende van/
weerde(n) te houde(n) tot ewige(n) dage(n) op tgedeelte der voirs(creven)/
gehuyssche(n) behoirlijc verthijende ende renu(n)cie(re)nde Geloven(de)/
hen d(aer) af genoech te doen(e) alsoe dat hen vast en(de) seker/
sal moege(n) zijn tot ewige(n) dagen cor(am) boxhore(n) hove januar(ii) x
ContributorsKarel Embrechts , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-10-10 by kristiaan magnus