SAL7371, Akte: V°195.5-R°196.1 (442 van 733)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°195.5-R°196.1  
Act
Datum: 1478-02-20

Transcriptie

2018-04-29 door kristiaan magnus
Nae dien dat her obeert drabbekier inden name ende van/
weghen baudewijns vand(en) hove vervolch gedaen heeft/
te meer stonden voir den rade vand(er) stad om gereformeert/
te hebben eene(n) schult brief bekint voir scepen(en) van loven(en)
//
henr(icke) vasont secretar(is) bij janne vand(en) hove sone wilen baud(ewijns)/
van ii[c] l(i)b(ra) gr(oot) tourn(ois) om d(aer) mede de goede desselfs jans/
te bescudden ende sijne(n) uut(er)sten wille te volvue(re)n en(de)/
insgelijcx eene(n) scepen(en) brief van loeven(en) die de selve jan/
vanden hove bekint heeft den voirs(creven) baudewijne zijnen/
sone van ii[c] rijders ter manissen desselfs baud(ewijns) ter stont nae/
de doot svoirs(creven) zijns vaders te betalen t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] beyde geregistreert/
staen(de) onder ons li(bro) lvi nove(m)br(is) viii te voirder want/
hij sustineerde en(de) hem des gedroech tot den secretar(is) en(de)/
ande(re)n costumiers diet souden moege(n) visite(re)n dat de delecie/
en(de) anichileringe die van beyden geschiet mocht zijn was/
geschiet bedrochlijc en(de) buyten der gemeynd(er) formen en(de) niet/
alsoe men dier en(de) dier gelike obligacie(n) pleech en(de) gewoenlijc/
is te a(n)nichile(re)n en(de) dat die selve a(n)nichilacie niet sulc/
en was dat die nae recht en(de) den onderhouden in gelike(n)/
stad schuldich wae(r) te gripen oft van value(r) gehouden te werde(n)/
mair dat die brieve der selver a(n)nichilacie(n) niet tegenstaen(de)/
sculdich wae(re)n voir crachtich en(de) van weerden gehouden te/
wordden hem des gedragen(de) totten rechte Soe is d(aer)op/
tvoirs(creven) register voir ooghen geleecht en(de) rijpelijc ov(er)sien/
en(de) nae dien dat de secretar(issen) gemeynlijc hier op/
ondervraecht zijnde geclaert hebben bij hue(re)n eeden dat/
die a(n)nichilacie buten der gewoenliker en(de) gemeynder/
forme(n) en(de) ombehoirljc was geschiet en(de) dat zij thoenden ande(r)/
menichvuldige a(n)nichilacien van brieve(n) in hue(re)n reg(ist)ren die/
alsoe niet te wercke gegaen noch geschiet en wae(re)n bijden/
rade vander stad overdrage(n) en(de) getermineert datmen de/
voirs(creven) brieve forme(re)n en(de) besegelen sal der selver ex(tra)ord(inarise)/
a(n)nichilacie(n) niet tegenstaen(de) ende die alsoe leggen in/
een doze en(de) laten berusten en(de) p(ar)tien dien die aencleve(n)/
d(aer)mede die d(aer) bliven(de) laten behulpen Op dat alsoe waert/
datmen namaels bij e(n)nig(er) reden(en) en(de) bescheyde bevonde/
die a(n)nichilacie behoirlijc geschiet en(de) van weerden gehouden/
te werden d(aer) af moege geschien des van reden(en) en(de) bescheyts/
wege(n) behoe(re)n sal moegen Act(um) in (con)s(ili)[o] opidi p(rese)ntib(us) borch/
wynghe burg(imagistris) et plu(r)ib(us) aliis de (con)s(ili)[o] febr(uarii) xx
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2016-11-23 door kristiaan magnus