SAL7371, Act: V°87.2-V°89.1 (200 of 734)
Search Act
previous | next
Act V°87.2-V°89.1  
Act
Date: 1477-10-27
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-12-01 by kristiaan magnus
It(em) villicus lovanien(sis) median(tibus) scab(inis) lovanien(sibus) adduxit laurentiu(m)/
de wynghe p(ro)nu(n)c burgim(a)g(ist)r(u)m opidi lovanien(sis) ad om(n)ia et/
sing(ula) bona i(m)mo(bilia) et he(re)d(itaria) joh(ann)is de schore dicti de droeghe rixonis/
de raetshove(n) de hoxhem flor(entii) alcus de glymes joh(ann)es de smet/
de torrebaix le beghines [et] henr(ici) moys de torrebaix le s(aint) tron/
necnon joha(n)nis de molevelt et gerardi [de] moelevelt (com)mor(antium)/
apud mulcke p(ro)pe tonge(re)n infra lo(vaniu)[m] et ex(tra) sit(a) in mans(ionibus) do(mi)[b(us)]/
curt(ibus) t(er)ris ar(abilibus) p(ra)t(is) pascuis silvis censu t(re)censa vineis/
redd(itibus) et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) vide(licet) ad bona d(i)c(t)or(um) joh(ann)is/
de schore d(i)c(t)i droeghe rixonis de raetshove(n) flore(n)tii/
alcus joh(ann)is de smet et henr(ici) moys pro cert(is) recog(nitionibus)/
et p(ro)miss(ionibus) conscript(is) in li(tte)ris scabinor(um) lovan(iensium) quaru(m) tenor sequit(ur)/
in hec verba Cond zij allen lieden dat jan van schore/
geheete(n) de droeghe in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint dat/
hij genomen heeft jegen laureyse van wynghe als man en(de)/
mo(m)boir jouffr(ouwe) anne(n) van orsmale zijnre weerdinne(n) thoff/
der selver jouffr(ouwe) metten huysen hoven wynnen(de) landen/
beemden eusselen bosschen ende allen ande(re)n toebehoirten/
gelijc dat belegen is te torbisoul en(de) also olivier le roy dat voe(r)
//
en(de) nae hem jan van floref gehouden heeft houden(de) xix boend(er) weder/
des goets meer is oft min en(de) dat bij consente des voirs(creven) jans van/
floref die d(aer) noch ii jae(r) aen hebben soude Te houden te hebben/
en(de) te wynnen van halfm(er)te naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van xiiii jae(re)n/
lang vervolgen(de) Met cond(icien) oft de voirs(creven) jouffr(ouw) aflivich werde/
binne(n) middelen tide dat dan de voirs(creven) wynne nae hue(r) doot/
tgoet behouden soude vi jae(re)n lang nae den lantrechte en(de) niet/
lange(r) elcx jaers d(aer)enbinne(n) elc boend(er) om x dossijne(n) corens/
goet en(de) payabel d(er) mate(n) van loeven(en) met wanne en(de) met vede(re)n/
wel bereyt tsinte andr(iesmiss)[e] ap(oste)ls te betalen(e) en(de) te loeven(en) ten huyse des/
voirs(creven) laur(eys) te leve(re)n alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m]/
It(em) sal de voirs(creven) wynne alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) leve(re)n int/
voirs(creven) hoff ii[c] walme(re) om de huysinge d(aer) mede te decken(e) en(de) alsmen/
die ald(aer) verdect oft anders dect oft plect van ouden wercke d(aer)af/
sal de voirs(creven) wynne den werclieden den montcost geve(n) en(de) de voirs(creven)/
laur(eys) de dachue(re)n betalen En(de) oft d(aer) yet van nuwe(n) wercke behoefde/
gewracht te werden d(aer)af sal de wynne met zijne(n) wagen(en) ende/
p(er)den naerde(r) halen dairt hem de voirs(creven) laur(eys) bewisen sal hout/
steen leem teenen stroe en(de) des d(aer) toe behoeven sal moege(n) sond(er) voird(er)/
dair inne belast te wesen It(em) sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven)/
laur(eys) te loeven(en) leve(re)n alle jare twee steen vlas van xii ponde(n)/
wel bereyt totter hekelen en(de) hij sal hem jaerlijcx houden een/
vercken tot s(in)[te] lambrechts dage dat de voirs(creven) laur(eys) he(m) coope(n) sal/
oft doen coope(n) omtrint vastelavonde It(em) de voirs(creven) wynne sal/
jaerl(ijcx) betale(n) den chijs vand(en) huyse gedragen(de) omtrint xii(½) st(uvers)/
sond(er) afslach en(de) d(aer)toe alle den chijs uuten voirs(creven) goeden gaende/
alsoe in tijts dat de voirs(creven) laur(eys) dair bij gheene schade en lijde/
en(de) dat in afslage van des voirscr(even) steet It(em) hij sal den voirs(creven)/
laur(eys) den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) alle jae(re) inhalen zijn corenrinte(n)/
te weten(e) aen henri de mollebaix (½) mudde aen mathijs peron/
ix dosijnen aen lambert del vaul viii dosijne(n) aen henra gilchon/
ix dosijne(n) aen de hee(re)n van vileer iii mudd(en) aen de kinde(re)/
henri noyens iii mudd(en) en(de) aen janne clarissen (½) mudde/
sonder cost des voirs(creven) laur(eys) en(de) dat op cost desselfs laur(eys) te loeven(en)/
leve(re)n It(em) sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) t(er)mijn lang dueren(de) de
//
voirs(creven) lande wynnen werven en(de) mesten wel en(de) loflic gelijc/
reeng(enoten) bove(n) en(de) beneden alsoe wel de verste als de naeste en(de) die/
laten tsijne(n) afsceyden alsoe hij die vynden sal It(em) sal de voirs(creven)/
wynne de huysinghe vand(en) voirs(creven) hove houden vand(er) underster/
rijkelen nederweert in goeden state It(em) is vorweerde dat de voirs(creven)/
wynne op tvoirs(creven) bosch niet meer rechts hebben en sal dan inde weye/
en(de) tscaerhout mach hij eens afhouwen tsijnen p(ro)ffite It(em) sal de/
voirs(creven) wynne alle tstroe vand(en) voirs(creven) goeden comen(de) jaerlijcx bringe(n) int/
voirs(creven) hof en(de) met zijne(n) beesten etten en(de) te meste maken en(de) dat/
mest vue(re)n opde voirs(creven) lande tslants meeste(n) p(ro)ffite It(em) waert dat/
d(aer) e(n)nige boome verdroechde(n) die sal de wynne moege(n) uutroeden/
en(de) te hemweert neme(n) ende voir elcken setten ii poten vand(en) selven/
aerde It(em) sal de voirs(creven) wynne tsijnen lesten jae(r) bezayt laten viii/
boend(er) lants te wyntercoren d(aer) af sal hij te hemweerts behouden de/
drie boende(r) gelegen te poullonfosse sonder yet d(aer)af te geve(n) ende/
dand(er) vijf boende(r) sal hij goet doen alsdan xvii mudd(en) corens/
maten van loeven(en) It(em) als de wynne tvoirs(creven) coren levert sal de/
voirs(creven) laur(eys) hem en(de) de zijne hue(re)n montcost geven Inde sunt fid(eiussores)/
rixo de raetshove(n) de hoxhem flor(entius) alcus van glymes joh(ann)es/
smet van torrebaix le beghines en(de) henr(ic) moys van torrebaix le/
s(aint)tron et p(rim)[(us)] cor(am) ouderogge maes januar(ii) xviii a(nn)[o] lxxi It(em)/
promis(eru)nt d(i)c(t)e p(er)sone p(re)fat(is) laur(entio) xxv mod(ios) silig(inis) pag(abilis) mens(ure)/
lovan(iensis) et xvi peters te xviii st(uvers) vide(licet) viginti mod(iis) ad mo(nicionem) et/
v mod(iis) cum d(i)c(t)is xvi pet(er)s a medio m(ar)cii p(ro)xim(e) infra duos a(n)nos/
(con)t(iguos) et i(n)me(diat)[e] sequen(tes) q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] Tali cond(icione) si postmod(um) (com)put(ato) facto/
rep(er)iat(ur) q(uod) d(i)c(t)us joh(ann)es de floreff plus tenet(ur) d(i)c(t)o laur(entio) q(uod) hoc ecia(m)/
solvent t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] et p(rim)[(us)] eisdem Et ad bona d(i)c(t)or(um) joh(ann)is de/
molevelt joh(ann)is de schore d(i)c(t)i de droeghe et gerardi de moelevelt/
pro cert(is) recog(nitionibus) et p(ro)miss(ionibus) consc(ri)pt(is) in li(tte)ris scab(inorum) lov(aniensium) q(ua)r(um) tenor sequit(ur)/
in h(ec) verba It(em) jan van moelenvelt in p(rese)ncia heeft genomen/
en(de) bekint dat hij genomen heeft tegen laur(eys) van wynghe als/
man en(de) momboir jouffr(ouwe) a(n)nen van orsmale sijnre weerdinnen/
thoff der selver jouffr(ouwe) metten huysen hoven wynnen(de) land(en) beemden/
eusselen bosschen en(de) allen ande(re)n toebehoirten gelijc dat gelegen is/
te torbisoul ende alsoe olivier le roy voe(r) jan van floreff en(de) jan van
//
schore nae die gehouden hebben houden(de) xix boend(er) weder des goets/
meer is oft min en(de) dat bij co(n)sente des voirs(creven) jans van schoe(re) die d(aer)aen/
va(n) halfmerte naestcomen(de) alnoch x jair lang zijn pechtinge houden/
soude des hij alhier afgegae(n) is en(de) die pechtinge quijtgescoude(n) heeft/
Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van halfm(er)te naestcomen(de) eene(n)/
t(er)mijn van tweelf jae(re)n lang vervolgen(de) Met (con)d(icien) oft de voirs(creven)/
jouffr(ouw) aflivich worde binne(n) middelen tide dat dan de voirs(creven) wynne/
nae hue(r) doot tgoet behouden soude vi jaer lang naeden lant/
rechte en(de) niet lang(er) Elcx jaers dae(re)nbinne(n) elck boend(er) d(aer)af/
om en(de) voe(r) acht dossijne(n) corens goet en(de) payabel der mate(n) van/
loev(en) met wanne en(de) met vede(re)n wel bereyt sinte andr(iesmiss)[e] apostels/
te betalen en(de) te loeven(en) ten huyse des voirs(creven) laur(eys) te leve(re)n alle/
jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) wynne/
alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) leveren int voirs(creven) hof ii[c]/
walme(re)n om de huysinge d(aer) mede te decken ende alsmen die/
ald(aer) verdect oft anders dect oft plect van ouden wercke d(aer)af/
sal de voirs(creven) wynne den wercliede(n) den montcost geve(n) en(de) de/
voirs(creven) laur(eys) de dachue(re)n betalen It(em) oft d(aer) yet van nuwe(n) wercke/
behoefde gewracht te wordden d(aer) af sal de wynne met sijnen/
wagen(en) en(de) p(er)den naerde(r) halen dairt hem de voirs(creven) laur(eys) bewise(n)/
sal hout steen leem teenen stroe en(de) des d(aer) toe behoeven sal moege(n)/
sonder voird(er) dair inne belast te zijne It(em) sal de voirs(creven) wynne/
den voirs(creven) laur(eys) te loeven(en) leve(re)n alle jae(re) twee steene vlas van/
xii ponden wel bereyt totter hekelen en(de) hij sal hem jaerlijcx/
houden een vercken tot sinte lambrechts dage dat de voirs(creven) laur(eys)/
he(m) coepen sal oft doen coepen omtrint vastelavonde It(em) de voirs(creven)/
wynne sal jaerlijcx betalen den chijs vand(en) huyse gedragen(de)/
omtrint xii(½) st(uvers) sonder afslach en(de) d(aer) toe alle den chijs uute(n)/
voirs(creven) goeden gaen(de) alsoe in tijts dat de voirs(creven) laur(eys) d(aer)bij gheen/
schade en lijde en(de) dat in afslage van des voirscr(even) steet It(em)/
hij sal den voirs(creven) laur(eys) alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) inhalen/
sijn corenrinten te weten(e) aen henri de mollebaix (½) mudde/
aen mathijse peron ix dossijne(n) aen de hee(re)n van viler iii mudd(en)/
aen de kinde(re) henri noyens iii mudd(en) en(de) aen janne clarissen/
(½) mudde sond(er) cost des voirs(creven) laur(eys) en(de) dat op cost des voirs(creven)/
laur(eys) te loeven(en) leve(re)n It(em) sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven)
//
t(er)mijn lang dueren(de) die voirs(creven) lande wynne(n) werven en(de) mesten/
gelijc reeng(enoten) bove(n) en(de) beneden wel en(de) loflic alsoe wel de verste/
als de naeste en(de) die laten tsijne(n) afsceyden alsoe hij die vinde(n)/
sal It(em) sal de voirs(creven) wynne de huysinge vand(en) voirs(creven) hove houden/
vander underster rijkelen ned(er)weert in goeden state It(em) is/
vorweerde dat de voirs(creven) wynne opt voirs(creven) bosch niet meer rechts/
hebben en sal dan inde weyde en(de) tscaerhout mach hij eens afhouwe(n)/
tsijne(n) p(ro)ffite It(em) sal de wynne alle tstroe vand(en) goeden comen(de)/
jaerlijcx int hoff bringe(n) en(de) dat ald(aer) etten met sijnen beesten/
en(de) te meste maken en(de) dat mest vue(re)n opde voirs(creven) lande slants/
meeste(n) p(ro)ffite It(em) wairt dat d(aer) e(n)nige boome verdroochde(n) die/
sal de wynne moege(n) uutroden en(de) te hemweert nemen en(de)/
voir elcke(n) setten ii pote(n) vand(en) selve(n) arnde It(em) sal de voirs(creven)/
wynne tsijne(n) lesten jae(r) besaeyt laten acht boender lants te/
wynt(er)coren(en) d(aer) af sal hij te hemweerts behouden de drie/
boend(er) gelege(n) te poullonfosse sond(er) yet d(aer) af te geve(n) ende/
dander vijf boender sal hij goetdoen alsdan xvii mudd(en) corens/
maten van loeven(en) It(em) als de voirs(creven) wynne tvoirs(creven) coren levert/
sal de voirscr(even) laur(eys) hem en(de) den zijnen hue(re)n montcost geven/
En(de) alle dese vorweerd(en) Inde est fid(eiussor) t(am)q(uam) p(ri)n(cipa)l(is) d(i)c(t)i coloni/
d(i)c(t)us joh(ann)es van schore al(ia)s de droeghe (com)mor(ans) apud torbisoul/
cor(am) mercels couckeroul maii xxv a(nn)[o] lxxvi It(em) d(i)c(t)e p(er)sone/
p(ro)mis(eru)nt ind(ivisim) d(i)c(t)o laur(entio) lx mod(ios) silig(inis) mens(ure) lovan(iensis) ad mo(nicionem)/
p(er)sol(vendos) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] et apud lo(vaniu)[m] deliberan(dos) t(am)q(uam) de arrirag(iis) certor(um) cens(us)/
et t(re)cense d(i)c(t)o laur(entio) p(re)d(i)c(tu)m joh(ann)em van schore al(ia)s droeghe cess(is) Et/
exin(de) p(ro)misit d(i)c(t)us joh(nn)es van moelevelt p(re)fat(um) joh(ann)em van schore/
de xlviii mod(iis) silig(inis) et idem joh(ann)es de schore eu(n)d(em) joh(ann)em de/
moelevelt de xii mod(iis) silig(inis) indemp(nes) (con)serva(r)e eisd(em) It(em) gerard(us)/
de molevelt (com)mor(ans) apud mulcke p(ro)pe tonge(re)n p(ro)misit p(er)fice(re)/
et adimple(re) om(n)es et sing(ulas) p(ro)miss(iones) (con)d(iciones) co(n)venc(iones) ac recognic(i)o(n)es/
in dict(is) accensa et p(ro)miss(i)[o(n)e] (con)tent(is) Et d(i)c(t)i colon[(us)] et gerard(us)/
eius f(rate)r p(ro)mis(eru)[nt] ind(ivisim) d(i)c(tu)m joh(ann)em van schore indemp(nem) (con)s(er)va(r)e/
insup(er) promisit colon[(us)] pred(i)c(t)us eu(n)d(em) joh(ann)em eius f(rat)rem exinde/
releva(r)e indemp(nem) cor(am) berghen vos julii p(ri)ma a(nn)[o] xiiii[c]/
lxxvi Et h(ab)uit querelas hiis int(er)f(uerunt) hanck(art) hove oct(obris)/
xxvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-10-03 by kristiaan magnus