SAL7372, Act: R°115.2-V°115.1 (292 of 840)
Search Act
previous | next
Act R°115.2-V°115.1  
Act
Date: 1478-10-29

Transcription

2018-11-11 by xavier delacourt
It(em) joes messuens ende marie zijn wijf die inden jae(r) va(n)/
lxxv octobr(is) penult(ima) gevesticht werden bij henr(icke) vander/
bruggen geheete(n) metten gelde in een huys mette(n) toebeh(oirten)/
geheeten den stoer gelegen inde scepstrate op zeke(r) besp(re)ke/
en(de) condicien tusschen de selve gehuyssche(n) bevorw(er)t wair/
die goede nae hue(re)r beyder doot oft zij die gesamender/
hant niet en vercochten oft d(air)af en disponeerden gaen/
soude(n) gelijck dat [dat] ind(en) scep(enen) br(ieven) va(n) loven(en) vand(er) daet voirs(creven)
//
dair desen aengehange(n) es volcomelijck steet begrepe(n)/
Sijn comen voir scepen(en) van loven(en) hier nae bescr(even) willen(de)/
gebruycke(n) der macht van so(m)migen den voirs(creven) vorweerde(n)/
ald(air) begrepe(n) gesamender hant anders te v(er)clare(n) tordine(re)n/
en(de) te dispone(re)n hebbe(n) v(er)cleert gheconsenteert gewillecoert/
geloeft en(de) toegesecht voir hen hue(re)n erve(n) en(de) nacomelinge(n)/
en(de) mits des(en) v(er)clare(n) consente(re)n willecore(n) gelove(n) en(de) toesegge(n)/
in manie(re)n van restrictien en(de) v(er)anderinge(n) des h(ier)na volcht/
Te weten inden gevalle oft nade doot der lestleven(de)/
der voirscr(even) gehuyssche(n) gheen wettige kinde(re) een oft meer/
van beyde d(er) selv(er) gehuyssche(n) en bleve oft en bleve(n) dat dan/
de selve goede half toecome(n) soude(n) ja(n)ne va(n) seve(n)huyse(n) oft/
zijne(n) wettige(n) kinde(re)n op dat hij alsdan aflivich wa(r)e en(de) e(n)nige/
hadde en(de) dander helcht den voirs(creven) joese oft zijne(n) naesten/
erfgename(n) zijns gebreken(en) eve(n) v(er)re nochtan die goede staen(de)/
den huwelijck tussche(n) de voirscr(even) gehuyssche(n) bijde selve/
gesamender hant niet v(er)cocht vertiert oft anders d(air)af bij/
hen niet gedisponeert en wa(r)e Niet tegenstaen(de) dat de/
voirs(creven) principale scepen(en) br(ieven) begripe(n) moegen dat in dien/
gevalle die goede int geheele den voirs(creven) ja(n)ne van/
seve(n)huyse(n) oft zijne(n) wettige(n) kinde(re)n zijns gebreken(en) toecome(n)/
souden welke clausele de selve gehuyssche(n) in des(er) manie(re)n/
hebben v(er)andert gesamender hant dinhoudt vand(en) voirs(creven)/
principale(n) br(ieven) en(de) alle(n) ande(re)n condicien clausele(n) en(de)/
vorweerde(n) dair inne begrepe(n) and(er)ssins in hue(re)r volcomender/
macht en(de) virtuyt bliven(de) cor(am) roelants langrode oct(obris) xxix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt