SAL7372, Akte: R°116.3-R°117.1 (296 van 840)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°116.3-R°117.1  
Act
Datum: 1478-10-31

Transcriptie

2018-12-15 door xavier delacourt
Het zijn come(n) inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en)/
jouffr(ouwe) m(ar)griete colve weerdy(n)ne jans van ghindt h(ier)toe/
gheauctoriseert vande(n) selve(n) hue(re)n man aenlegg(er)sse t(er) eender/
zijde(n) en(de) mychiele bloemairt t(er) ande(re) om eene ame wijns die/
zij onlanx h(ier) voe(r) he(re)n ja(n)ne py(n)nock ridder borg(er)meest(er) te loven(en)/
hadde moete(n) betalen uuyt saken va(n) eene(n) vierdel wijng(ar)ts dat/
zij liggen(de) heeft opde boslaghe tussche(n) een vierdel wij(n)g(ar)ts des/
voirs(creven) mychiels t(er) eender zijde(n) en(de) jans nijs t(er) ande(re) boven/
en(de) in (con)trarie(n) va(n) dien dat des voirs(creven) mychiels wijng(ar)t die/
ame altijt vand(en) voirs(creven) vierdel dat mychiel nu hult over/
xxx jair en(de) dage alleene selve hadde betaelt en(de) huer
//
vierdel al mocht dat mede d(air)voe(r) staen d(air)af ongelast/
gehouden soe zij dat boodt en(de) p(rese)nteerde te bewisen/
Eysschen(de) alsoe en(de) v(er)suecken(de) tot hue(re)r conclusien dat de/
voirscr(even) mych(iel) sculdich soude zijn hue(r) goede te lossen vande(n)/
voirs(creven) erfpachte oft dat huer d(air)voe(r) des voirs(creven) mych(ielen)/
goede aengewese(n) worden en(de) d(air)entenden restitucie te doene/
vande(n) voirs(creven) pachte bij huer gelijck vo(r)e betaelt mette(n) coste(n)/
d(air)op gelopen en(de) die te verhale(n) aen he(m) en(de) aende pande d(air)mede/
de selve mych(iel) hue(r) vorderinghe geschut hadde die zij d(air)voe(r) voirts/
opde(n) wijng(ar)t svoirscr(even) mach(ielen) hadde gedae(n) huer des gedragen(de) totte(n)/
rechte Dair teghen de voirs(creven) mych(iel) hem v(er)antweerden(de) dede/
segge(n) dat hem die aensprake gheen onstade doe(n) en soude/
te voirde(re) want de voirscr(even) jouffr(ouwe) gheen bescheyt g van/
brieve(n) gethoent en hadde noch late(n) blijcken den rechte/
genoech zijnde d(air)mede zijne(n) pant schuldich wae(r) de(n) hue(re)n te/
losse(n) en(de) dat zij billix die ofter e(n)nige wae(re)n voir al soude late(n)/
blijcken Oick hoepte hij al mocht de jouffr(ouwe) thoene(n) dat/
zijn vorders [d(air)af] e(n)nighe betalinghe hadde(n) gedae(n) des hij nochtans/
niet en geloofde dat d(air)om zonder ande(r) bescheyt van br(ieven)/
hij oft zijn goede d(air)inne gehoude(n) soude(n) zijn meer dan huer/
advena(n)t vand(en) pachte te betale(n) D(air)op de jouffr(ouwe) replice(ren)de/
dede segge(n) aengaen(de) den br(ieven) voir al voir oghe(n) te bringe(n)/
dat des alsoe niet en behoefde en(de) dat die in forme van/
thoene tijts genoech soude(n) come(n) sustine(re)nde als vo(r)e tghene/
des zij thue(re)r conclusien opgedaen hadde dair de voirs(creven) joffr(ouwe)/
met scepen(en) vo(n)nisse t(er) manissen smeyers gewijst es tot hueren/
thoene Ende nae dat h(ier)toe vele dagen gedient hebbe(n) inde(n)/
welke(n) zij niet en hadde come(n) geprocede(re)n mids div(er)sen belette(n)/
en(de) zij ten leste(n) dage h(ier)voe(r) d(air)mede v(er)socht te moege(n) p(ro)cede(re)n/
Soe en comp(ar)erde de voirs(creven) mych(iel) niet noch nyema(n)t van/
zijne(n) wegen Alsoe dat de selve jouffr(ouwe) v(er)socht mids die(n)/
hue(re)n eysch v(er)reyct te hebben(e) hopen(de) dat dat alsoe sculd(ich)/
wa(r)e te geschien Wairop de scepen(en) alsdoen gemaent en(de)/
vanden vo(n)nisse dat zij d(air)op geve(n) souden ov(er)come(n) zijnde
//
wert duyten(en) vanden selve(n) vo(n)nisse ter beg(er)ten des/
lieuten(ant) smeyers van loven(en) verhouden tot op heden dair/
de selve jouffr(ouwe) tvo(n)nisse weder dede v(er)suecken en(de) de voirs(creven)/
mych(iel) d(air) doen compare(re)nde sustineerde de (contra)rie meynde dat/
zij met hue(re)n thoene voirtvare(n) soude seggen(de) dat hij te(n)/
voirs(creven) ande(re)n dage va(n) rechte alse hij absent was alsoe/
belet hadde geweest dat hij niet en hadde co(n)nen geco(m)pare(re)n/
d(air)tege(n) de jouffr(ouwe) he(m) p(rese)nteerde en(de) open(de) zijne(n) thoen te moge(n)/
leyden op zijn nootsaken de(n) rechte genoech zijnde op dat/
hij e(n)nigen hadde die(n) hij niet ae(n) en nam Ende ald(air) scep(enen)/
inder saken gemaent wijsde(n) voir een vo(n)nisse want mych(iel)/
bloemairt de p(rese)ntacie zijnder wed(er)p(ar)tien niet ae(n)genome(n) en/
hadde dat d(air)om de voirscr(even) jouffr(ouwe) hue(re)n eysch v(er)reyct soude/
hebbe(n) cor(am) roelants b(er)gen langrode tybe willem(air) oct(obris) ult(ima)
Nagekeken doorGreet Stevens
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-09-14 door Xavier Delacourt