SAL7372, Akte: R°121.2-R°122.1 (307 van 840)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°121.2-R°122.1  
Act
, eerste lijnen in latijn
Datum: 1478-11-06

Transcriptie

2018-12-14 door xavier delacourt
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit augustinu(m)/
ympens ad om(n)ia et sing(u)la bo(na) i(m)mobilia et he(re)ditar(ia) petri va(n)d(en)/
poele infra lovaniu(m) et ex(tra) sit(a) in ma(n)s(ionibus) domib(us) curtib(us) t(er)ris arabilib(us)/
p(ra)t(is) pascuis silvis censu t(re)censa redd(itibus) et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)sis/
pro c(er)t(is) r(e)cog(nitionibus) et p(ro)miss(ionibus) consc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium) q(ua)rum/
tenor sequitur It(em) peter vanden poele heeft genome(n) en(de)/
bekint dat hij genome(n) heeft van augustine ympens een/
stuck wynne(n)ts lants houden(de) ten minsten twee boende(r) geleg(en)/
bij tgherichte van loven(en) tussche(n) de goede mych(iele) stribaens te/
twee zijden en(de) pet(er)s voirs(creven) t(er) derder gorijs vranx bosch ter/
vierder zijden en(de) jans de smet rintmeest(er)s wile(n) jonch(e)r(e)/
liebrechts van meldert ter vijfter zijden Item noch des voirs(creven)/
augustijns helcht van zijnder schue(re)n gelegen inde hoelstrate/
te loven(en) tussche(n) de wed(er)helcht desselfs mych(iele) ter eender en(de)/
henr(ix) berix t(er) ande(re) Te houden te hebben en(de) te wynne(n)/
van sint jansmesse lestleden eene(n) termijn va(n) ix jae(re)n lanck/
vervolgen(de) den geheele(n) t(er)mij(n) uuyt om en(de) voe(r) een so(m)me/
va(n) hondert pet(er)s te xviii st(uvers) tstuck d(air)op de voirs(creven) aug(ustine)/
bekint in ghereeden pe(n)ni(n)g(en) gehave(n) te hebben vand(en) voirscr(even)/
pete(re)n de so(m)me van drie pet(er)s xvi st(uvers) soe dat de voirs(creven)/
pet(er) d(air)af alnoch tacht(er) blijft de so(m)me va(n) xcvi gelike/
pet(er)s en(de) ii st(uvers) dewelke de voirscr(even) pet(er) en(de) met hem de
//
voirscr(even) augustijn geloeft hebbe(n) ind(ivisim) uuyt te reyke(n)/
en(de) te betalen mychiele stribaen tderdel d(air)af te/
bamisse naestcomen(de) tderdel d(air)af te paessche(n) d(air)nae/
volgen(de) en(de) dleste derdel te sinxen(en) d(air)nae v(er)volgen(de)/
te betalen quol(ibet) ass(ecutu)[m] Et exinde promisit d(i)c(t)us petr(us)/
p(re)fatu(m) augustinu(m) indemp(nem) conserva(r)e Met vorweerde(n) dat/
de voirs(creven) aug(ustijn) de voirscr(even) half schue(re) pet(er)s termijn/
due(re)nde houden sal wel ende loflijck van wande en(de)/
dake op zijne(n) cost en(de) pet(er) sal de wynnen(de) lande zijne(n)/
t(er)mijn due(re)nde houde(n) wynne(n) werve(n) en(de) mesten wel en(de)/
loflijck gelijck regengenote(n) bove(n) en(de) beneden en(de) die/
tsijne(n) afscheyde(n) bloot late(n) op twee vore(n) alsoe hijt/
aenveerden sal Item noch heeft de voirscr(even) pet(er) ov(er)genome(n)/
vand(en) voirscr(even) augustine alsulke(n) thiende geheete(n) de cleyntie(n)de/
va(n) cortbeke ov(er)loe alse de selve augustijn houdende es/
eene(n) zeke(re)n t(er)mijn vande(n) nyeuwe(n) canonicken d(er) cap(it)len va(n)/
sinte pet(er)s te loven(en) met hue(re)n toebehoirte(n) Behalve(n) de/
twee deele vanden beesten thienden die augustijn zond(er)/
yet d(air)af te geve(n) te hemw(er)t behoude(n) sal die te/
houde(n) en(de) te hebbe(n) den selve(n) t(er)mijn lanck due(re)nde datse/
de voirs(creven) aug(ustijn) vand(en) selve(n) he(re)n genome(n) heeft en(de) op/
te betale(n) en(de) te voldoene al tghene des de voirs(creven) aug(ustijn)/
d(air)af mids zijnder nemi(n)g(en) sculdich es den selve(n) he(re)n te/
doene en(de) te betalen en(de) den voirs(creven) aug(ustijn) d(air)af allessins te/
lossen en(de) te ontheffen Behalve(n) oick dat den selve(n) pet(er)en/
d(air)inne te bate(n) come(n) sele(n) alle condicien vorweerd(en) en(de) geluefte(n)/
die den voirs(creven) aug(ustijn) vand(en) voirs(creven) he(re)n d(air)inne bevorw(er)t en(de)/
toegesegt moege(n) zijn in e(n)nig(er) manie(re)n en(de) al t(er) wettiger/
waerh(eyt) en(de) met goeden bescheyde en(de) zonder argelist Met/
vorweerde(n) oft gebuerde dat de voirscr(even) aug(ustijn) voe(r) den/
voirs(creven) t(er)mijn van ix jae(re)n aflivich worde en(de) dat den/
voirscr(even) pete(re)n alsoe de voirs(creven) lande en(de) half schue(re) ontoge(n)/
worde voir duytgae(n) va(n) zijne(n) t(er)mijne mids dat de/
geheele betalinge d(air)af gelijck vo(r)e wae(re) geschiet dat
//
dan in dien gevalle de voirscr(even) pet(er) zijn int(er)est van/
dien v(er)reyken ende v(er)halen soude ae(n) des voirs(creven) aug(ustijnen)/
erfgenamen en(de) ae(n)veerders van zijnder haven cor(am) roelants/
vos aug(ustii) xii lxxviii Et h(ab)uit que(re)las h(iis) int(er)fueru(n)t/
langrode tybe nove(m)br(is) vi
Nagekeken doorGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-09-14 door Xavier Delacourt