SAL7372, Act: R°168.2-R°169.1 (407 of 840)
Search Act
previous | next
Act R°168.2-R°169.1  
Act
Date: 1478-12-22

Transcription

2019-03-25 by xavier delacourt
Het sijn comen te rechte inde banc voir meye(r) en(de) scep(enen)/
van loeven(en) h(er) claes vand(en) putte cano(n)nic der kercken/
van s(in)[te] pet(er)s te loeven(en) inden name ende als p(ro)cur(ator) vand(en)/
hee(re)n deken ende cap(it)le der selver kercken ter eend(er) sijden/
en(de) h(er) jan van hugaerden prieste(r) ter ande(re) om drie l(i)b(ra)/
seven scellinge payments en(de) noch sesse pe(n)ning(en) bone/
en(de) eene(n) cap(uyn) erflijcx en(de) outs chijs die de voirs(creven) h(er) claes/
inden name als vo(r)e naevolgen(de) der cap(it)len chijsboeke/
yesch en(de) versocht te hebben vand(en) voirs(creven) he(re)n ja(n)ne oft/
aen de pe(n)ninge die voirs(creven) h(er) jan dair toe onder de wet/
hadde gestelt dair mede hij hem sijn vervolch dat hij/
d(air) voe(r) hadde begonne(n) te doene hadde geschut seggen(de)/
en(de) conclude(re)nde want de voirs(creven) cap(it)le dien chijs gehad en(de)/
gehave(n) hadde op twee huyse die een huys plaghen/
te sijne onder een dack mette(n) hove en(de) ande(re)n toebeh(oirten)/
gelege(n) inde mynderbrued(er)strate die toe te behoe(re)n plagen/
den kinde(re)n vand(er) leeps tusschen de goede der weduwen/
en(de) erfgename(n) jans wilen van duffle op deene de/
goede des voirs(creven) hee(re)n jans van hugaerden op dande(re) de dyle
//
acht(er) op de derde en(de) de voirs(creven) strate opde vierde zijden/
en(de) wae(r) d(air)af geweest in possessien alsoe hij dat p(rese)nteerde/
ofts noot wae(r) te doen blijken en(de) d(air)enbove(n) oft des niet genoech/
en wae(r) bijleggen(de) dair af der cap(it)len huer behout nae/
recht d(air)op te doen(e) dat d(air) o(m)me der selver cap(it)len hue(re)n/
voirs(creven) chijs volgen soude en(de) sculdich wae(re) te volgen met/
meer woorde bij he(m) gealligeert Dair tegen de/
voirs(creven) h(er) jan hem verantwerden(de) met alrehande reden(en)/
besundert meynen(de) dat de selve h(er) claes niet geraect/
en wae(r) opden behoirliken pant meynen(de) bij seke(re)n instrume(n)t(en)/
van testamente(n) ende e(n)nigen clausulen dair inne begrepen/
en(de) oick bij seke(re)n terminacie(n) tusschen hem en(de) de weduwe/
van duffle gegeven dat dien chijs sloege op de naeste goede/
den voirs(creven) van duffle toebehoe(re)nde ende niet op de zijne al/
mocht dien chijs van den voirs(creven) zijne(n) goeden e(n)nigen tijt/
betaelt hebben geweest ende alsoe conclude(re)nde dat de/
voirs(creven) h(er) claes wae(r) verdoolt Wair op de voirs(creven) h(er) claes/
in name als vo(r)e tot sijne(n) behoude gewijst wert en(de)/
nae dien dat p(ar)tie(n) inde voirs(creven) banc beyde geconsenteert/
hadden dat te laten geschien opden gront Ende nae/
dien dat p(ar)tien voir meye(r) en scepen(en) opden gront alrehande/
alt(er)racie(n) ind(er) saken hebben gehadt d(air)mede h(er) jan/
meynde te scutten tvoirs(creven) behout en(de) de selve h(er) claes in/
name als vo(r)e sustineerde tot den behoude naevolgen(de) den/
voirgaen(de) vo(n)nisse te comen Soe hebben uuterlijc d(air)toe/
vo(n)nislijc geadmitteert m(ijn) hee(re) de deken en(de) twee cano(n)nicke(n)/
der voirs(creven) cap(it)len hant op sijn [hue(r)] borst geleet soe priesters/
gewoenlijc sijn en(de) pleghen te doen(e) geclaert hue(r) voirsate(n)/
deken ende cap(it)le der voirs(creven) kerke(n) inden name der selver cap(it)len vo(r)e ende zij oic inden name der selver cap(it)len nae/
opde namelike pande dair zij met hue(re)n voeten op stonde(n)/
dair de voirs(creven) goede tusschen de voirs(creven) iiii reengenote(n) wae(re)n/
gelesen met oic den voirg(eruerde) chijse gehadt en(de) gehave(n) hadden/
als der selver cap(it)len erflijc en(de) erfrecht over x xx xxx/
jair en(de) daige en(de) d(air)boven den voirs(creven) v(er)noemde(n) chijs/
en(de) dat zij inden name der selver cap(it)len dien noch/
d(air)op als hue(re)n erfchijs en(de) erfrecht d(air)op hadden zoe/
moest hen god hulpen en(de) alle sijn heylige(n) Ende dat
//
gedaen quame(n) dair h(er) jan speelberch prieste(r) cappellaen/
en(de) henr(ic) vlieghe roydrage(r) der voirs(creven) kerken die/
welcke te weten(e) de voirs(creven) h(er) jan hant op sijn borst geleecht soe een priester sculdich was van doen(e) en(de)/
de voirs(creven) henr(ic) bij zijne(n) eede lijflijc dair toe aen de/
heylige(n) gedaen tuychden dat dien eet die de voirs(creven)/
deken en twee cano(n)nicken d(air) hadden gedaen wae(r) goet/
gerecht en(de) o(m)meyneedich zoe moest hen god hulpen en(de)/
alle sijne heylige(n) Ende dit aldus gedaen hoopte/
de voirs(creven) h(er) claes dat tvoirs(creven) behout wae(re) volcome(n)/
als recht en(de) concludeerde soe hij vo(r)e hadde gedaen/
Dair tege(n) h(er) jan bij div(er)sen reden(en) sustineerde de co(n)trarie/
zoe verre dat die sake van opden gront weder gestelt/
wart want te spade van wijsen was inde voirs(creven) banc/
voir meye(r) en(de) scepen(en) d(er) p(ar)tien op heden compa(re)nde de/
voirs(creven) h(er) claes getendeert heeft tot sijnd(er) conclusien/
en(de) h(er) jan heeft doen lesen ende versocht gelesen te/
hebben alrehande br(ieven) bijden welcke(n) hij hoopte bij te/
bringe(n) dat de hee(re)n niet en wae(re)n geraect op hue(re)n/
gerechte(n) pant dwelc de voirs(creven) h(er) claes scuttende dede/
seggen dat dese sake nu alleene ruste op tvo(n)nisse en(de)/
dat h(er) jan te spade quame met sijne(n) voirtstelle e(n)nige/
nyeuwich(eiden) nu inne te bringe(n) Soe dat scepen(en) ind(er) saken/
gemaent gewijst hebben dat der voirs(creven) cap(it)len hue(re)n voirs(creven)/
chijs volgen sal nae inhoudt vand(en) voirs(creven) behoude niet/
wederstaen(de) der voirs(creven) calangie(n) Act(um) in sca(m)p(n)[o] dec(embris) xxii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt