SAL7372, Act: R°203.1-V°203.1 (457 of 843)
Search Act
previous | next
Act R°203.1-V°203.1  
Act
Date: 1479-01-22

Transcription

2019-06-18 by xavier delacourt
It(em) arndt vander borch zone jans wile(n) vander borch t(er) eender/
ende katlijne vander hofstat weduwe wile(n) henr(ix) liedens t(er)/
ande(r) zijden Sijn v(er)accordeert en(de) eensworde(n) va(n) e(n)nige(n) pointe(n)/
begrepe(n) inder pechtinge(n) va(n)d(en) hove des voirs(creven) arnts gelege(n) inde/
p(ro)chie va(n) tieldonck in manie(re)n h(ier)nae bescr(even) de welke de voirs(creven)/
ka(tlij)[ne] de(n) voirs(creven) arnde geloeft [heeft] tonderhouden(e) en(de) te voldoene/
den t(er)mijn inder selv(er) pechtinge(n) begrepe(n) Ende inden yerste(n)/
als vanden pointe vande(n) corweyden es vorweerde dat de/
voirs(creven) wy(n)nersse sculdich sal zijn te doene den voirs(creven) arnde/
alsoe vele corweyde(n) talle(n) jae(re)n en(de) t(er)mijne(n) als hij behoeven(de)/
sal zijn Bij alsoe dat de selve arndt de(n) selve(n) wagema(n)/
den montcost geve(n) sal en(de) oick de p(er)de vueden It(em) als/
vand(en) pointe vand(en) levereye laken(en) es vorw(eer)de dat arnt/
ten twee jae(re)n geve(n) sal vier elle(n) wulle(n)s lakens en(de) niet/
meer It(em) opt point vand(en) uuytbliven(e) (et)c(etera) es vorweerde/
dat de voirs(creven) wy(n)nersse oft de huere niet en sele(n) moege(n)/
uuytvae(re)n oft bliven buyte(n) des hoefs met wagen(e) oft p(er)de(n)/
dat den lande oft goede hinderlijck soude moege(n) wese(n)/
It(em) op tpoint vanden scape(n) es vorweerde dat de voirscr(even)/
wy(n)nersse gehoude(n) sal zijn te houden(e) en(de) te vueden(e) int/
voirs(creven) hof lxxv scapen die arnt huer leve(re)n sal oft hem/
gelieft Ende oft(er) e(n)nige storve(n) soe sal arndt tgetal volmake(n)/
oft hem gelieft It(em) als vand(en) pointe vande(n) lijsade es/
ondersproken dat de voirscr(even) katlijne sculdich sal zijn te/
sayen(e) tot behoef vand(en) selve(n) arnde drie mol(evate) lijsaets en(de) de/
lande d(air)toe wel en(de) loflijck wy(n)ne(n) en(de) w(er)ven gelijck de(n) hue(re)n/
en(de) des sal arndt den saet leve(re)n Ende soe wa(n)neer tvlas/
uuytgetoge(n) sal zijn soe sal de voirs(creven) wy(n)nersse sculd(ich) [sijn] te/
doen errien tvoirs(creven) lant en(de) voirts bereyde(n) om raepcruyt d(air)op/
te wy(n)nen tot arnts prouffijte en(de) niet voirde(r) It(em) bove(n) dese(n)/
pointe(n) en(de) ande(re)n ind(en) voirg(eruerde) pechtinge(n) begrepe(n) soe sal de/
voirs(creven) ka(tlij)[ne] oft de hue(re) gehoude(n) zij(n) te ruymen(e) en(de) te vugen(e)/
alle beke(n) wat(er)leyden ende zijwege(n) omtrint den voirs(creven) goede(n)
//
liggen(de) wel ende loflijck alsoe dat arndt oft zijn goede d(air)bij/
niet gelast en worden oft bescadicht It(em) de voirs(creven) arnt/
sal moege(n) laten gae(n) inde(n) mesthof en(de) dairomtrint vand(en)/
voirscr(even) hove xviii oft xx hoende(re) onder cap(uynen) hanen en(de)/
hynne(n) zond(er) dat d(air)tege(n) de voirs(creven) wy(n)nersse sal moegen/
segge(n) It(em) de voirs(creven) katlijne sal gehoude(n) zijn te houden(e)/
int tvoirscr(even) hof wel en(de) loflijck gheweest om tstroe int/
hof comen(de) te meste [te] moege(n) beke(re)n en(de) dlant te moege(n)/
bek. gewy(n)nen te worden It(em) de voirscr(even) katlijne sal/
gehoude(n) zijn te houden(e) vand(en) voirs(creven) arnde en(de) van nyema(n)de/
el and(er)s eene(n) windt oft hasenwinde en(de) dien vueden/
alsoet behoirt Behalve(n) altijt alle(n) ande(re)n pointe(n) en(de)/
articule(n) inder voirg(eruerde) pechtinge(n) begrepe(n) en(de) d(air)af alh(ier) gheen/
v(er)anderinge en is geh geschiet in hue(re)n wesen(de) machte/
en(de) v(ir)tuten bliven(de) cor(am) langrode tybe januar(ii) xxiii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt