SAL7372, Act: R°211.1 (476 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°211.1  
Act
Date: 1479-01-27

Transcription

2019-05-08 by xavier delacourt
Op heden zijn come(n) bijden rade vander stat augustijn ympe(n)s/
op deen zijde ende peter vanden poele op dande(re) Aldair/
de voirscr(even) augustijn beg(er)de dat pet(er) vande(n) poele hem voldoe(n)/
soude alsulke(n) t(er)mi(n)acien als op de(n) voirs(creven) pete(re)n geslage(n) wae(re)n/
vand(er) daet xxiii januar(ii) lestlede(n) en(de) dewelke hij alnoch niet/
voldae(n) en hadde alsoe hij seyde D(air)op de voirscr(even) pet(er) antw(er)de/
seggende dat hij die voldae(n) hadde noch ter tijt hem des/
gedragen(de) totte(n) inhoude(n) vander selver t(er)mi(n)acien die aldair/
gelesen weert Voert soe beg(er)de aug(ustijn) voirg(enoemd) dat pet(er) berusten/
woude mett(er) execucie(n) va(n) eene(n) beleyde dat hij hadde gedae(n) op/
des voirs(creven) augustijns goede uuyt gebreke va(n) eender pechtinge(n)/
die hij genome(n) hadde tege(n) den selve(n) aug(ustijne) voir scep(enen) gepass(eer)t/
aug(usti) xii lxxvi Want augustijn p(rese)nteerde pete(re)n vande(n) poele te/
setten(e) twee borge(n) den rechte genoech zijnde tussche(n) dit ende/
morge(n) noene voir tvoldoe(n) d(er) selver pechtinge(n) en(de) va(n) tgene/
des hij met rechte op augustine soude conne(n) gewynne(n)/
wair op de voirscr(even) pet(er) antwoirde en(de) seyde dat hij beg(er)de/
zijn recht te vorde(re)n alsoe hij dat begonne(n) hadde voir meye(r)/
en(de) scepen(en) Ende p(ar)tien in wed(er)zijden gehoirt wert uuytgesproken/
en(de) geappointeert bijder stat dat augustijn aengaen(de) d(er) termi(n)acien/
die hij v(er)socht volbracht te hebben(e) dat hij d(air)mede te vroech op/
was Ende als vande(n) ande(re)n pointe ae(n)gaen(de) den beleyde es/
uuytgesproke(n) dat augustijn pete(re)n vand(en) poele sette(n) sal twee/
borge(n) tussche(n) dit en(de) morge(n) noene de(n) rechte(n) genoech zijnde voir/
alsulke(n) gebreke(n) als hij met rechte op augustijne sal co(n)nen/
gewynne(n) aengaen(de) d(er) pechtinge(n) voirg(eruert) Ende dat mids des(er)/
borchtocht dexecucie vand(en) beleyde op aug(ustijne) gevordert sal/
blive(n) berusten(de) zond(er) d(air) yet meer mede te vorde(re)n totten/
ynde vand(en) rechte cor(am) py(n)nock burg(imagistro) roelants absoloe(n)s/
et plu(r)ibus aliis de (con)s(ilio) januar(ii) xxvii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt