SAL7372, Act: R°222.4-V°222.1 (499 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°222.4-V°222.1  
Act
Date: 1479-02-04

Transcription

2020-01-18 by xavier delacourt
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen condt dat m(ijn) v(rou)we godsh(uys) vander banc/
bij loven(e) met hue(re)n co(n)vente en(de) ten bijzijne en(de) met consente/
gielijs le(m)mens mo(m)boirs desselfs godsh(uys) vander stat wege(n) d(air)toe gestelt/
hebben geconstitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)acie en(de) auc(tori)teyt/
gegeve(n) ghijsbrechte vand(en) poele alle desselfs godshuys jairgul(den)/
sculde(n) opcomi(n)gen en(de) v(er)valle(n) chijsen rinten rechten kue(re)n te/
tieldonck ter donct geheete(n) tassent onder kelfs en(de) d(air)omtrint/
Te v(er)ware(n) te mane(n) teysschen op te bue(re)n tontfange(n) d(air)voe(r)/
te panden te dage(n) te beleyden rasteme(n)te te doen legge(n) en(de)/
al des dair uuyt spruyten mochte met rechte te vervolge(n)/
te vorde(re)n te bedinge(n) te wy(n)nen te v(er)liesen Componen(di) quitan(ciam) dan(di)/
cete(r)aq(ue) Promitt(entes) rat(um) salvo iusto calculo Ende dat de voirs(creven)
//
procur(eur) hier voe(r) jairlijx hebben sal dese procu(r)acie duerende/
den thiensten pe(n)ninck vanden v(er)vallen van alle(n) pontpe(n)ni(n)g(en) ende kue(re)n die den voirs(creven) godsh(uys) ten voirs(creven) plaetsen v(er)schine(n)/
sele(n) en(de) oick quijt hebbe(n) alsulke(n) chijs va(n) iiii s(cellingen) ii d(enieren) bone en(de)/
iiii cap(uynen) alse hij oft zijn vader va(n) eene(n) huyse en(de) hove geleghe(n)/
te tieldonck aen sdeckers straetken den voirs(creven) goidshuyse jairlix sculdich/
zijn en(de) dat he(m) oic restitucie sal gescien van allen coste(n) die hij om de/
vors(creven) sake(n) te v(er)volgen lijden moeste en(de) hij met rechte niet wed(er) aende/
p(ar)tie gec(ri)gen en conste cor(am) berct burg(imagistro) langrode willem(air) scabinis/
feb(ruarii) iiii[ta]
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt