SAL7372, Act: R°273.1-R°274.1 (579 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°273.1-R°274.1  
Act
Date: 1479-02-27

Transcription

2019-11-03 by xavier delacourt
Cond zij allen lieden dat pauwel thuyni(n)cx sone thomaes/
in p(rese)ncia heeft genome(n) ende bekint dat hij genome(n) heeft/
tege(n) den eerweerdige(n) hee(re) hee(re)n janne van langrode administrate(ur)/
des godshuys van vliederbeke Thoff desselfs godshuys gelege(n)/
te vlesembeke inde prochie van cortenaken metten landen en(de)/
beemden tot den voirs(creven) hove behoe(re)nde en(de) met den twee beemden/
gelege(n) inde prochie van beetze gelijc ende in alle der manie(re)n/
de voirs(creven) thomaes de voirs(creven) goede voirmaels in pechtinge(n) gehoude(n)/
heeft Te houden te hebben ende te wynnen van halfmerte/
naestcomen(de) eene(n) termijn van sesse jae(re)n lang deen nae/
dande(r) sonder middel vervolgen(de) Elcx jaers dae(re)nbinne(n) de voirs(creven)/
lande om ende voe(r) dertich mudd(en) rocx goet ende payabel der/
mate(n) van diest ende pacht van cortenake(n) alle jae(re) te kersmisse/
te betale(n) ende te loeven(e) oft int godsh(uys) te leve(re)n q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] Ende/
de weyhuere elcx jairs om en(de) voe(r) viertich ryns guld(en) te/
twintich stuv(er)s tstuc den stuv(er) te drie pl(a)c(ken) deen helicht d(air)af tsint jansmisse ende dander helicht te kersmisse te betalen/
ende altoes binne(n) sesse weken nae elken paydach ombegrepen/
te zijne It(em) sal de selve wynne insgelijcx der costerien van/
vliederbeke jaerlicx betalen drie hollan(sche) guld(en) sonder afslach/
des voirscr(even) steet It(em) de wynne sal hebben jaerlijcx alle/
trunchout opde voirs(creven) goede wassen(de) ende dat truncken Mair/
m(ijn) hee(re) sal dair aen zijn berringhe moege(n) nemen alsoe verre/
alst hijs int hoff aldair te doen sal hebben en(de) m(ijn) hee(re) sal/
zijn voesteringe hebben van hoye en(de) van stroe zoe wanneer/
hij oft de zijne int hoff voirs(creven) come(n) sal It(em) sal de voirs(creven) wynne/
jaerlicx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde int voirs(creven) hoff leve(re)n driehondert/
walme(re)n om de huysinge aldaer mede te decken ende zoe/
wanneer men aldaer dect oft plect sal m(ijn) hee(re) de dachue(re)n/
betalen ende de wynne den wercluden den montcost geve(n)/
En(de) de wynne sal de huysinge vand(en) voirs(creven) hove zijne(n) voirs(creven)/
t(er)mijn lang due(re)nde vander underster rijkelen nederweert/
houden in goeden state zoe verre men die mette(n) hafteele/
en(de) plecspane maken mach It(em) de voirs(creven) wynne sal alle/
jae(re) tsijnen laste moete(n) inne halen alle den chijs tot den voirs(creven)/
hove behoe(re)nde op sijnen cost ende dair af rekeni(n)ge ende/
betalinge doen gelijc ande(re) wynne(n) oft meye(re)n voirtijts/
gedaen hebben Ende dair af sal de voirs(creven) wynne jaerl(ijcx)
//
hebben de dingerie? twee mudd(en) rocx ende twee mudd(en) haveren/
gelijc ande(re) sijn voirseten gehadt hebben It(em) m(ijn) hee(re) sal den voirs(creven)/
wynne alle jae(re) geve(n) vier ellen lakens tot eene(n) tabbarde/
oft twee ryns guld(en) dair voe(r) inder weerden voirs(creven) It(em) is/
voirt vorweerde dat de voirs(creven) wynne binne(n) den yersten jare/
van sijne(n) voirs(creven) t(er)mijne moeten doen maken eene(n) nyeuwen/
chijs boec met nuwe(n) regenote(n) van allen den p(ar)cheele(n) van/
chijse(n) en(de) goede(n) en(de) dien op zijne(n) cost den godshuyse overleve(re)n/
en(de) d(air)af selve een maenboec behouden It(em) sal de voirs(creven) wynne/
alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde moeten setten ende planten/
vijfentseventich alboome(n) pooten opde beemden en(de) eusselen/
vand(en) voirs(creven) goeden ten meesten orbo(r)e en(de) p(ro)ffite vanden/
godsh(uys) ende die wel ende loflijc verdornen ende bewaren/
alsoe dat de beesten dair aen gheen schade en doen Want/
oft e(n)nige bij beesten oft qualiken verwaren(de) verdornen soude/
hij ten naesten jae(re) die moeten oprichte(n) en(de) ande(re) planten/
Voirtmeer heeft de voirs(creven) wynne genomen als vo(r)e deen deel/
vander thienden alsoe de voirs(creven) thomaes eene(n) tijt hier vo(r)e/
die gehouden heeft en(de) d(air) af merten vanden berghe dander/
deel gehouden heeft gelege(n) te cortenake en(de) te myskem/
Elcx jaers d(air)enbinne(n) om ende voe(r) alsoe vele als tgedeelte/
der voirs(creven) merte(n) thiende(n) dat de voirs(creven) merte(n) gehouden heeft/
d(air)af den t(er)mijn uut is dwelc wedero(m)me uutgegeve(n) sal/
worde(n) ghelden sal aen wien dat dat bestaet wort deen/
helicht dair af tonser liever vrouwen dage licht misse/
en(de) dand(er) helicht ts(in)[t] jans(mis)s[e] te betalen en(de) nae elcken/
paydach binne(n) sesse weken ombevaen te sijne quol(ibet) ass(ecutu)[m] behalve(n)/
dat de voirs(creven) wynne ende thiendene(re) telcken t(er)mijne gestaen/
sal [met] min te betalen drie ryns guld(en) ind(er) weerde(n) voirs(creven) dan/
dande(r) gedeelte gelden sal oft bestaet sal worde(n) It(em) sal/
de voirs(creven) wynne en(de) thiendene(re) alle jae(re) betalen den p(er)soen/
en(de) der kercken aldaer vie(r) mudd(en) rocx en(de) vie(r) mudd(en) even(en)/
sonder afslach van des voirscr(even) steet en(de) is o It(em) sal de/
voirs(creven) wynne alle tstroe vand(en) voirs(creven) goeden en(de) gedeelte/
vand(er) thienden comen(de) bringe(n) moeten int voirs(creven) hoff en(de)/
dat etten met sijne(n) beesten aldaer ende te meste maken/
en(de) dat mest vue(re)n jaerlijcx op de voirs(creven) lande ten meesten/
proffijte alsoe wel opde verste als op de naeste Item is
//
vorweerde waert alsoe dat de voirs(creven) wynne binnen sijne(n) voirs(creven)/
t(er)mijne e(n)nige schade hadde oft lede van tempeeste oft gemeyne(n)/
orloge dat m(ijn) hee(re) hem d(air) af rastoir doen sal gelijc ande(re)/
hee(re)n ende prelaten hue(re)n wynne(n) boven en(de) beneden doen sulle(n)/
ter estimacie(n) van goeden ma(n)nen hen des verstaen(e) Item is/
vorweerde dat de voirs(creven) wynne met sijne(n) wagen(e) ende p(er)de(n)/
op sijne(n) cost allet ty(m)merhout dat m(ijn) hee(re) behoeven en(de) den/
wynne bewijsen sal en(de) leve(re)n binne(n) der prochien van corttenake(n)/
dairt m(ijn) hee(re) gelieve(n) sal des sal de wynne hebben d(air) af/
spaende(re)n en(de) overhout It(em) want den voirs(creven) wynne binne(n)/
den voirs(creven) hove gelevert sijn de stucke(n) ende p(ar)cheele(n) va(n) haeflike(n)/
goeden hier nae gespecificeert Te weten(e) ierst een groote/
scrijnhoute(n) oude coetse mette(n) bedde eene(n) groene(n) tappijte besayt/
met scildekens gequarteleert swert en(de) wit met ghelen/
en(de) roode(n) leeukens It(em) i scrijnhoute(n) gesnede(n) cleynd(er) coetse metten/
bedde en(de) eend(er) rood(er) saergie(n) It(em) i oude voirzijdele eene(n) rondeel/
van herdde(n) houte It(em) i oude opgaen(de) tafle onder met i contoe(r)/
van herdde(n) houte It(em) i scrijnhoute(n) kiste ii scrage(n) met tween/
lange(n) taflen deene notelere(n) en(de) dande(r) eycken It(em) i ouden/
setel i tritsoer met twee doren i weeken vierbert ii weeke/
scabelle(n) i scrijnhoute(n) contoer dair men messe op doet Item/
een lampet met eene(n) hooge(n) platten becken(e) ii eere(n) potten/
ii eere(n) oespotte(n) i diepbecke(n) ii eere(n) ynckel kandeleers ii/
tynne(n) quaertpotte(n) ii waelputpotte(n) vi platteele(n) vii richtscotele(n)/
xi dobbelie(re)n ii paer slapelaken(e) ii cleyne oercussen(e) i lang/
a(m)melaken i lange dwele een half dozijne sittecussen(e)/
met pellicane(n) i groote(n) swertte(n) ketel ii dobbel tynne(n) kandelers/
iiii brantreders i tange i latoene(n) wijwater vat ii paer/
apulle(n) ii tynne(n) soutvate(n) i cleyn scelleken i beelt d(air) onse/
hee(re) uute(n) grave comt i beelt van ons(er) liev(er) vrouwen vergult/
i beelt van ons(er) liev(er) vr(ouwen) bootscap mesgewede met eene(n) autaer/
steen(e) i cleyn tritsoer i hooge scapree van weeke(n) houte/
i rondeel van herde(n) houte i coetse van harden houte met/
ii bedden en(de) eend(er) rooder saergie(n) Soe heeft gelooft de voirs(creven)/
wynne die tot zijne(n) afscheyden vand(en) voirs(creven) t(er)mijne binne(n) den/
voirs(creven) hove te late(n) En(de) alle dese vorweerden condicie(n) en(de) gelofte(n) (et)c(etera)/
Inde sunt fideiuss(ores) d(i)c(t)i coloni ind(ivisim) t(am)q(uam) p(ri)ncipal(es) p(re)d(i)c(t)us thomas p(ate)r/
et godefrid[(us)] ty(m)mermans f(ilius) joh(ann)is sorori[us] d(i)c(t)i pauli Et p(ri)mus/
cor(am) roelants langr(ode) febr(uarii) penult(ima)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt