SAL7372, Act: R°284.1 (608 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°284.1  
Act
Date: 1479-03-16

Transcription

2020-04-26 by xavier delacourt
Opde calangie inne geworpe(n) bij willem(me) van leefdale alse dat joffr(ouwe)/
margriete colfs weerdynne jans va(n) ghindt niet sculdich en ware/
gheadmitteert te worden oft in rechte ontfancbaer om als ge(con)stituert/
vande(n) selve(n) hue(re)n man met p(ro)cu(r)acien te v(er)antweerde(n) oft te scutte(n)/
de sake va(n) zijne(n) v(er)volghe dat hij dede op zeke(re) hue(re) goede/
uuyt saken van drie guld(en) rijders lijfpen(sien) a(n)no liiii aug(usti) s(e)c(un)da/
bekint voir scepen(en) van loven(e) bij janne va(n) rode der selver/
jouffr(ouwen) yersten man als principael he(re)n aug(ustijne) vand(en) borchove(n)/
ridde(r) joese van delbroeck janne h(er)ma(n)s arnde va(n) m(eer)beke en(de)/
jacoppe va(n) nuysberge alle(n) zijn borge(n) ten live g(eer)ts va(n) crehain/
en(de) henr(ix) va(n) haresch d(air)af de voirs(creven) wille(m) mits transporte/
hem geschiet dactie nu hadde want zij eene v(rou)we p(er)soe(n) waer/
en(de) selve niet geconstitueert met hue(re)n man wae(r) inde voirscreve(n)/
procu(r)acie Ende alsoe huer selve(n) niet en hadde conne(n) geco(n)stitue(re)n/
oick als de man zijn wijff constitueert soe constitueert hij he(m)/
selve(n) dat billix niet staen en mochte D(air)tegen de voirs(creven) joffr(ouwe)/
m(ar)griete met hue(re)n voirspreke houden(de) de (contra)rie want al/
mocht zij met hue(re)n man div(er)se p(ro)curue(re)n hebbe(n) gestelt en(de) zij/
voirts wa(r)e gestelt dat dit billix passe(re)n soude moege(n) en(de)/
wa(r)e tgeluck noch dicwile gesien dat een v(rou)we huer en(de) huers/
ma(n)s schult [sake] als van hem d(air)toe geco(n)st(itueert) hadde moege(n) v(er)antw(er)d(en)/
bedinge(n) wynne(n) en(de) verliesen zij p(rese)nteerde oick ofts behoefde/
vremden mo(m)boir te stelle(n) die voe(r) d(er) p(ar)tien coste(n) oft zij int/
ongelijck worde bevonde(n) soude moege(n) innestae(n) met meer/
woirden d(air)toe in wed(er)zijden geallig(eer)t Es gewijst bij scep(enen)/
vo(n)nisse ter manisse(n) smeyers gelieft d(er) voirs(creven) jouffr(ouwen) m(ar)gr(ieten)/
de sake te doen v(er)antweerden met ande(re)n procurue(re)n dat/
zij dat doen mach niet tegenstaen(de) der calaengien In sca(m)pno/
marcii xvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt