SAL7372, Act: R°286.1-R°287.1 (615 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°286.1-R°287.1  
Act
Date: 1479-03-20

Transcription

2020-07-21 by xavier delacourt
Cond zij allen lieden dat jan de briede(re) henr(ix) sone in p(rese)ncia/
heeft genome(n) ende bekint dat hij genome(n) heeft van jasp(ar)en/
van ov(er)wynghe scrijnmake(r) thoff desselfs jasp(ar)s geheeten/
thoff toverwynghe met huysen hove(n) wynnen(de) landen d(air) toe/
behoe(re)nde mett(er) weyen geheete(n) tcleyn beemdeken tdroegheussel dov(er)ste/
eeussel en(de) dacht(er)ste eeussel al in eene(n) stucke gelege(n) voir thoff voirs(creven)/
gelijkerwijs de selve goede gelege(n) sijn inde p(ro)ch(ie) van wynge Te/
houden en(de) te hebben van halfmerte lestlede(n) eene(n) t(er)mijn van/
xii jae(re)n lang dueren(de) deen nae dand(er) sonder middel vervolgen(de)/
Elcx jaers dae(re)nbinne(n) de voirs(creven) wynnen(de) lande om en(de) voe(r) de/
helicht van allen den vruchte(n) die opde selve goede wassen selen/
En(de) de voirs(creven) weye en(de) eusselen elcx jaers d(aer)enbinne(n) om en(de) voe(r)/
tweelf ryns guld(en) te twintich st(uvers) tstuc den stuv(er) te drie pl(a)c(ken)/
alle jae(re) s(in)[t] m(er)tensmisse vallen(de) ende onbegrepe(n) binne(n) meys volbet(aelt)/
te sijne den voirs(creven) jasp(ar) alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) q(uo)lib(et) ass(ecutu)[m] dierste/
betalinge innegaende van meye naestcomen(de) over een jaer/
en(de) niet eer Met condicie(n) dat de voirg(enoemde) jasp(ar) en(de) de wynne deen vand(en)/
ande(re)n sulle(n) moege(n) sceyden ten yerste(n) sesse jae(re)n bij alsoe dat de/
ghene die sceyden wilt dat den ande(re)n een jaer te vo(r)en cu(n)digen sal/
It(em) is voirt vorweerde soe wa(n)neer de voirs(creven) vruchte(n) op de velde/
rijp sulle(n) zijn dat dat de wynne den voirs(creven) jasp(ar) sal laten/
weten En(de) de selve jasp(ar) sal d(air) teghen tallen tide(n) eene(n) bode/
synde(n) die de bande opde velde sal hulpen slaen En(de) alst/
selve core(n) gebonde(n) sal zijn dan sal de selve wynne deen helicht/
des voirs(creven) jasp(ar)s in sijn schue(re) aldaer vuere(n) van stucke te stucke/
behoirlijc alleene op sijne(n) tas eer hij tsijne rue(re)n sal It(em)/
allet ooft dat jaerlijcx op de voirs(creven) goede wassen sal dat/
sullen de voirs(creven) jasp(ar) ende de wynne d te geliken coste/
ter eerde(n) doen leve(re)n It(em) want de wynne seit dat/
hij jaerlijcx hebben soude En(de) de selve wynne sal gehoude(n)/
zijn deen helicht des voirs(creven) jaspars hem tot loeven(e) tsijne(n)/
huyse te leve(re)n It(em) als des voirs(creven) jasp(ar)s coren gedorssche(n)/
sal zijn dat dan de voirs(creven) wynne dat hem tot loeven(e) insgel(ijcx)/
tsijne(n) huys leve(re)n sal It(em) de voirs(creven) wynne sal de voirs(creven) lande/
wynne(n) werve(n) en(de) meste(n) en(de) besayen jaerlijcx wel en(de) loflijc/
op sijn getidege vo(r)en gelijc sijne(n) reengenote(n) boven en(de) beneden/
En(de) die laten tsijne(n) afsceyden gelijc hij die bevonden
//
heeft tsijne(n) aencomen(e) Te weten(e) deen derdendeel met wint(er)coren(e)/
dand(er) derdendeel met somercoren(e) wel en(de) loflijc besaeyt op sijn/
getidege vo(r)en en(de) tderde derdendeel brake geackert en(de) gheeght/
Mair ten leste(n) jae(re) en sal de voirs(creven) wynne niet voirde(r) dorve(n) meste(n)/
dan vand(en) goede(n) en(de) vand(en) xxx mandele(n) stroes die jasp(ar)/
coope(n) sal come(n) sal It(em) sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande jaerlijcx/
wel bevrede(n) ende beheyme(n) en(de) die tsijne(n) afscheyden(e) wel ende/
loflijc bevreet en(de) beheymt laten alsoe hij die bevinde(n) sal ten/
afscheyden vand(en) wynne die d(air) nu afsceyde(n) sal It(em) de voirs(creven) jasp(ar)/
sal jaerlijcx coepe(n) xxx mandele(n) stroes die de wynne op sijnen/
cost halen sal en(de) die te meste bringe(n) inden voirs(creven) hove Welc/
stroe de voirs(creven) jasp(ar) de tweedeele d(air)af en(de) de wynne dand(er) derdel/
d(air) af betale(n) sullen en(de) dat selve stroe met alle den ande(re)n stroe/
vand(en) voirs(creven) goeden jaerlijcx wassen(de) comen(de) te meste maken en(de)/
dat jaerlijcx vue(re)n opde voirs(creven) lande alsoe wale opde verste als/
opde naeste slants meesten proffite It(em) de voirs(creven) wynne sal/
jaerlijcx halen met sijne(n) wagen(e) en(de) met drie p(er)de(n) sesse voed(er)/
mergels en(de) de voirs(creven) jaspar sal dien betalen opde cuyle en(de)/
de wynne sal dien vueren opde voirs(creven) lande ten meesten/
orbo(r)e ende proffite gelijc voirscr(even) steet It(em) de voirs(creven) wynne/
sal alle de huysinge vand(en) voirs(creven) goeden houden op sijne(n) cost/
vander underster rijkelen nederweerts En(de) alsmen dair dect/
oft plect van ouden wercke dan sal de wynne den werclude(n)/
den montcost geve(n) en(de) de voirs(creven) jaspar sal de dachue(re)n betalen/
en(de) de selve wynne sal allet stroe totte(n) oude(n) wercke behoeven(de)/
met sijne(n) wagen(e) ende p(er)de(n) aenhalen desgelijcx alle/
ande(re) stoffe dieme(n) totter rep(ar)acie(n) vand(en) voirs(creven) huysen/
en(de) oic vand(en) huysen die de voirs(creven) jasp(ar) binne(n) den voirs(creven)/
t(er)mijne ald(air) sal doen maken des sal de wynne hebben/
spaende(re)n ende afval vand(en) ty(m)merhoute tot sijnd(er) berringe(n)/
behoef It(em) is noch vorweerde dat de voirs(creven) wynne/
jaerlijcx aen de strate(n) ald(air) sal wercken oft doen wercke(n)/
vie(r) dagen lang en(de) oft de wynne op e(n)nich jaer/
egheene vier dagen en wrachte dat hij dat op/
dande(r) vervolgen(de) jae(re)n voldoen sal It(em) is voirt vorweerde/
dat de voirs(creven) wynne jaerlijcx doen sal den voirs(creven) jaspar/
met sijne(n) wagen(e) ende drie p(er)den eene carweye van
//
eene(n) daghe It(em) noch vorweerde dat de voirs(creven) wynne de/
voirs(creven) huyse selve met sijnre familien bewoenen sal noch/
de selve goede nieman(de) anders uutgeve(n) noch verhue(re)n dan/
bij consente des voirs(creven) jaspars It(em) want de voirs(creven) wynne/
gekint heeft dat hem de voirs(creven) jasp(ar) tsijne(n) aencomen(e)/
geleent heeft twintich pet(er)s te xviii st(uvers) tstuc den/
stuv(er) te drie pl(a)c(ken) ende twee sacken rocx der mate(n) van/
loeven(e) Soe heeft gelooft de voirs(creven) wynne tvoirs(creven) core(n) den/
voirs(creven) jasp(ar) te betale(n) en(de) te loeven(e) te leve(re)n binne(n) eene(n)/
jae(re) naestcomen(de) en(de) tvoirs(creven) gelt sal hij den voirs(creven) jasp(ar)/
betale(n) binne(n) vijf jae(re)n naestcomen(de) quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) is/
vorweerde dat de voirs(creven) jasp(ar) den voirs(creven) wynne jaerlijcx/
tot sijnd(er) berringe(n) behoef sal doen maken een duysent/
mutsaerts d(air)af de wynne dwercgelt sal betalen/
It(em) sal de voirs(creven) wynne alle jae(re) alsulcke(n) eerde als jasp(ar)/
sal doen steken opde voirs(creven) lande vue(re)n It(em) is vorweerde/
dat de voirs(creven) wynne jaerlijcx moege(n) houwe(n) tweehondert/
gevans oft heytsels Ende alle dese vorweerden Inde/
sunt fideiuss(ores) d(i)c(t)i coloni t(am)q(uam) p(ri)ncipal(es) debito(r)es inq(uan)tum co(n)cernit/
d(i)c(t)os xx pet(er)s et duos saccos silig(inis) semel et non ultra/
Et henr(icus) briede(re) p(ate)r p(re)d(i)c(t)us et henr(icus) briede(re) eius f(ilius) p(ri)[(us)] ema(ncipa)[t(us)]/
Et p(rim)[(us)] cor(am) tybe willem(air) m(ar)cii xx
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt