SAL7372, Act: R°311.3-V°311.1 (666 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°311.3-V°311.1  
Act
Date: 1479-04-05

Transcription

2020-09-06 by xavier delacourt
Op de questie voe(r) den rade vand(er) stad geport tusschen janne/
van ijssche stedehoude(r) vand(en) rentm(eeste)r ons gened(ichs) hee(re)n tot lyere/
die voir kueren oft brueken in hachte(n) hadde doen stellen te/
lyere janne vand(er) hellen s(in)[t] pet(er)sman van loeven(e) ter eend(er)
//
zijden en(de) den selve(n) janne vand(er) hellen die tot gheene(n) ontslaghe/
costeloes en hadde connen gecome(n) voir nu dat d(air)o(m)me drie brieve(n)/
vervolgen(de) vand(er) stad wegen gescreve(n) wae(re)n geweest aen den/
scouth(eyt) van lyere ter ande(re) dair de stedehoude(r) meynde en(de)/
oochde dat s(in)[t] pet(er)s man behoirde te rechte van sijnder ticht/
inde banc te lyere want hij dwerc vand(en) brueke gedaen en(de)/
thout afgehouwen hadde eer hij de vrijh(eyt) aen nam ende dat hij/
d(air)o(m)me sijn costen ald(air) versete(n) sculdich wae(r) te betalen Oick en/
hadde hij inden aentast niet laten bliken dat hij s(in)[te] pet(er)s man/
was de sake ghinc m(ijn) gened(ighen) hee(re) ane en(de) alsoe liet hij d(air) mede/
gebee(re)n zijne(n) meester den rintmeester en(de) alsoe en woude hij he(m)/
d(air) af niet thijden met meer woorde(n) bij he(m) gealligeert dair/
bij hij tendeerde totter voirs(creven) conclusie(n) d(air) tege(n) s(in)[te] pet(er)s man/
alligeerde hielt de contrarie meynen(de) yerst dat hij nerghe(re)ns/
te rechte en behoorde dan alhier dair hij gevrijdt is te voirder/
want hij voir des(en) calangie(n) en(de) hachte(n) de vrijh(eyt) aengenome(n) hadde/
en(de) p(rese)nteerde te bewijsen dat hij inden aentast genoech te kennen/
hadde gegeve(n) dat hij s(in)[te] pet(er)s man was en(de) ald(air) versocht hij ongelast/
te blive(n) vand(en) costen die bij he(m) inder vroente(n) ald(air) wae(re)n gedaen/
en(de) voirt dat hij he(m) restitueerde sijn costen bij he(m) hier inne geleden/
Dair tege(n) de rentmeester seyde dat hij de costen van inne slane en(de)/
uutslane hadde voldaen en(de) alse vand(en) ande(re)n vroentcoste(n) en(de) ande(re)n/
hoopte hij ongehouden te sijne en(de) dat hij nae der stad recht van/
lyere dair die wae(re)n geschiet die niet sculdich en was Oick soe/
hadde s(in)[te] pet(er)s man die gelooft te drage(n) Dair tege(n) s(in)[t] pet(er)s man/
de contrarie seggen(de) bijleggen(de) te thoene(n) de contrarie ende besunder/
opdoen(de) al mocht hij gelooft hebbe(n) die te betalen dat dat niet/
voirder en was dan in dien men alhier bevonde dat hij d(air) inne/
gehouden wa(r)e en(de) dat hadde hij va(n) noode gedaen want hij anders/
niet teten en hadde connen gecrige(n) Es duytsprake vand(er) stad/
nae dien dat de stedehoude(r) genoech bekinde dat s(in)[te] pet(er)sman/
ten tide vand(en) aentaste hem geoocht hadde s(in)[te] pet(er)s man/
te sijne dat vand(en) bruek(e) die men hem eyscht hij behoirt/
beticht en(de) aengesproken te sijne werdden van eene(n) meye(r)/
van loeven(e) voir meye(r) ende sinte pet(er)s ma(n)nen van loeven(e)/
dat voirt hij ongehouden sal bliven vanden voirs(creven) vroent/
costen soe wel vanden montcosten als ande(re)n ende/
dat de voirs(creven) stedehoude(r) gehouden soude zijn hem zijn/
costen hier o(m)me geleden opte legge(n) ende te betalen ende/
hem vand(en) voirs(creven) gelofte(n) te ontslaen(e) In (con)s(ili)[o] op(idi) aprilis v[ta]
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt