SAL7372, Act: R°335.2 (728 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°335.2  
Act
Date: 1479-05-04

Transcription

2019-12-01 by xavier delacourt
It(em) goirdt ov(er)scalck vleeschouwe(r) heeft geloeft jasp(ar)en/
de gheyse(re) briede(r) drientwintich st(uvers) en(de) een pl(a)c elke(n) st(uver)/
te iii pl(a)c(ken) deen helcht d(air)af te sinxen(en) naestcomen(de) ende/
dander helcht tsintjansmesse d(air)nae v(er)volgen(de) te betale(n) q(uo)l(ibet)/
ass(ecutu)[m] cor(am) berct burg(imagistr)[o] maii quarta
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt