SAL7372, Act: R°353.2-V°356.1 (762 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°353.2-V°356.1  
Act
, brieven en akten horende bij R°351.1-R°353.1

Transcription

2020-07-21 by xavier delacourt
Dit zijn de br(iev)[en] en(de) acte(n) d(air)af inde(n) voirgaen(de)/
vo(n)nisse geruert wort/
Wij scepen(en) van goeycke doen condt eene(n)yegelijken die dese lette(re)n/
selen sien oft ho(r)en lesen dat comen is voer ons in p(ro)pe(re)n persoene/
joes vanden eechoute wettich sone jans vanden eechoute en(de)/
heeft gecocht wel ende wettelijc vercrege(n) jeghen gheerarde vanden/
dale ende jeghen jouffrouwen marien van gremberghen geheeten va(n) aa/
des voirs(creven) gheerarts wettege gesellinne ende wijlen wettege docht(er)/
jonckers costens van gremberghen diemen hiet van aa Te wetenne/
alle de thiende geheeten de tienden van aa ende met oec allen den
//
erffelijcheyden possessien vervallen van moirtemeynen hoestoelen cheinsen/
ende renten niet dair af gesundert noch uutgescheyden Als de voirs(creven)/
gheerart vanden dale ende jouffrouwe marie van gremberghen man/
ende wijf voirscreve(n) liggende hadden onder onser voirs(creven) scepen(en) wijsdom/
resorte(re)ne onder onsen geminde(n) he(re) van goycke Ende inde(n) eerste(n)/
sunderlinge een thiende geheete(n) de thiende van quakenbeke met/
hue(re)r toebehoirten gelijc en(de) in al der manie(re)n datse gelege(n) is omtrent/
quakenbeke voirs(creven) Item desgelijcx een tiende geheete(n) de tiende vand(er) loe oec met allen hue(re)r toebehoirte(n) ind(er) manie(re)n datse gelegen is ald(air)/
omtrent Item insgelicx een thiende geheete(n) de thiende van hoesen/
anders genoemt vanden strijlande gelijc dat de selve tiende/
gelege(n) is ald(air) omtrent Item een tiende geheete(n) de thiende va(n) hovelinge(n)/
met hue(re)n toebehoirte(n) gelijc datse gelegen is omtrent hovelinghen/
Item ende noch een tiende geheeten de thiende vanden berghe gelijc en(de)/
in alder manieren datse gelege(n) is met hue(re)r toebehoirte(n) omtrent den/
berge voirs(creven) gelikerwijs ende in alder manie(re)n dat men de selve/
thienden ende erflicheiden ende elcke d(air) af besunde(r) gelijc voirscr(even)/
steet van ouden tiden voerleden gescheyden en(de) met paelgenoeten/
in jaerlicscher pachtinge(n) onderhouden heeft ende opten dach/
van heden noch doet Ende gelijkerwijs de selve thiende(n) vervalle(n)/
van moirtemeynen cheinsen rente(n) ende ande(re)n erflich(eiden) voirs(creven)/
wilen toe te behoe(re)n plage(n) den voirs(creven) jonch(e)r costenne va(n) gremberghen/
vo(r)e en(de) d(air) nae joncker ja(n)ne van gremberge(n) des voirs(creven) wilen/
jonch(e)r costens wettege sone en(de) brueder doen hij leefde d(er) voirg(enoemde)/
jouffr(ouwen) marien van gremberge(n) ende dair nae beyde Te/
weten(ne) de voerg(enoemde) joncker costen als tochtene(re) ende de voirg(enoemde) jonch(e)r/
jan van gremberghen als erfgename sonder wettich oer van/
sijnen live achter te latenne uuten voirs(creven) goeden thienden en(de)/
erffelicheyden voerscr(even) verstorve(n) ende alsoe verschenen(n) gedescendeert/
en(de) toecome(n) op der voirs(creven) jouffr(ouwen) marien van gremberghen bij/
doode ende verscheydenessen huers vaders ende moeders voerscr(even)/
ende oec verschenen ende verstorven opten voirg(enoemde) gherarde/
vanden dale der voirs(creven) jouffrouwe marien wettich man en(de)/
mo(m)boir in hue(re)n tweesten huwelike de welcke voirs(creven) man en(de)/
wijf alle de voirg(eruerde) thienden rechten possessien ende ande(re)/
erflicheyden voerscr(even) nae ons(er) voirs(creven) scepen(en) banck recht wel/
mechtich ende muegentich wae(re)n te vercoopenne gelijc zij/
in desen gebruyct hebben ende gelijc in desen brieve/
vercleert steet ende hebben oec de selve thienden en(de) al
//
die ande(r) goeden ende erffelicheyden voirscr(even) een wile tijts/
beseten gepossesseert en(de) gebruyct gelijc dat de voirs(creven) joncker/
costen en(de) joncker jan van gremberghe(n) vader ende sone voirscr(even)/
en(de) hue(r) oude(re)n en(de) voirsate(n) hee(re)n ende vrouwe(n) van aa die in hue(re)r/
levend(er) tijt selve beseten gepossesseert en(de) gebruict hebben En(de) aldaer/
inder p(re)sencie(n) van ons voirs(creven) scepene(n) soe kenden hen de voirs(creven)/
gheerart vanden dale ende jouffr(ouwe) marie van gremberghen man/
en(de) wijf voirscr(even) van hue(re)n voirs(creven) erffelijken goeden vander so(m)men/
van pe(n)ningen dairaf comen(de) die de voirs(creven) joes vanden eechoute hen/
dair af gelooft hadde te geven(ne) voe(r) wel vernugt en(de) te vollen/
betaelt zijnde Scelden(de) d(air)af quijte den voirs(creven) joese vand(en) eechoute/
ende sijnen goeden voirscr(even) Ende dair nae ter stont bewijsden/
de voirg(enoemde) man ende wijf den voirs(creven) joese vanden eechoute alle/
de voirg(eruerde) thienden vervallen van moirtemeynen cheinsen rente(n) en(de)/
erffelike goeden voirscr(even) volcomelijck genoech gedaen inden/
steden en(de) plaetsen boven genoemt om eeuwelijc voertaen te behouden(e) ende erffelijc te besittenne voer hem sijn oer ende/
nacomelinge(n) tot eeuwege(n) dagen op al alsulcken renten/
cheinsen en(de) co(m)me(r) als daer sculdich is uut te gane metten/
rechte Ende van allen den voirs(creven) thienden rechten erflicheide(n)/
vervallen van moertemeynen en(de) hoestoelen cheinsen en(de) renten/
voirscr(even) soe zijn de voirg(enoemde) gheerart vanden dale en(de) jouffr(ouwe)/
marie van gremberghen man ende wijf voirscr(even) wettelijc/
ontvint en(de) onterft en(de) d(air) nae ter stont soe is de voirg(enoemde) joes/
vanden eechoute in al de selve goeden uuten handen des meyers/
van goeycke mette(n) halme wettelijc geguedt en(de) geerft bij/
maninge(n) des voirs(creven) meyers en(de) bij wijsdo(m)me van ons voerg(enoemde) scepen(en)/
nae recht sede ende costume der banck van goycke Waer bij/
datter toe geschiede al tgene datter sculdich was toe te geschiene/
metten rechte alsoe dat hier inne egheen poent van rechte versuemt/
en is noch acht(er)gelate(n) behoudelijc eene(n)yegelijke(n) sijne(n) goede(n) rechte/
in allen dinghen voirscr(even) Geloven(de) hier af de voirs(creven) joes vand(en)/
eechoute te stane te stote en(de) te loothe mette(n) goeden lieden vand(en)/
dorpe van goycke van beden van settinge(n) en(de) van allen sake(n) nae/
davenant vand(en) voirs(creven) goeden en(de) nae de gelande vand(en) taxe en(de) d(er) gemeynd(er)/
ordinancie(n) slants van brab(ant) En(de) om dat dit waer is en(de) aldus voir ons/
voirs(creven) scepen(en) ind(er) manie(re)n voirscr(even) geschiede en(de) om dat alle de voirg(eruerde) saken/
teeuwege(n) dagen voertaen voe(r) goet vast en(de) van weerde(n) onderhouden/
selen worden Soe hebben wij voirg(enoemde) scepen(en) in vesticheyden ende/
versterkeness(en) al d(er) dinge(n) voirscr(even) en(de) oick bij beden ende versueke van
//
p(ar)tien voirg(enoemt) onsen gemeyne(n) segel desen lette(re)n aengehangen/
die gegeven wae(re)n int jaer ons liefs hee(re)n doe men screef/
duysent vierhondert ende sevenentseve(n)tich opte(n) seventhienste(n)/
dach der maent van decembr(i)/
Cond zij allen lied dat jouffr(ouwe) marie van grymbergen vrouwe van/
aa en(de) van hogesteyn docht(er) wilen joncker costens van grymberghen/
hee(re) doen hij leefde vanden voirg(eruerde) heerlicheiden en(de) gerard vanden dale/
der voirg(enoemde) jouffr(ouwen) marien van grymb(er)gen man en(de) wettige mo(m)boir/
hebben gegeve(n) met wettiger verthienissen joese vand(en) eechoute/
soen jans vanden eechoute seke(re) goede ende erffelicheyden van/
thienden geheeten de thiende van aa gelege(n) in diversen ende/
verscheyden(en) plaetsen binnen der banck van goycke en(de) d(air) omtrent en(de)/
sijn genoemt alsoe hier nae volgt Te weten(ne) een thiende geheete(n)/
de thiende van [te] quakenbeke met hue(re)n toebehoirte(n) Item een thiende/
te hoesen gehete(n) de thiende vanden strilande met allen hue(re)n toebehoirte(n)/
Item een thiende geheete(n) de thiende van hoevelinge(n) met hue(re)n toebehoirte(n)/
Item een thiende genoemt de thiende vander loe met hue(re)n toebehoirten/
Item en(de) een thiende geheete(n) de thiende ten berghe met hue(re)n toebehoirten/
gelijc in alder manie(re)n de voirs(creven) wilen joncker costen sijne ouderen en(de)/
voirsete(n) die gepossesseert gebruyct en(de) beseten hebben Item alle alsulcken/
eygen(en) goede als de voirs(creven) man en(de) wijf liggen(de) hebben inder vriheit en(de)/
jurisdictie der stad van bruessel Te weten(ne) tot aa te veeweyden/
en(de) dair omtrent het zij in landen beemden eeusselen bosschen en(de)/
wate(re)n hoe en(de) in wat manie(re)n die genoemt moegen wesen hem ald(air)/
genoech bewijst voe(r) eygen Met alle den eygen(en) ende ande(re)n rechte/
die de voirg(enoemde) jouffr(ouwe) marie ende huer man dair inne hadden orconden/
sijns lanceloot van ghindertale en(de) gheert geheeten berckman/
scepen(en) te bruessel der welker segele desen l(ette)ren sijn aengehangen/
Gegeve(n) int jair onss hee(re)n duysent vierhondert sevenen(de)tseventich/
opten seventhiensten dach der maent decembris aldus getekent/
tdsluyter/
Allen den ghenen die dese l(ette)ren selen sien oft hoe(re)n lesen lanceloot/
van ghindertale en(de) gheert geheete(n) berckman scepen(en) te bruessel salut/
Met kinnessen der waerheyt alsoe seke(re) comescapen en(de) vorweerde(n)/
gemaect ende getracteert sijn tusschen jouffr(ouwen) marie(n) van grymbergen en(de)/
hue(re)n man nae bescr(even) in deen sijde en(de) joese vanden eechoute soen jans/
vanden eechoute in dande(re) gelijc eene cedule va(n) papire inhoudt die/
hier nae va(n) woorde te woorde naevolgt en(de) luydt ald[(us)] Cont zij allen dat/
opten sesthienste(n) dach van decemb(ri) a(nn)[o] vierthienhondert sevenentseventich
//
seke(re) comescapen geschiet sijn en(de) gesloten tusschen geerijde vanden dale en(de)/
jouffr(ouwen) marien van grymb(er)gen sijnd(er) huysvrouwen ter eend(er) zijden en(de) joese vand(en)/
eechoute ter ande(re) ind(er) vuege(n) en(de) manie(re)n h(ier) nae vercleert dats te weten(ne)/
inden yerste(n) dat de voirg(enoemde) man en(de) wijf v(er)cocht hebbe(n) den selve(n) joese alsulcke(n) ses/
thiende(n) als zij hadde(n) te goycke en(de) d(air) omtrent te weten(ne) de thiende ten b(er)ge de thie(n)de/
te strijlande de thie(n)de te quake(n)beke de thie(n)de ter loo de thiende ter linghene(n) en(de) de/
thiende te lombeke gelijc de selve thienden in div(er)sen plaets(en) geleg(en) sijn en(de) die wilen/
joncke(re)n coste(n) d(er) voirs(creven) jouffr(ouwen) marien vad(er) toe te behoe(re)n plagen Item trecht en(de) verval/
vanden mortemeyne(n) te goycke als die verschijne(n) en(de) versterve(n) vand(er) vrouwe(n) p(er)soen(en) met/
oic thie(n) ganse en(de) xxiiii pl(a)c(ken) brab(antsch) gelts jaerlicx erffelic ald(air) verschinen(de) en(de) te betalen(ne)/
Item hebben de selve he(m) noch vercocht alle alsulcken(en) eygen(en) goeden alsmen bevi(n)den sal/
dat zij liggen(de) hebben inde vrijheit en(de) jurisdictie(n) d(er) stad van bruessel te weten(ne) taa/
te veeweyden en(de) d(air) omtrent Item hebben sij noch vercocht den voirs(creven) joese/
alsulcken tocht en(de) recht als de voirs(creven) jouffr(ouwe) marie heeft heerlich(eiden) cheinse(n)/
en(de) rente(n) van aa met alle(n) hue(re)n toebehoirte(n) gelege(n) inde bancke(n) van leeuwe van/
itterbeke en(de) inde meyerie van rode gelijc die wilen joncker coste(n) oic te houden(ne)/
en(de) te besitten(ne) plach niet d(air)af gesundert noch uutgescheyde(n) Item desgelijcx/
alle alsulken(en) goeden va(n) wynnen(de) land(en) beemd(en) weyd(en) en(de) and(er)s als gelege(n) sijn/
taa in div(er)sen stucke(n) en(de) p(er)cheele(n) alsoe verre en(de) breet als die ghijsbrecht/
vand(er) lijnde(n) opte duyne nutertijt te jaerschae(re)n houdt Item hebben de voirs(creven)/
man en(de) wijf den selve(n) joese noch vercocht alle alsulcke(n) recht en(de) toeseggen/
als sij hadden oft hebben mochte(n) aen de goeden te lombeke en(de) d(air) omtrent/
gelege(n) te weten(ne) een hof geheeten thoff te pleddits met allen sijne(n) toebehoirte(n)/
het zij in landen in beemde(n) in eeussele(n) ende in allen ande(re)n sijne(n) aenhangen(e) Item/
een hof gelege(n) te wilde(re) met oic allen sijnen toebehoirte(n) ende aenhangen(e) niet/
d(air)af gesundert noch uutgesceyde(n) gelijc beyde dese voirg(eruerde) hoven de voirg(enoemde) jonck(er)/
costen te houden(ne) ende te besitten(ne) plach en(de) geleg(en) sijn inde vrijh(eit) van lombeke ende/
d(air) omtrent Item eene molen geheete(n) de moelen ter oudermolen met eenen/
beemde d(air) aen geleg(en) en(de) allen den toebehoirte(n) It(em) eene(n) bosch gelege(n) inde putterie/
in twee stucken deen aen dande(r) gelijc en(de) in alle der groette(n) dat hij ald(air) geleg(en) is/
It(em) een cleyn cheinske(n) mette(n) bedrive en(de) heerlich(eiden) d(air)toe hoe(re)nde geleg(en) te lembeke in vele/
div(er)sen en(de) cleyne(n) p(ar)tien It(em) hebben de voirs(creven) man en(de) wijf den voirg(enoemde) joese gegeve(n) ende/
gegunt in rechter ghiften voe(r) allen den getruwe(n) dienst die hij hen dicwile en(de)/
menichwerve(n) gedaen heeft alsulcken recht als de voirs(creven) jouff(rouwe) marie hadde ae(n)/
alle de goeden heerlich(eiden) cheinsen pachte(n) en(de) rente(n) gelege(n) te hoegesteyne en(de) d(air)/
omtrent in div(er)sen plaetsen niet d(air)af uutgesceyde(n) Met seke(re)n vorweerde(n) en(de) (con)d(icien)/
hier inne cleerlic ond(er)sproke(n) Inden yerste(n) dat de voirg(enoemde) joes betale(n) sal henr(icke) de mol/
omtrent vierhond(er)t rijnssche gulden(en) oft alsoe vele als men ter goed(er) rekeni(n)g(en) bevi(n)den/
sal datmen den selve(n) henr(icke) met kers(mis)s[e] a(nn)[o] lxxvii d(air) mede begrepe(n) tacht(er) en(de) sculd(ich) is/
en(de) den voirs(creven) ma(n)ne en(de) wive en(de) hue(r) goeden d(air)af lossen costeloes en(de) scadeloes It(em) sal de/
voirs(creven) joes betale(n) janne vand(en) eechoute sijne(n) vad(er) alle alsulke(n) scult als de voirs(creven) man/
en(de) wijf den voirs(creven) janne tachter en(de) sculd(ich) moege(n) sijn en(de) hen d(air)af ontheffen en(de) quite(n)/
It(em) sal de selve joes den voirg(enoemde) ma(n)ne en(de) wive quijtscelde(n) alle alsulcken gelt en(de)/
pe(n)ning(en) als hij enichssins geleent oft voe(r) hen uutgereyct en(de) betaelt mach hebbe(n) int/
gedinge te mechle(n) voer tparleme(n)t en(de) des d(air) inne behoeft heeft verleet en(de) betaelt te sijne
//
En(de) insgelicx alle alsulcke(n) gelt alsmen he(m) ter causen van sijnd(er) officie(n) oft and(er)ssins/
tacht(er) en(de) sculd(ich) soude moeg(en) sijn in e(n)nig(er) manie(re)n It(em) sal de voirg(enoemde) joes jaerl(icx) betale(n)/
henr(icke) de mol alsulcke(n) duarie als sijne huysvr(ouwe) heeft alsoe lange als zij leven/
sal m(er) dies comt den selve(n) joese d(air)tegen te baten i beemt gelege(n) te ouderae(n) sond(er) cost/
oft last des voirs(creven) gerijs en(de) jouffr(ouwen) marie(n) mans en(de) wijfs En(de) oft gebuerde dat des voirg(enoemde)/
henr(ix) smols huysvr(ouwe) storve en(de) aflivich worde vo(r)e de voirs(creven) jouff(rouwe) marie dat in dien/
gevalle de voirs(creven) joes d(er) selv(er) jouff(rouwe) marie(n) jaerl(icx) deen helicht vand(er) voirs(creven) duwarien/
uutreyken en(de) betale(n) sal alsoe lange als de selve jouff(rouwe) marie leven sal It(em) sal de vorg(enoemde)/
joes jaerl(icx) uutreyke(n) en(de) betale(n) alle alsulcke(n) co(m)mer en(de) last als uut alle(n) den goed(en) vo(r)e gescr(even)/
sculd(ich) is te gane het zij erfl(ic) oft te live en(de) dien co(m)mer en(de) last alsoe te tide en(de) te/
termpte betale(n) datt(er) den voirs(creven) geerijde jouffr(ouwen) marien marie(n) noch hue(re)n goede(n) schade/
cost noch last af come(n) en sal It(em) is vorweerde en(de) onderspreck dat de voirs(creven) joes alsulcke(n)/
gedinge als henr(ic) de bastart onlancx voirtgestelt heeft gehadt oft noch voirtstelle(n) soude/
moege(n) dat tege(n) den selve(n) henr(icke) sal sustine(re)n vervolg(en) en(de) bedinge(n) tot sijns selfs coste en(de)/
laste En(de) oft gebuerde dat de selve henr(ic) yet met rechte conste gewinne(n) opte voirs(creven)/
goede(n) d(air) de voirs(creven) jouff(rouwe) marie hue(r) tocht aen heeft dat in dien gevalle de/
selve joes d(air) voe(r) soude moege(n) laten ligge(n) de voirg(eruerde) tocht goede(n) en zijne goeden/
en(de) erfg(enamen) d(air)af ontslage(n) It(em) oft gebuerde dat jacop van axele en(de) laureys inde gulde(n)/
porte oft oic pet(er) de byle met rechte yet gewinne(n) consten opte goeden ende/
thiende(n) te goycke gelege(n) dat dat soude zijn ten coste en(de) laste des selfs joes/
It(em) is vorweerde dat soe wa(n)neer dat peys en(de) vrede sijn sal tussce(n) m(ijn) gened(igen) he(re)/
ende den coni(n)c van vrancrijke dan sal de voirs(creven) geerijt en(de) joffr(ouwe) marie jaerl(icx)/
hebbe(n) alsulke(n) drie verken(en) alsmen der heerlich(eit) van hoegesteyne jaerl(icx) sculd(ich)/
is en(de) gelijc men die hue(re)n vorde(re)n gewoenlic is te betalen(ne) It(em) soe sal en(de)/
moet de voirs(creven) joes de huysen van beide den hoven te lembeke houden van/
wercken en(de) refectie(n) gelijc datse een tochtene(r)e oft tochten(er)sse sculdich is/
te houden(ne) sonder fraude oft argelist En(de) om alle de voirg(eruerde) vorweerden/
condicien geloften en(de) toeseggen(e) geheelijc en(de) al van pointe te poente volcomel(ic)/
onderhouden en(de) voldaen te worden(ne) Soe hebben beyde de voirg(enoemde) p(ar)tien ter/
eend(er) zijden en(de) ter ande(re) dair voe(r) gesedt en(de) verbonden teene(n) seke(re)n ond(er)pande/
alle hue(r) goede havelike en(de) erffelike vercregen(en) ende onv(er)cregen(en) en(de) d(air)enbove(n)/
malcande(re)n gelooft wairscap Soe eist dat opten dach va(n) heden voe(r) ons/
come(n) sijn in p(ro)pe(re)n p(er)soen(en) de voirs(creven) jouff(rouwe) marie va(n) grymb(er)gen en(de) gerard/
vanden dale hue(r) man in deen zijde ende joes vanden eechoute in dande(re)/
En(de) hebben gekent en(de) gelijdt de voirs(creven) comescap en(de) contracte gedaen en(de)/
geschiet sijn in alle der formen en(de) manie(re)n soe die hierbove(n) gescr(even) en(de)/
gedeclareert staen Geloven(de) die in allen hue(re)n pointe(n) en(de) elken besunde(r)/
geheelijc en(de) al tacht(er)volgen(ne) te volvue(re)nne en(de) te voldoen(e) sond(er) in e(n)nig(er)/
toecomen(de) tide(n) d(air) tege(n) te gaen(e) te comen(ne) te doen(e) oft te doen doen(e) bij hen/
selve(n) oft yeman(de) anders in e(n)nig(er) vuege(n) oft manie(re)n En(de) d(air)voe(r) hebben/
de voirs(creven) p(ar)tie(n) elc ande(re)n geset en(de) verbonden teene(n) seke(re)n onderpande alle/
hue(r) goede eigen(en) ende have vercregen(en) ende te vercrigen(ne) En(de) sund(er)linge heeft de voirs(creven) joes voe(r) tvoldoen en(de) volvue(re)n vand(en) voirs(creven) vorweerd(en) alsoe verre/
he(m) die aengae(n) te volbringen(ne) den voirs(creven) jouffr(ouwen) marien en(de) hue(re)n man geset en(de)
//
verbonden teene(n) seke(re)n ond(er)pande seke(re) goede en(de) erflich(eiden) van thiende(n) geh(eeten) de/
thiende van aa geleg(en) in div(er)sen en(de) verscheiden(en) plaetsen binne(n) d(er) banc va(n) goycke/
en(de) d(air) omtre(n)t en(de) sijn genoe(m)t alsoe hier nae volgt Te weten(ne) een thiende/
geh(eeten) de thiende va(n) te quake(n)beke met hue(re)n toebeh(oirten) It(em) een thiende te hoesen/
geh(eeten) de tiende vand(en) strilande met alle(n) hue(re)n toebeh(oirten) It(em) een thiende geh(eeten) de/
thiende va(n) hoevelinge(n) met hue(re)n toebehoirte(n) It(em) een tiende genoe(m)t de thiende/
vand(er) loe met hue(re)n toebehoirte(n) It(em) en(de) een thiende geheete(n) de thiende/
ten berghe met hue(re)n toebehoirte(n) gelijc in alder manie(re)n de voirs(creven) wile(n) joncker/
coste(n) sijne ouderen en(de) voirseten die gepossesseert gebruyct en(de) beseten hebben/
hen ald(air) genoech bewijst voe(r) eygen Geloven(de) de voirs(creven) p(ar)tien deen den/
ande(re)n van al des voirscr(even) steet wairscap en(de) altoes genoech te doen(e)/
op datter yet ae(n)gebrake In orconden van welcken dinghen hebben/
wij scepen(en) boven genoemt onse segele desen l(ette)ren doen aenhanghen/
Gegeve(n) int jaer ons hee(re)n duysent vierhondert sevene en(de) tseve(n)tich/
opten achthienste(n) dach der maent van decembri Ald[(us)] getekent tdsluyter/
Opt versueck voirtijden gedaen aen mijn(e) hee(re)n die cancell(ie)r/
ende raedsluden van brabant van weghen gheerts vand(en) dale/
uut saken van jouffrouwen marien van grymberghen zijnen/
wive dochter ende erfgename wilen costijns van grymbergen/
geheete(n) van aa op dat hij inder saken hangende voe(r)/
mijne voirs(creven) hee(re)n tusschen henricke van grymberghen/
natuerlijc zoen(e) des voirs(creven) wilen costijns als aenlegge(r)/
ter eenre ende den voirs(creven) gheerde ter ande(r) zijden wordde/
ontfange(n) ende geadmitteert om over te moeghen gheven/
zijne gescriften Niet tegenstaende zeke(re)n appointeme(n)te/
onlancx bij mijne voirs(creven) hee(re)n gegeve(n) ter contrarie(n) ende/
overmids den welcken hij d(air)af gepriveert ende versteken/
is geweest dat oec alsulcken provisie als bij den/
voirs(creven) appointeme(n)te gedaen is geweest den voirs(creven) henricke/
wordde gescorst ende gehouden in state totter tijt toe/
dat die gescriften tande(re)n tiden desen aengaende ov(er)gegeve(n)/
int hoff vanden parleme(n)te te mechelen sullen gehaelt zijn/
uyter greffien vanden voirs(creven) hove ende bijde selve mijne/
hee(re)n oversien ende gevisiteert Om dat gedaen van/
nyeuws te appointe(re)n aengaende der voirs(creven) geheyschter provisien/
ende tgene des van wegen des voirs(creven) gheerts is geseight geweest/
ter contrarie(n) zoe nae recht behoe(re)n soude Allet acht(er)volgen(de)/
en(de) nae uytwijsen van seke(re)n mijns gened(ichs) hee(re)n besloten(en) br(ieven)/
die welcke die selve gheert te dien eynde versocht geinterineert/
te hebben(e) Ende gehoert ter contrarie(n) den voirs(creven) henr(icke) van grimberge(n)
//
sustine(re)nde dat de voirs(creven) gheert te doen(e) tvoirs(creven) versueck niet en was/
ontfangbaer en(de) dat tvoirs(creven) appointeme(n)t tande(re)n tiden gegeve(n) desen/
aengaen(de) bij mijne voirs(creven) hee(re)n wae(r) en(de) soude sculdich sijn stat te grijpen(ne)/
P(rese)nte(re)nde om hier toe te comen(ne) oeck seke(r) m(ijns) voirs(creven) gened(ichs) he(re)n besloten(en)/
brieve(n) bij hem verworve(n) Allege(re)nde eeneyegelike vand(en) voirs(creven) p(ar)tie(n) om/
tot zijne(n) eynden ende conclusien te comen(ne) alrehande en(de) diverse/
reden(en) ende middele(n) mijne voirs(creven) hee(re)n gehadt hebben(de) gehoort/
die voirs(creven) partien Gesien oec bij hen die voirs(creven) besloten(en) brieven/
bijde selve partie(n) ter eenre ende ter ande(r) zijden desen aengaen(de)/
geworve(n) geworven Ende geconsidereert tgene desmen in desen/
behoirde te siene ende te considere(re)n interine(re)nde die voirs(creven) besloten(en)/
brieve(n) geworve(n) van wegen des voirs(creven) gheerts hebben geseight en(de)/
uutgesproken dat die selve gheert sal dien naevolgen(de) wordde(n) ontfang(en)/
om die voirs(creven) zijne gescrifte(n) over te geven(ne) ende d(air)af te dienen(ne)/
Niet tegenstaen(de) den appointeme(n)te dair voe(r) af mencie gemaect is/
ende gelijkerwijs hij gedaen soude gehadt hebben bij alsoe tselve/
appointem(en)t niet gegev(en) en hadde geweest Bescheiden(de) den voirs(creven) gheerde/
dach om vand(en) voirs(creven) sijnen gescriften in maten voirs(creven) te dienen tot/
van in maendaige naistcomen(de) in xv daige(n) Behoudelic nochtans refusie/
van coste(n) sulk als dair toe staen sal Ende evenverre de voirs(creven) sake/
hier mede e(n)nichsins v(er)achtert zij tot mijnre voirs(creven) he(re)n taxacie En(de)/
aengaen(de) den versueke voorts gedaen van wegen des vors(creven) gheerts/
op dat die voirs(creven) p(ro)visie aengewesen den voirs(creven) henricke wordde geschorst/
en(de) gehouden in state overmits en(de) ten eynde bij hem geallegeert/
die selve mijne hee(re)n seggen en(de) verclaren dat die voirs(creven) p(ro)visie/
bij hen als voirs(creven) es aengewesen den selve(n) henricke sal stat g(ri)pen/
overmits der caucien die hij nae uutwijsen vander acten d(air) op gemaict/
sal gehoude(n) sijn te stellen(ne) die pe(n)ninge(n) hem aengewese(n) bijd(er) voirscr(even)/
p(ro)visien te restitue(re)n Bij alsoe dat naemaels p(ar)tien voirde(r) gehoort en(de)/
hue(r) p(ro)ces volmaict geseicht wordde dat soe behoe(re) Gedaen en(de) alsoe/
uutgesproken inder raitcame(re)n van brab(ant) drie daige in februario int/
jair duysent vierhondert achten(de)tseventich Aldus geteykent j hujoel/
Op hude(n) xxii dage in febr(uario) int jaer m cccc lxxviii comp(ar)e(re)nde voir mijne he(re)n/
die cancel(ie)r en(de) raidslud(en) va(n) brab(ant) jheronim[(us)] de cock inden name en(de) als p(ro)cur(eur) gheerts vand(en)/
dale heeft die selve jeronim[(us)] inde(n) name als vo(r)e gedient van zijn(e) gescrift(en) ind(en) saken/
hangen(de) voir mijne voirs(creven) he(re)n tussche(n) hem als verweerde(r) ter eenre en(de) henr(icke) va(n) grimb(er)gen/
als aenlegge(r) ter ande(r) zijd(en) acht(er)volgen(de) ende voldoen(de) in des(en) den voirgaen(de) appointeme(n)te ind(en)/
voirs(creven) saken geg(even) Dwelke gedae(n) is bijde voirs(creven) p(ar)tie(n) hine inde comp(ar)e(re)nde als vo(r)e versocht/
geweest hue(r) voirs(creven) gesc(ri)ften te wisselen(ne) en(de) bij addicie(n) te scriven(ne) dwelc hen heeft geweest/
en(de) is geaccord(eer)[t] tot van in maend(aghe) naestcomen(de) in drie weke(n) gedae(n) ind(er) raetcame(re)n van/
brab(ant) opt(en) dach en(de) int jaer voirscr(even) Aldus geteekent j hujoel
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt