SAL7372, Act: R°358.1-V°358.1 (768 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°358.1-V°358.1  
Act
Date: 1479-05-15

Transcription

2020-04-29 by xavier delacourt
Vander aenspraken die arnd vanden driessche gedaen heeft tot gorise/
beghints als possesseur van seke(re)n huysen geleg(en) inde dorpstrate buyte(n)/
binne(n) porte(n) neve(n) opde hofstat neve(n) en(de) int kerspetstraetke(n) en(de) d(air) acht(er)/
aende(n) pleyn die hij onlanx met gueding(en) uut(en) beleide totte(n) goede(n)/
g(er)trude(n) vand(en) driessche docht(er) svors(creven) arnts tege(n) gielise soete(n) als d(air)/
toe geleit gecreg(en) heeft Aldair de vors(creven) arnd opdede hoe dat de/
vors(creven) g(er)truyt sijn dochte(r) wae(r) ongehuwt en(de) in sijne(n) broode en(de) datme(n)/
niet bevinden en soude dat zij oic uut zijnd(er) plicht was geweest en(de)/
alsoe en hadde zij gheen macht gehad hue(r) te v(er)loven(e) inde sculden/
dair voe(r) yemant macht hadde tot hue(re)n goede(n) te leyde(n) en(de) d(air) uut voort/
guedinge(n) te doene en(de) die goede die de vors(creven) gorijs alsoe aengeslag(en)/
aenveert en(de) te hemweert getoge(n) en(de) hue(r) zijnder dochter ontweldicht/
hadde wae(re)n v(er)creg(en) bijder selver zijnd(er) docht(er) in sijne(n) broode wesen(de)/
met hue(re)n p(ro)pe(re)n pe(n)ning(en) die zij met hue(re)n pijne en(de) arbeit hadde/
verdient aende goede liede alsoe dat he(m) die en(de) nyeman(de) and(er)s die/
toebehoorde(n) en(de) dat sij gheen macht en hadde gehadt die sond(er) hem/
te v(er)thie(re)n vele te myn mocht he(m) yema(n)t d(air) toe doen leyde(n) Bij des(en)/
en(de) meer and(ere)n reden(en) sustineerde hij tot sijnd(er) (con)clusien dat he(m) de/
vors(creven) goede volge(n) soude(n) en(de) dat de vors(creven) gorijs d(air) af sculd(ich) wa(r)e sijn/
hande te lichte(n) Dair tege(n) de selve gorijs houden(de) de (contra)rie dede lesen/
yerst dbeleit d(air) mede de vors(creven) giel(ijs) zoete(n) die he(m) gegoidt hadde gelijc/
vo(r)e totte(n) goede(n) d(er) vors(creven) g(er)trude(n) geleit was d(air) nae een vo(n)nisse van/
g(er)trud[(en)] d(air) mede de selve(n) giel(ijs) die goede aengewese(n) wae(re)n d(air) nae/
een ande(r) vo(n)nisse d(air) mede de(n) selve(n) giel(ijs) gewese(n) wart mett(er) execucie(n)/
die hij begonne(n) hadde opde vors(creven) goede te doene met v(er)coipe(n) d(er) selver dwelc/
te moig(en) voirtvare(n) g(er)truyt hadde gestut in schijne van de (con)tu(m)a(ci)[e] te/
wille(n) purge(re)n te moig(en) voirtvare(n) d(air) na sijn guedinge uute(n) beleide
//
d(air) ond(er) geclaert stont bij eede vors(creven) giel(ijs) wair voe(r) en(de) hoe hij die goede/
op hoge(n) v(er)cocht hadde en(de) d(air) na een t(er)minacie van dat de vors(creven) g(er)truyt/
den moet van gorise hebben zoude mote(n) oft de vors(creven) goede ruyme(n)/
dwelc al binne(n) jairs was gesciet en(de) in des(er) came(re)n stont geregistreert/
en(de) segge d(air)entinde(n) dede hij seggen dat de schout d(air) voe(r) de vors(creven) gielijs/
was geleit quam spruyten(de) vand(en) coope die de selve g(er)truyt bij huer/
selve(n) alleene hadde gedaen teg(en) den vors(creven) gielise vand(en) voirg(eruerde) erve/
en(de) soudt soe sijn alsoe en hadde arnd gheen reden(en) dat voirt te stille(n)/
hij en soude billix he(m) oic inde scult dair voe(r) dat v(er)volch was gesciet/
en(de) g(er)truyt sijn docht(er) totte(n) huyse(n) come(n) was hebben gesteke(n) en(de) die gecuelt/
Want soe soude dat soe sijn soe soude hij d(er) liede erve wel crigen/
met subtijlh(eit) en(de) bedecth(eyt) bij coepe van sijnd(er) docht(er) sond(er) d(air) af te/
betale(n) dat tgene d(air) voe(r) zij dat gecocht hadde Oec wae(re)n alle/
dese v(er)volghe gesciet int oppenbae(r) en(de) hadden dese gedinge(n) ze(re) en(de) handeli(n)ge(n)/
ze(re) lange gehange(n) en(de) gebuert Bij desen en(de) meer and(ere)n reden(en) bij he(m)/
int langhe op gedaen hoopte hij d(er) aensprake(n) ongehoude(n) te sijne/
Es gewijst bij scep(enen) van loven(e) ter maniss(en) smeyers dat arnd vand(en)/
driessche voirs(creven) met sijnen voirtstelle verdoolt es In sca(m)pno p(rese)ntib(us)/
o(mn)ib(us) scab(in)is dempt(is) lyem(in)g(en) berghen maii xv
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt