SAL7372, Act: R°361.1-V°361.1 (778 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°361.1-V°361.1  
Act
Date: 1479-05-25

Transcription

2020-09-02 by xavier delacourt
Het sijn comen te rechte inde banc voer meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) jan/
van ost als p(ro)cur(eur) jans loenkens sone wijlen mathijs aenlegge(r) ter eend(er)/
zijden en(de) henric vand(en) varent ende henric de naen verweerde(r) te andere/
Aldair de voirs(creven) p(ro)cu(eur) dede metten yersten lesen sekere diverse scepenen/
brieven van loven(e) aengaen(de) e(n)nighen vanden erfgoeden dair op tande(re)n tide(n)/
h(ier) voe(r) de voirs(creven) henric en(de) henric met rastemente(n) hadden gevolcht als/
goede(n) toebehoren(de) pauwelse wijlen loenkens en(de) yden van vaelbeke sijnen/
wive en(de) die na diverse gedingen die d(air)o(m)me tussce(n) hen en(de) seke(re) div(er)se/
ande(re) p(er)sone(n) hadden geweest den selven henr(icke) en(de) henr(icke) aengewijst/
wae(re)n geweest met vo(n)nisse(n) van scepen(en) van loven(e) om d(air) aen [te verhale(n) en(de) d(air)af te betale(n)] de salar(issen) vand(en)/
eersate(re)n en(de) medicine(n) die de voirs(creven) henr(ic) en(de) henr(ic) hadde(n) begaen en(de)/
gecureert vand(en) quetsue(re)n die zij inder quader werelt hadde(n) ontfangen/
vand(en) voirs(creven) wijlen pauwelsen henrick(en) den smet [en(de) hue(re)n adherente(n)] Ende de welke/
de selve henric en(de) henric dien acht(er)volgen(de) en(de) als voir de selve gewijsde/
vo(n)nissen dair toe geleit sijnde op hoeghen hadden vercocht en(de) diversen/
p(er)sonen voirt overgegoidt uute(n) selve(n) beleide Ende wantmen inden/
selven voirs(creven) scepen(en) brieven claerlic bevant dat de goede stac den voirs(creven)/
pauwelse [noch sijne(n) wive] niet toe en behoirde(n) mair dat de voirs(creven) jan tot e(n)nige(n) [van dien] met gichte(n)/
en(de) guedinge(n) comen was en(de) dair inne stac soe sustineerde de selve p(ro)cur(eur)/
en(de) e(n)nige wae(re)n ja(n)ne [loenkens] bleve(n) en(de) aengestorve(n) van sijne(n) vad(er) en(de) moed(er) zoe/
sustineerde de selve p(ro)cur(eur) d(air) o(m)me [tot sijnd(er) (con)clusien] dat de vors(creven) henr(ic) en(de) henr(ic) oft de/
ghene die van hem de vors(creven) guedinge vand(en) voirg(eruerde) goede(n) hadden ontfaen/
v(er)doolt wae(re)n hue(r) hande d(air) aen te wille(n) slaen oft die te henw(er)t te trecke(n)/
en(de) al mochte(n) Dair af tege(n) janne loenkins e(n)nige vo(n)nissen svoirmaels/
zijn gegaen dat en was niet voird(er) geweest dan [in tstuc] aengaen(de) den beleide dat/
de selve jan hadde op pauwels sijns brued(er)s [en(de) sijns wijfs] goede welke actie alleenlic/
soe hij dede segge(n) de(n) selve(n) janne sijne(n) meest(er) mette(n) selve(n) vo(n)nisse(n) afgesneede(n)/
was geweest en(de) nyet trecht dat hij van gueding(e) oft successien oft versterfeniss(en)/
to.t totte(n) vors(creven) goede(n) hadde hem des gedragen(de) totte(n) rechte dair tegen/
de vors(creven) henr(ic) en(de) henr(ic) met hue(re)n geleverde(n) voirspreke(n) hen v(er)antweerden(de)
//
deden seggen dat zij afsloege(n) al tgene des de vors(creven) p(ro)cur(eur) gelijc/
vo(r)e int lange opgedaen hadde en(de) dat men d(air) op nyet sculdich/
en was e(n)nichsins te late(n)? nae de langhe vorehandelingen en(de) gedinge(n)/
die h(ier) af voirmaels van des(en) goede(n) tussce(n) hen den vors(creven) janne loenk(ens)/
en(de) meer and(ere)n te diverse(n) stonden wae(re)n gebuert en(de) den menichvuldige(n)/
vo(n)nisse(n) d(air) op gegev(en) en(de) dan billix de vors(creven) p(ro)cur(eur) eer hij [meer hier inne] te age(re)n/
moeg(en) age(re)n geadmiteert soude moeg(en) wordde(n) [goede] caucie en(de) borchtocht/
soude stillen met eene(n) gedinge te gestaene nae de vors(creven) voirhandelinge(n)/
d(air) af gebuert dair toe zijs hen gansselic gedroege(n) Bidden(de) ende/
versueken(de) want die binne(n) cortte(n) tijden van i(½) jaire hier vo(r)en oft/
d(air) omtri(n)t alle wae(re)n gesciet die die vooir voir ooge(n) wordden/
geleyt d(air) op rijpelijc geledt en(de) [dat] elken d(air)entinde(n) d(air) af mocht/
gebue(re)n des hem van rechte behoirde ende besundert dbeleit d(air)/
mede zij totte(n) goede(n) svors(creven) wijlen vant Op dwelc de scepen(en)/
van loven(e) vand(en) meye(r) gemaent zijnde en(de) int langhe gevisenteert/
hebben(de) dbeleit dair mede de voirs(creven) henric de naen en(de) gorijs beghints/
als p(ro)cur(reur) henr(ix) va(n)d(en) vare(n)t septembr(is) xxv lestleden tot alle(n) den goede(n)/
have en(de) erve des vors(creven) wijlen pauwels en(de) sijns wijfs [wae(re)n geleit] en(de) alle/
vo(n)nisse dair voe(r) af gevuert wort d(air) inne geinsereert? sijnde want/
tselve beleit voe(r) ges. tvoldoen va(n) dien vo(n)nissen gedaen wart/
Ende wort de gueding(e) die uut dien beleide d(air) na gedaen wart/
decembr(is) xii lestled(en) ende op al rijpelijc geledt Ghewesen/
hebben voer een vo(n)nisse dat de p(ro)cur(eur) van janne loenkens/
met sijnen voirtstelle verdoolt es nae de voervo(n)niss(en) die dair af/
zijn gegeve(n) Act(um) in scampno p(rese)ntib(us) roelants roelofs berghen/
willem(air) maii xxv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt