SAL7372, Act: R°367.2-V°367.1 (797 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°367.2-V°367.1  
Act
Date: 1479-05-28

Transcription

2020-03-18 by xavier delacourt
Acht(er)volgen(de) zeke(re)n t(er)mi(n)acien voirmaels gegeve(n) inden raide vand(er)/
stat tusschen joese van oirbeke voir hen en(de) inden name van/
zijne(n) kinde(re)n op deen zijnde en(de) edewarde cruyplant voir hem selve(n)/
en(de) arnold(e) va(n) kets als execute(ur) vande(n) testame(n)te wile(n) sand(er)s van/
oirbeke t(er) ande(re) Aldair februar(ii) xxiii lestlede(n) uuytgesproke(n) wert/
wie van hen gebreck hadde teghe(n) den ande(re)n inder questie(n) ald(air)/
gheruert dat hij dat volchde als voir dyerste instan(e) voir meye(r)/
en(de) scepen(en) va(n) loven(e) (et)c(etera) Sijn come(n) inde banck voir meye(r) en(de) scep(enen)/
van loven(e) de voirs(creven) joes met zijne(n) medeplege(re)n als ae(n)legge(re)n ter/
eender zijde(n) en(de) de voirscr(even) edewairt v(er)weerde(r) t(er) ande(re) Ald(air) de/
selve joes inde(n) name van zijne(n) kinde(re)n en(de) de voirs(creven) [wed(uwe)] marisses inde(n)/
name soe zij ageerde dede lesen de voirs(creven) t(er)mi(n)acie en(de) voirt opdoe(n)/
hoe dat sander wijle(n) van oirbeke tande(re)n tijde(n) ghemaect hadde/
en(de) geordineert in zijne(n) uuyt(er)sten wille den voirs(creven) edewairde zijn goede/
have erve en(de) vliegen(de) erve opde vueghe en(de) condicie(n) dat de selve/
edewart dier gebruycken soude namelijck d(er) erve(n) en(de) vliegen(de) erve/
gelijck een tochte(r) alleene met zijnre weerdynne(n) en(de) oft hij/
wettige gebuerte va(n) huer oft and(er)s hadde dat die der selver/
blive(n) en(de) toecome(n) souden moete(n) Was voirt bijde(n) selve(n) sande(re)n/
claerlijck d(air)inne bevorwert geweest Wairt tsake dat de voirs(creven)/
edewairt tegen den selve(n) zijne(n) uuyt(er)sten wille quame dede/
oft yet voirtkeerde in al oft in deele het wa(r)e in die goede te/
belasten te v(er)thie(re)n te v(er)copen oft te v(er)ande(re)n dat hij dan zijns/
legaets berooft soude zijn ende soude dat come(n) opden voirs(creven) joose/
en(de) zijn medeplege(re)n en(de) dat de voirs(creven) edewairt alreede d(air) tege(n)/
grootelijck in diversen passen was gegaen en(de) gedaen hadde/
beyde int v(er)thie(re)n van e(n)nigen vliegen(de) erve(n) en(de) p(er)ceele(n) van/
erfgoeden oft rinten dese en(de) meer ande(re) pointen p(rese)nteerde hij te
//
bewijsen met levender wairh(eyt) hopen(de) wair hij dat conde/
gedoen dat dan de selve edewairt berooft soude zijn vande(n)/
goeden hem gelijck vo(r)e gebleven en(de) gelaten en(de) dat hij die/
soude laten volgen en(de) schuldich wa(r)e te laten volgen den/
selve(n) joese en(de) zijne(n) medeplege(re)n hem des getroesten(de) totte(n)/
rechte Dair tegen de voirs(creven) edewairt hem v(er)antweerden(de)/
dede lesen eene t(er)mi(n)acie tusschen hen uuytgesproken s(e)c(un)da/
januarii lestleden d(air)mede alse vanden vliegen(de) erve oft dat/
der natue(re)n vander have(n) volgen soude oft der erflijch(eit) desgelix/
oft edewairt tege(n) dinhoudt vanden testame(n)te gedaen soude/
hebbe(n) beyde p(ar)tien ge(re)mitteert warden t(er) plaetsten dairt behoirt/
Ende dien acht(er)volgen(de) declineerde hij vande(n) gerichte alh(ier)/
seggen(de) dat dese sake [we(re)] exempt van testame(n)te en(de) eene p(ri)ncepalijc/
die behoirde ter ky(n)nissen vanden gheestelijcke(n) gerichte ende/
d(air)af men naden p(ri)vilegien vanden landen dbeslicht neme(n) mochte/
ald(air) en(de) also hier niet en behoirde bekint oft beslicht te zijne/
Oick stont die opde decla(ra)cie en(de) tverstant vanden woirden/
vanden testame(n)te d(air)inne den executue(re)n dbeslicht ende/
dint(er)pretacie vanden duyst(er)nissen d(air)inne vallen(de) bijde(n) testate(ur)/
gelast en(de) geordineert was Ende aldus (con)cludeerde hij en(de)/
sustineerde wantme(n) dit al cleerlijck bevi(n)den soude bijden/
inhoude(n) vanden selve(n) testame(n)te dat die sake schuldich wa(r)e/
en(de) behoirde ge(re)mitteert te worde(n) voir de voirs(creven) executue(re)n/
en(de) dat der wet alh(ier) d(air)af gheen voirder ky(n)nisse en behoirde/
hem des getroesten(de) totte(n) rechte D(air)op joes met zijne(n) mede/
plege(re)n replice(re)nde sustineerde(n) de (contra)rie namelijck want ghee(n)/
van beyden p(ar)tien dinhoudt vanden testame(n)te ontkint en/
hadde noch wille(n) invalide(re)n mair dat in alle(n) zijden bekint/
hadde(n) en(de) van weerde(n) geclaert te zijne zoe en behoirde dese/
questie die niet en ruste opde weerde oft onweerde vanden/
testame(n)te niet t(er) ky(n)nissen vand(en) executue(re)n oft elswair dan alh(ier)/
den voirs(creven) edewairde altijt houden(de) de (contra)rie Es gewijst bij scep(enen)/
va(n) loven(e) t(er) manissen smeyers dat de voirs(creven) joes met zijne(n) voirstelle/
alh(ier) v(er)doelt es cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) in sca(m)pno de(m)pto lye(mingh)[en] maii xxviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt