SAL7372, Act: R°391.1-R°392.1 (840 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°391.1-R°392.1  
Act
Date: 1479-06-21

Transcription

2020-02-26 by xavier delacourt
Cond zij allen lieden dat henric van p(er)re al(ia)s vand(en) scrieke/
sone wilen henricx jan ende gielijs zijn kinde(re)n den voirs(creven) giel(ise)/
yerst uute(n) broode des voirs(creven) zijns vaders behoirlijc gedaen in p(rese)ncia/
hebben genomen ende bekint dat zij genomen hebben van joese/
de becke(re) als procur(eur) ende volcomelijc gemechticht vand(en) eerweerdige(n)/
vad(er) in gode m(ijn) hee(re) den abt en(de) co(n)vente des godshuys van percke/
inden name ende van wegen desselfs godshuys thoff gelegen/
te voshem den voirs(creven) godshuyse toebehoe(re)nde metten landen beemden/
weyen ende allen ande(re)n toebehoirte(n) uutgenomen seke(re) p(er)cheele(n) die/
div(er)sen p(er)sone(n) uutgegeve(n) en(de) opte(n) dach van heden in pechtinghen/
houden(de) sijn Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van halfmeye a(n)no/
lxxviii lestleden eene(n) t(er)mijn van nege(n) jae(re)n lang deen nae dand(er)/
sonder middel vervolgen(de) Elcx jairs dae(re)nbinne(n) om en(de) voe(r) dertich/
mudden rocx nege(n) mudd(en) ghersten elcx grains goet en(de) payabel met/
wanne en(de) met vede(re)n wel bereyt der maten van loeven(e) ende/
achtentwintich ryns guld(en) te twintich stuv(er)s tstuc den stuv(er)/
te drie pl(a)c(ken) Te weten(e) de voirs(creven) dertich mudd(en) rocx en(de) vijfen(en)/
twintich ryns guld(en) vand(en) voirs(creven) xxviii ryns guld(en) te kersmisse/
te betalen ende int voirs(creven) godshuys te leve(re)n en(de) de voirs(creven) nege(n) mudd(en)/
ghersten en(de) drie ryns guld(en) jaerlijcx te betalen den honden van/
boutsvort totter gasterien behoef en(de) te boutsvort te leve(re)n zoe/
wanneer die gevallen sullen zijn It(em) hebben de voirs(creven) wynnen/
noch genome(n) een bloc lants geheete(n) cappelle(n)bloc mette(n) bogarde/
gelege(n) aen de capelle den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde elcx jaers d(aer)enbinne(n)/
om ende voe(r) tweelf mol(evate) corens d(er) mate(n) voirs(creven) en(de) drie en(de) eene(n)/
halve(n) gripe(n) te viertich pl(a)c(ken) elcke(n) grijp gerekent jaerlijcx ten/
voirs(creven) t(er)mijne van kers(mis)s[e] te betale(n) m(ijn) hee(re) den abt voirs(creven) en(de) int/
voirs(creven) godshuys te leve(re)n q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sullen de voirs(creven) wynnen houde(n)/
ende doen alle die gasterie die tvoirs(creven) hoff sculdich en(de) gewoenlijc/
heeft geweest te houden ende te doen tot her toe It(em) sulle(n) de/
voirs(creven) wynne(n) onsen gened(igen) hee(re) van brabant tallen twee jae(re)n/
vueden twee welpen vanden voshonden alsoe dat den voirs(creven)/
godshuyse d(air)af gheen scade en come soe verre m(ijn) hee(re) dabt/
den voirs(creven) wynne(n) vand(er) gasterie(n) en(de) vanden twee welpen met/
rechte niet en can ontlasten d(air)toe hij zijne uut(er)ste macht/
en(de) diligen(cie) doen sal It(em) voirt sullen de voirs(creven) wynne(n) den vorste(r)/
die die bosschen des voirs(creven) godsh(uys) ald(air) hueden sal en(de) den/
ghene(n) die desselfs godshuys weye ende goede verwae(re)n sullen/
vueden en(de) den montcost geve(n) uutgenomen van broode It(em)/
is vorweerde dat de voirs(creven) wynnen de voirs(creven) lande den voirs(creven) hove/
toebehoe(re)nde laten sullen ten ynde van hue(re)n voirs(creven) t(er)mijne alsoe zij/
die aenveerde(n) tot hue(re)n innnecome(n) Te weten(e) den wynter art/
besaeyt met goeden rogge op vie(r) getidege vo(r)en gedreven en(de)?
//
die stortte met even(en) op twee getidege vo(r)en uutgenome(n) drie/
boend(er) dair af die zij met ghersten besayt late(n) selen op drie/
getidege vo(r)en ende de brake eens omgedaen It(em) sullen de voirs(creven)/
wynne(n) allet mest dat inde messie vand(en) voirs(creven) hove zijn sal ten/
uutgane zijns [huers] voirs(creven) t(er)mijns op des voirs(creven) godshuys lande ende/
negheen ande(re) moeten vue(re)n alsoe wale ten versten als ten naeste(n)/
tslants meesten p(ro)ffite en(de) die selve messie alsoe ydelen It(em)/
waert alsoe dat den voirs(creven) wynne(n) e(n)nighe schade geschiede van/
tempeesten oft gemeyne(n) orlogen alse tcore(n) inden velde stonde/
die scade sal hen tvoirs(creven) godsh(uys) oprichte(n) ter taxacie(n) van goeden/
lieden desgelicx salmen den selven wynne oic doen vand(en)/
coren(e) inder schue(re)n wesen(de) tot onser liever vrouwen dage licht/
messe toe en(de) niet langer It(em) sullen der voirs(creven) peerde(n)/
over al inde bosschen des voirs(creven) godshuys moege(n) gaen en(de) negheen/
ander quick It(em) moge(n) der voirs(creven) wynne(n) coyen ende horenvee gaen/
opt calvereussel en(de) opden spoelhau en(de) op negheene(n) ande(re)n hou/
hij en wa(r)e ten mynsten vier jaer out It(em) moegen de voirs(creven) wynne(n) alle de boome(n) op de voirs(creven) goede staende truncken ten behoirlike(n)/
tide en(de) die lueke verluyken op de selve goede ende op gheen/
ande(re) sonder de selve lueke e(n)nichssins te moege(n) vercoopen/
Ende oft dair e(n)nige boome verdroechden die moege(n) de voirs(creven)/
wynne(n) afhouwen en(de) voir elcken twee levende poten sette(n) vand(en)/
selven arde It(em) selen de voirs(creven) wynne(n) alle de weghen aen/
tvoirs(creven) goet liggen(de) houden en(de) maken gelijc zij sculdich zijn/
te doen(e) alsoe dat d(air)af gheen becroen en come ende zij en/
selen gheene ande(re) wegen laten leyden noch doen leyden/
dan dair van outs gewoenlijc zijn te gane It(em) selen de voirs(creven)/
wynne(n) moegen houwen opden spoelhou allet ghene des aldair/
te houwen sal zijn uutgesceyden opgaen(de) hout om d(air) met/
te luyken te backen ende anders des hen gelieven sal te doen/
It(em) selen de voirs(creven) wynnen den werclieden des voirs(creven) godshuys/
die dair sullen comen wercken aen tvoirs(creven) hoff oft e(n)nich werc/
dat den voirs(creven) hove toebehoirt geven den montcost ende/
mijn hee(re) sal de dachue(re)n betalen uutgesceyden van nyeuwe(n)/
wercke d(air) af souden de wynne(n) inden montcost ongehouden sijn/
It(em) selen de voirs(creven) wynne(n) int voirs(creven) hoff jaerlijcx leveren/
alsoe vele walms alsmen aldaer behoeven sal om de/
huysinge vand(en) voirs(creven) hove te decken en(de) alsmen die ald(aer)/
verdecken sal oft oic alsmen dair plecken sal selen de voirs(creven)/
wynne(n) den wercliede(n) den montcost geve(n) en(de) m(ijn) hee(re) sal de/
dachue(re)n betalen It(em) selen de voirs(creven) wynnen de voirs(creven) huysinge/
houden vand(er) underster rijkelen nederweert in goeden state/
op zijne(n) cost It(em) selen de voirs(creven) wynne(n) alle die grechten en(de) thuynen
//
om oft aen de voirs(creven) goede gaende dair zijs te doen sulle(n) hebben/
oprichte(n) make(n) en(de) verheffen en(de) die laten te hue(re)n uutgane/
alsoe zij die ae(n)veerden te hue(re)n aeincomen It(em) waert soe dat god/
verhueden moet dat aen de voirs(creven) huysinge e(n)nige schade geschiede/
van brande die toequame bij sculden des voirs(creven) wynne(n) oft der/
sijnd(er) soe selen die schade de voirs(creven) wynne(n) den voirs(creven) godshuyse/
moete(n) oprichte(n) ter taxacie(n) van goeden ma(n)nen hen des verstaende/
En(de) oft desgelijcx dat god verhueden moet int voirs(creven) hoff schade/
geschiede van brande toecomen(de) bij sculden des voirscr(even) godshuys/
oft van wege(n) desselfs die schade soude desgelijcx tselve godsh(uys)/
den voirs(creven) wynne(n) moete(n) oprichte(n) oic ter taxacie(n) van goeden/
ma(n)nen hen des verstaen(de) It(em) is vorweerde dat de voirs(creven)/
wynne(n) vand(en) voirs(creven) goeden scheyden moege(n) tallen drie jae(re)n binne(n)/
den voirs(creven) t(er)mijne behalve(n) dat de voirs(creven) wynne(n) oft zij tenig(er) tijt sceyden woude(n) dat den voirs(creven) godshuyse een jaer te vo(r)en/
sullen moete(n) cundige(n) en(de) anders niet en(de) en selen oic de/
voirs(creven) wynne(n) de voirs(creven) goede noch gheene van dien nieman(de)/
voirts moegen uutgeven van hue(re)r hant sonder consent vand(en)/
voirs(creven) godsh(uys) Ende alle dese vorweerden (et)c(etera) cor(am) tybe willem(air)/
junii xxi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt