SAL7372, Act: R°82.5-R°86.1 (213 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°82.5-R°86.1  
Act
, eerste lijnen in latijn
Date: 1478-09-25

Transcription

2020-10-01 by xavier delacourt
Item villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
henricu(m) naen et gregoriu(m) beghints procuratore(m) henr(ici) vand(er)/
varent ad om(n)ia et sing(ula) bona i(m)mo(bilia) et hered(itaria) pauli quond(am)/
loenkens et eius uxor(is) infra lovaniu(m) et extra sit(a) in mans(ionibus)
//
domibus curt(ibus) t(er)ris ar(abilibus) p(ra)t(is) pascuis silvis ce(n)su t(re)censa redd(itibus)/
et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)sis pro cert(is) sente(n)ciis p(er) scabinos lovan(ienses)/
in scampno cor(am) villico lovan(iensi) lat(is) et p(ro)nu(n)ciat(is) q(ua)r(um) s(ente)n(t)iar(um) tenor/
sequit(ur) in hec v(er)ba et est talis Nae dat gorijs beghints/
als procur(ator) henr(icx) vander varent geheete(n) int hof en(de) henr(icx)/
de naen vleeschouwers metter stat rechte geco(m)mert hadde(n)/
de goede beruerlijck en(de) omberuerlijck h(ier)nae volgen(de) gea(n)notert/
in eender cedulle(n) die in rechte geexhibeert wert luyden(de)/
aldus Dit zijn de goede die gorijs beghints als procur(ator)/
henr(icx) vander vare(n)t dieme(n) heet int hoff en(de) henr(icx) de naen/
beslage(n) heeft die toebehoire(n) pauwele(n) wile(n) loenkens als/
voe(r) tvoldoen vande(n) meester en(de) dint(er)est va(n) alsulke(n) mesdade(n)/
als de voirs(creven) wile(n) pauwels aende voirs(creven) conquere(n)te(n) gedae(n)/
heeft Inden yerste(n) twee bancken gelege(n) int vleeschuys/
tussche(n) de banck toebehoiren(de) he(re)n pete(re)n de beye(re) t(er) eender/
en(de) pet(er)s van thiene(n) vo t(er) ande(re) Item eene(n) leen erflijck die/
de voirscr(even) wilen pauwels hadde op jans loenkens zijns/
brueders banck aen tp(er)deken neve(n) de banck g(er)ts m(eer)mans It(em)/
zeke(re) haeflijcke goede die ware(n) te(n) huyse jans vand(er) paelt/
die den selve(n) wile(n) pauwel toebehoire(n) It(em) inder selv(er) manie(re)n/
heeft de selve gorijs beslage(n) zeke(re) haeflijcke goede die/
ware(n) ten huyse henr(icx) vanden wolfputte dieme(n) heet de/
smet den selve(n) henr(icke) toebehoiren(de) als voe(r) tselve int(er)est/
It(em) noch heeft de selve gorijs beslage(n) vier r(yns) gulden(en) die/
hubr(echt) hertshals den voirscr(even) wile(n) pauwele(n) sculdich was/
van eender banck In meyni(n)gen die te v(er)reycke(n) en(de) uuyt/
te wynne(n) Ende soe d(air)aen te moege(n) neme(n) ende v(er)hale(n)/
derseterghelt dat de cyrurgijns verdient hebbe(n) te ghenese(n)/
de quetsue(re)n die zwaer ware(n) die de voirs(creven) wile(n) pauwels/
ende oick henr(ick) vand(en) wolputte met hue(re)n hulpe(re)n de(n)/
voirscr(even) henr(icke) vander vare(n)t en(de) henr(icke) de naen te div(er)sen/
plaetsen gegeve(n) hadden Ende de selve procur(ator) zijne(n)/
dach van rechte h(ier)op v(er)wachte inde vierschare soe/
dat behoirt Soe zijn gecompareert aldair jan vander paelt
//
p(rese)nte(re)nde te v(er)antweerden de haeflijcke goede die waren/
des voirscr(even) pauwels in zijne(n) huyse bevonden Meynen(de)/
yerst en(de) voir al zijn huyshue(re) d(air)aen te v(er)halen dieme(n) hem/
sculdich was bij div(er)sen redene(n) bij hem geallig(eer)t willem/
va(n) lele als procur(ator) vander weduwe(n) desselfs pauwels/
p(rese)nte(re)nde va(n) wege(n) d(er) selver weduwe(n) ende huers soens/
diese hadde vande(n) selve(n) pauwel onder zijn dage wesen(de)/
hem oick yege(n) tvervolg des voirs(creven) procur(ator)s te oppone(re)n bij/
div(er)sen reden(en) bij he(n) geallig(eer)t onder dande(re) seggen(de) dat wile(n)/
pauwels die mesdaet mett(er) doot hadde gebetert Ende ter/
ande(r) zijden dat de voirscr(even) bancken des voirs(creven) pauwels/
soenke(n) onder zij(n) dage wesen(de) met testame(n)ten ware(n) gemaect/
ende dat pauwel d(air)af niet en was dan tochte(r) jan va(n)/
kersbeke swag(er) des voirscr(even) pauwels die va(n) wege(n) zijns/
wijfs v(er)antweerde(n) woude deene vande(n) tween bancken voirs(creven)/
want hij boot te thoene(n) dat zij d(air)inne gegoet was/
opponeerde hem oick Soe dede oick g(er)t gherijs vanden/
voirs(creven) vie(r) r(yns) guld(en) en(de) eene(n) leen erflijck want hij allig(eer)de/
dat hij die yegen den voirscr(even) wile(n) pauwels hadde/
gecocht zonder voirder zijne actie te fonde(re)n Ende/
meynden alle same(n)tlijck bij seke(re)n reden(en) diese allig(eer)den die/
eensdeels voirger(uert) staen en(de) meer ande(re) dat de voirs(creven) jor(ijs)/
inde(n) name soe hij procedeert aende selve goede beyde/
erflijck en(de) haeflijck soude zijn verdoelt Dairop de voirs(creven)/
p(ro)cur(ator) repliceerde meynen(de) bijde(n) reden(en) die hij geallig(eer)t/
hadde dat hij zijn gevordert recht voirt op de voirs(creven)/
goede continue(re)n soude moege(n) Niet yegenstaen(de) al/
des bij hen en(de) elke(n) va(n) hen was gealligeert nae g(roo)theyt/
der mesdaet die soe horribel was datse niet meerde(r)/
zijn en mochte en(de) dat al ydel was en(de) va(n) gheender/
macht dat de voirscr(even) v(er)weerde(re)n hadden voiregestelt/
Soe w(er)t h(ier)op ten uuyt(er)sten nae aensprake v(er)antw(er)d(en)/
en(de) alle alt(er)cacien va(n) p(ar)tien ter manissen smeyers
//
gewijst met vo(n)nisse dat de voirscr(even) verweerde(re)n met hue(re)n/
voirtstelle verdoelt ware(n) dan alleene want hem de/
voirscr(even) van kersbeke pauwels zwager thonisse v(er)mat/
aengaende der eender banck dat beg(er)den scepen(en) te ae(n)hoiren/
en(de) d(aer)entenden recht p(rese)ntibus om(n)ibus scabinis in scampno/
febr(uarii) xvii a(nn)[o] lxxvii It(em) nae dien dat henrick de naen/
ende gorijs beghints als procur(ator) henr(icx) vander vare(n)t al(ia)s int/
hoff met behoirlijcke(n) rastemente(n) gevolght hadde(n) soe zij/
seyden opde goeden have en(de) erve pauwels wile(n) loenkens/
hier nae bescr(even) Inden yersten op twee bancken gelege(n) int/
vleeschuys tussche(n) de banck toebehoiren(de) he(re)n pete(re)n de/
beye(re) ter eender zijden en(de) pete(re)n van thiene(n) ter ande(re) It(em)/
op eene(n) leen erflijck die de voirscr(even) wile(n) pauwel hadde op/
jans loenkens zijns brueders banck aen tp(er)deken neve(n) g(er)t/
m(eer)mans banck It(em) op zeke(re) haeflijkcke goede die ware(n) ten/
huyse jans vander paelt die den selve(n) wile(n) pauwelse toebeh(oirden)/
It(em) noch op vier r(yns) g(ulden) eens die hubrecht h(er)sthals de(n) voirs(creven)/
wile(n) pauwelse schuldich es va(n) eender banck zoe v(er)re dat dat/
op dleste come(n) was en(de) alse de voirscr(even) p(er)sone(n) meynde(n)/
d(air)mede inde banck voir meye(r) ende scepen(en) met hue(re)n v(er)volge/
voirt te vare(n) en(de) hue(r) gebreke beyde vand(en) eersate(n) vand(en)/
quetsue(re)n die de voirscr(even) henrick ende henr(ick) vand(en) voirscr(even)/
wile(n) pauwelse hadden ontfange(n) ende oick vand(er) bet(er)nissen/
vand(en) injurien leeme(n) myncken en(de) quetsue(re)n die hen d(air)inne/
ware(n) gebuert meynden te v(er)halen bij vo(n)nisse van scepen(en)/
Soe es come(n) jan loenkens des voirscr(even) wile(n) pauwels brued(er)/
in rechte met eene(n) beleyde d(air)mede hij tot desselfs pauwels/
zijns brueders goede(n) inden jae(re) van lxxvi decembr(is) vii nae/
des(er) stat geleyt was voir tseventich pet(er)s en(de) hondert crone(n)/
te xxv stuv(er)s tstuck eens Welke hond(er)t crone(n) hem bekint/
ware(n) bij pauwelse ende zijnder weerdynne(n) om hem d(air)mede/
te lossen van allen borchtochte(n) die hij voir den selve(n) zijnen/
brueder hadde gedae(n) meynen(de) dat hem en zijne(n) beleyde de/
voirscr(even) goede volgen souden en(de) nyemande anders ten yerste(n)/
male om d(air)mede te v(er)halen de voirscr(even) lxx pet(er)s en(de) ten
//
ande(re)n male d(air)af genoech scheyden(de) want alst scheen/
dobligacie van dien niet in wesen(e) en was om gelost/
te worden uuyt saken vanden bekynne der voirs(creven) hond(er)t cro(nen)/
van iiii cro(nen) sjaers lijfpen(sien) en(de) d(air)voe(r) hij te laste stonde p(rese)nte(re)nde/
zijn gebreck te ve(r)ifice(re)n met zijnder eedt hopen(de) dat hem dat/
sculdich wa(r)e te geschien en(de) dat tvervolch der voirs(creven) wed(er)p(ar)tien/
te nyeute en(de) van onweerden sijn soude bij div(er)sen reden(en)/
die hij int langhe d(air)toe allig(eer)de Dair tege(n) de voirscr(even) he(n)r(ick)/
en(de) gorijs sustineerden de contrarie en(de) deden segge(n) al mocht soe/
zijn dat de voirscr(even) jan geleyt wa(r)e voir beyde de voirscr(even)/
obligacie(n) soe en soude men niet bevi(n)den dat e(m)mers dobligacie/
vande(n) lxx pet(er)s in wesen(e) wa(r)e mair als gecontenteert/
versmolten te voirde(re) om datse niet voe(r) oge(n) en qua(m) en(de) de/
selve jan die niet en soude come(n) gethoene(n) ongecancelleert/
Ende aengaen(de) den beky(n)ne van c crone(n) om schadeloes gelost/
te zijne vande(n) borchtochten (et)c(etera) deden zij segge(n) datme(n) inder/
waerh(eyt) soude bevi(n)den wairt dat dese sake d(air)op ruste des neen/
bijden reden(en) naebescr(even) dat tande(re)n tijden eene v(er)gaderinghe/
tussche(n) pauwelse en(de) janne zijne(n) brueder hadde geweest d(air)bij huer(er)/
beyder rekeni(n)g(en) was bevonden dat pauwels niet voirde(r) te/
hemw(er)r [en] was gehoude(n) dan in achtien leeuwe(n) Mair om al af/
te slane hoopte(n) de voirs(creven) henr(ick) en(de) gorijs dat de voirs(creven) jan/
die een principael adhere(n)t zijns brued(er)s mede opsett(er) raet en(de)/
behulper mette(n) voirscr(even) pauwelse hadde geweest vand(en) beruerten/
en(de) muyterien die h(ier) onlanx in des(er) stat was geport den/
welke(n) pauwel de voirs(creven) henr(ick) en(de) henr(ick) hen hadde(n) gepijnt/
te wed(er)staen en(de) den hee(re) en(de) wethoude(re)n assiste(re)n te doen(e) d(air)om/
de voirs(creven) pauwels de voirs(creven) quetsue(re)n hadde gedae(n) dwelck der/
wet en(de) elkerlijck cundich was gheenssins abel noch ontfancbaer/
en wa(r)e noch wese(n) en mochte om e(n)nige eede die he(m) in rechte/
stade doen souden te moege(n) doen bezundert in dese sake want/
soe trecht verfortst en met alle(n) onder den voet was geleecht/
dat soe horribel en(de) quaet wa(r)e alsment conste ov(er)dincken en(de)/
bezundert crime(n) lese maiestat(is) wair bij en(de) bij meer ande(re)n/
reden(en) bij hen d(air)toe int lange geallig(eer)t zij sustineerden dat
//
namelijck van huer(er) beternissen ende betalinge(n) vand(en) eersater/
dwelck hen om rechts wille was geschiet bove(n) vrede/
en(de) opnemen van ons gened(igen) hee(re)n ende d(er) stat weghe(n)/
geschiet des voirs(creven) jans beleyt hen gheen p(re)judijs draghe(n)/
en sal noch sculdich en is te dragen hen des gedragen(de)/
totten rechte Ende [alse] h(ier)op in beyden zijden en(de) met div(er)sen/
reden(en) int langhe ghealt(er)ceert is geweest is geweest en(de) de scepen(en)/
inder sake(n) gemaent zijnde op dese materie lange en(de)/
rijpelijck hebbe(n) gelet en(de) gewege(n) al des ter materie(n) mocht/
diene(n) hebben zij vo(n)nislijck gewese(n) dat jan loenke(n)s met/
zijne(n) beleyde den voirs(creven) henr(icke) en(de) gorijse inden name soe/
zij ageerden niet sculdich en wa(r)e ae(n) hue(re)n eysch hinderlijck/
te zijne cor(am) om(n)ibus scabinis in scampno dempt(is) lyemi(n)g(en)/
willemair augusti vi It(em) hier nae opte(n) viii[te(n)] dach aug(usti)/
zijn come(n) de voirscr(even) henr(ick) de naen en(de) gorijs beghints/
inde voirs(creven) banck bege(re)nde met de(n) rasteme(n)ten die zij gelijc/
vo(r)e hadde(n) gedae(n) voirt te vare(n) met rechte want zij p(rese)nteerd(en)/
te bewijsen mette(n) diene(re)n en(de) vorste(re)n dat zij die rasteme(n)ten/
alsoe behoirlijck en(de) opde voirscr(even) goede hadden doe(n) doen en(de) d(air)entenden de costen en(de) loone vande(n) medicine(n) en(de) eersate(re)n/
die de gequetste hadden begae(n) en(de) gemeestert te doe(n) ve(r)ifice(re)n/
ter eedt vand(en) selve(n) en(de) voirt te doe(n) int stuck vand(er) bet(er)nissen/
des hen trecht lee(re)n soude Soe v(er)re dat scepen(en) h(ier)op gemae(n)t/
yerst beg(er)den te aenhoire(n) de dieners bijde welke de voirs(creven)/
rasteme(n)ten gedae(n) ware(n) geweest Ende nae dien dat op hede(n)/
h(ier)op bij eede die zij d(air)toe lijflijck deden ondervraecht ende/
gehoirt zijn jan laureys [die] vorste(r) plach te zijne en(de) andries/
van voshem vorste(r) cleerde de selve jan laur(eys) bij eede nae/
dat ald(air) voir hen beyden de voirs(creven) goede ware(n) gelese(n) dat/
hij de twee yerste rasteme(n)ten d(air)op behoirlijck hadde gedaen/
ende de conde en(de) wete gedae(n) janne loenkens hubrechte/
hertshals ja(n)ne vand(er) paelt en(de) d(er) weduwe(n) va(n) pauwelse en(de)/
de voirscr(even) andries cleerde bij zijne(n) eede dat hij tderde/
rasteme(n)t navolgen(de) den voirscr(even) tween yerste(n) behoirlijck hadde/
gecontinueert en(de) gedae(n) Soe v(er)re dat de scepen(en) voirt inder
//
sake(n) gemaent gewijst hebbe(n) dat zij voirt beg(er)den de medicine(n)/
en(de) eersat(er)s taenhoire(n) en(de) d(air)entenden recht cor(am) om(n)ib(us) scab(inis)/
in scampno dempto lyemi(n)g(en) aug(usti) xi It(em) acht(er)volgen(de)/
zeke(re)n voirvo(n)nissen inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) onlanx/
leden te div(er)sen stonden gewesen inder saken henr(icx) de naen en(de)/
gorijs beghints als procur(ator) henr(icx) vander varent dair de scep(enen)/
uuyt(er)lijck beg(er)den de medicine(n) en(de) ersat(er)s die de gequetste/
begae(n) en(de) ghecureert hadden taenhoire(n) en(de) d(air)entende(n) recht en(de)/
voirts datme(n) die appart soude aenhoire(n) op dov(er)geve(n) vand(en)/
voirscr(even) henr(icke) en(de) procur(ator) soe dat geschiet is ende dewelke/
ov(er)hoirt zijnde bij hue(re)n eede(n) en(de) consciencie(n) acht(er)volgen(de) de(n) ov(er)geven(e)/
van janne va(n) ost als p(ro)cur(ator) jans loenkens hebbe(n) gecleert des h(ier)/
nae volgt yerst meester henrick vyncke medicijn dat hij begae(n)/
heeft den voirscr(even) henr(icke) den naen wel acht weke(n) lanck de/
zesse weke(n) d(air)af in g(ro)ten noode en(de) dats de selve henr(ick) de naen/
zee(re) behoefde en(de) dat hij d(air)aen wel v(er)dient heeft zesse crone(n)/
heeft voirt gecleert dat hij den voirscr(even) henr(icke) vander vare(n)t/
twee werf heeft begae(n) d(air)af hij niet en eyscht wa(n)t hij d(air)af/
den wijn gehadt heeft te wete(n) x pl(a)c(ken) oft iiii st(uvers) welck dat/
was en weet hij niet te(n) nausten It(em) meester anthonijs de/
draye(re) en(de) meester pet(er) vander heyden cyrurgijns hebbe(n) geclert/
bij hue(re)n eede(n) dat zij begae(n) hebbe(n) henr(icke) den naen voirs(creven) en(de)/
dat de selve henr(ick) in sulker sorge(n) stont dat hen van noode/
was den medicijn tot huer(er) hulpe(n) te hebbe(n) claerden voirt/
aengesien den tijt van derthien oft xiiii weke(n) dat zij henricke/
de(n) naen begae(n) hebbe(n) die visitacie die zij gedae(n) hebbe(n) de/
substan(cien) die zij dair toe gedae(n) hebbe(n) dat zij d(air)aen beyde tsame(n)/
wel verdient hebbe(n) vie(re)ntwintich crone(n) de selve meester/
anthonijs heeft voirt gecleert dat hij ter beden vand(en) gebue(re)n/
te meer stonden gevisenteert heeft den voirs(creven) henr(icke) int hoff/
d(air)aen hij te minsten v(er)dient heeft eene(n) lichten gulden(en) It(em)/
meester jan de vivengies heeft gecleert bij zijnder eedt dat/
van noode heeft geweest dat de medicijn ter hulpe(n) om he(n)r(icke)/
vander vare(n)t te cure(re)n d(air) heeft geweest de selve meester jan
//
cleerde voirt dat hij om den voirs(creven) henr(ick) vander varent/
te cure(re)n te visite(re)n te begaen zijn conste d(air)aen te besige(n)/
en(de) vand(er) substancien d(air)toe georbert met anthonise zijnen/
geselle wel verdient heeft vive(n)twintich crone(n) It(em)/
meester jan van cruni(n)ghen medicijn heeft gecleert dat hij/
bijden voirscr(even) henr(icke) vander varent geweest heeft ende den/
selve(n) gevisenteert yerst viii oft ix dage(n) en(de) noch nae/
soe vele meer dat tsame(n) drage(n) mach soe voe(r) soe nae/
drie oft vier weken en(de) dat den selve(n) henr(icke) vand(er) vare(n)t/
nae de gelegenth(eit) van zijne(n) quetsue(re)n en(de) ziecheyden wel/
va(n) noode was een medicijn en(de) dat de selve meester jan d(air)aen/
wel v(er)dient heeft drie rinssche gulden(en) Soe zijn come(n)/
op heden inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) de/
voirs(creven) henr(ick) de naen en(de) gorijs als procur(ator) opdoen(de) en(de) sustine(re)nde/
dat hen de voirscr(even) goede inde(n) voirgaen(de) vo(n)nissen h(ier)af gea(n)notert/
sculdich ware(n) aengewese(n) te worde(n) om dair ane de sallar(issen) en(de)/
pijne en(de) arbeyde d(er) voirs(creven) medicijne(n) en(de) cyrurgijne(n) en(de) de coste(n)/
inden saken gelope(n) te moege(n) verhale(n) Bij alsoe oft dair/
ov(er)de dat te late(n) gae(n) dairt sculdich wa(r)e te gane en(de) ofter/
gebrake d(air)voe(r) te moege(n) procede(re)n met rechte Ende dair/
entenden deden zij lesen een vo(n)nisse onder ons ge(re)gistreert staen(de)/
xvii febr(uari) lestled(en) dair div(er)se p(ar)tien die hen pijnden der voirs(creven)/
p(er)sonen vorderinghe opde voirscr(even) goede gedaen te schutte(n) die/
vo(n)nislijck gewijst warde(n) d(air)af v(er)doelt dan alleene want/
he(m) een geheete(n) jan van kersbeke pauwel loenkens zwager/
thonisse hadde vermete(n) aengaende d(er) eender banck ald(aer) geruert/
dat beg(er)den scepen(en) te aenhoire(n) en(de) d(air)entenden recht en(de)/
dat gelesen zijnde sustineerden zij wantme(n) niet bevi(n)den en/
soude dat de selve va(n) kersbeke acht(er)volgen(de) dien vo(n)nisse/
met rechte voirtgevare(n) was oft e(n)nighen thoen geleyt hadde/
noch oick d(air)inne van dage te dage zijn debvoir va(n) getuyge(n)/
te doen dagen en hadde gedaen dat hij d(air)om van dien soude/
sijn versteken hem des van al getroesten(de) totte(n) rechte d(air)op/
den voirs(creven) ja(n)ne van ost als procur(ator) des voirs(creven) jans loenkens/
ondervraecht zijnde oft hij er yet tege(n) segge(n) woude oft allige(re)n
//
antweerdde hij liet trecht geweerden ende hielt he(m) d(air)aen en(de)/
aen tghene datter soude moege(n) ove(re)n Soe v(er)re dat uuyt(er)lijck/
de scepen(en) vanden meye(r) inder voirs(creven) saken gemae(n)t zijnde/
gewese(n) hebbe(n) met vo(n)nisse dat den voirscr(even) henr(icke) en(de)/
gorijse als procur(ator) de goede d(air)op zij hadden gevolcht en(de)/
d(air)af inden voirg(eruerde) vo(n)nisse me(n)cie gemaect es volge(n) souden/
om dair aen de gebreken vanden medicijne(n) en(de) cyrurgijne(n)/
voirs(creven) met coste en(de) co(m)me(r) inder sake(n) gelope(n) te v(er)hale(n) op alsoe/
ofter ov(er)de datme(n) dat wederke(re)n soude totte(n) rechte en(de) ofter/
gebrake datme(n) voirtvare(n) soude met rechte Mair alse vand(en)/
voirs(creven) van kersbeke gelieft den selve(n) henr(icke) en(de) procur(ator) d(air)mede/
voirt te vare(n) dat zij den selve(n) d(air)toe tyerst sulle(n) doe(n) roepe(n)/
en(de) dach bescheyde(n) Act(um) in scampno aug(usti) xxvii p(rese)nt(ibus)/
om(n)ib(us) scab(inis) in scampno dempto lyemi(n)g(en) Et h(ab)ueru(n)t que(re)l(as)/
hiis int(er)f(uerunt) langrode tybe septembr(is) xxv
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt