SAL7372, Act: V°140.5-R°141.1 (349 of 840)
Search Act
previous | next
Act V°140.5-R°141.1  
Act
Date: 1478-11-25

Transcription

2018-12-14 by xavier delacourt
It(em) gord ty(m)mermans sone jans ty(m)mermans woenen(de) te cortenake(n)/
in p(rese)ncia heeft gehuert en(de) bekint dat hij gehuert heeft/
tege(n) den eerweerdige(n) hee(re) hee(re)n janne van langrode priester/
en(de) administrate(u)[r] des godshuys van vlierbeke bij loeven(en) de/
wat(er)molen desselfs godsh(uys) gelijc dien gelegen is te cortenake(n)
//
voirs(creven) ter plaetsen geheete(n) te compenrode met allen den toebeh(oirten)/
Te houden en(de) te hebben van kersmisse naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn/
van sesse jae(re)n vervolgen(de) Elcx jaers d(air)enbinne(n) om ende voe(r)/
driendertich mudd(en) rocx pag(abilis) cu(m) va(nn)[o] der maten van diest alsulcx/
als de voirs(creven) molen jaerlijcx winne(n) sal deen helicht te kers(mis)s[e]/
en(de) dand(er) sint jans(mis)s[e] te betalen ende inden molen te leveren/
Ende oic om ende voe(r) xxv l(i)b(ra) was elcx jaers te geve(n) en(de)/
te leve(re)n s(in)[t] remeys(mis)s[e] den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde den voirs(creven)/
h(er) ja(n)ne oft procur(ator) ten tide zijnde quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de/
voirs(creven) molde(r) vand(en) voirs(creven) t(er)mijne van kersmisse jaerlijcx moete(n)/
betalen alsulcke(n) elff mudd(en) corens alse de selve moelen/
jairlijcx sculdich is te weten(e) de vie(r) mudd(en) dair af den/
cloeste(r) van rothem m(ijn) gened(igen) hee(re) twee mudd(en) corniel(ijse) vand(er)/
aa twee mudd(en) den heylig(en) gheest van halen twee mudd(en)/
den heylig(en) gheest van cortenaken een mudde d(air)af Welcke/
elf mudd(en) den voirs(creven) molde(r) ten voirs(creven) t(er)mijne van kersmisse/
gecort sullen worden behalven datse de voirs(creven) molde(r) alsoe/
in tijts betalen sal dat de selve goede dair bij niet/
beschadicht en bliven It(em) sal de voirs(creven) molde(r) jaerl(ijcx) den/
voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) moeten houden tsijnen laste den voirs(creven) moelen van allen rue(re)nden wercke sonder alleene vanden/
moelenboome en(de) den steene Ende oft m(ijn) hee(re) e(n)nigen nyeuwe(n)/
steen d(air) op dede alsoe dat mits dien dmole(n)yser behoefde/
gelinct te worden soe soude m(ijn) hee(re) dat tot sijns selfs laste/
moete(n) doen maken En(de) oft m(ijn) hee(re) ald(air) deden maken eene/
sluyse soe hij in meyni(n)gen is soe en soude de voirs(creven) moldere/
gheen hoochsel sonder m(ijn) hee(re)n consent d(air) op moege(n) setten/
It(em) sal de voirs(creven) molde(r) van m(ijn) hee(re) voirs(creven) tallen ii jae(re)n sijns/
voirs(creven) t(er)mijns hebben een tabbaert laken alsulc als zijnder/
gelike inden voirs(creven) godsh(uys) hebben It(em) want den voirs(creven) molde(r)/
den voirs(creven) molen met al des dair toebehoirt gelevert sal/
worden gepresen en(de) getaxeert ter taxacie(n) van moele(n)sleg(er)s/
hen des verstaen(de) Soe is vorweerde bevondeme(n) tsijnen/
afsceyden ende ter taxacien als vo(r)e die bete(r) danse gelijc/
vo(r)e getaxeert sullen wordden dat dat den voirs(creven) molde(re)/
gecort oft gerestitueert sal worden Mair oft die arge(r)/
worden bevonden dat soude de moldere moeten oplegge(n)/
Ende alle dese vorweerde(n) condicie(n) ende geloften/
voirs(creven) (et)c(etera) Ende hier af hee is borge des voirs(creven) molders/
als principael sculde(re) pauwel thuyni(n)cx thomaes sone/
en(de) de selve molde(r) heeft den voirs(creven) pauwelen sijne(n)/
borge gelooft te ontheffen en(de) scadeloes te houden cor(am) roelants/
langr(ode) nove(m)br(is) xxv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt