SAL7372, Act: V°161.2-V°162.1 (388 of 840)
Search Act
previous | next
Act V°161.2-V°162.1  
Act
Date: 1478-12-16

Transcription

2019-03-11 by xavier delacourt
It(em) arnd vand(er) vorst al(ia)s putte(re) ter eender zijden en(de) henric/
de hollande(re) ter ande(re) sijn bij toedoene en(de) middele/
van seke(re)n hue(re)n vrienden veraccordeert en(de) eensworden/
der pointe(n) condicie(n) en(de) vorweerden hier nae bescreven
//
die zij opde condicie(n) nae bescr(even) malcande(re)n gelooft hebben/
tonderhouden ende te voldoen(e) inden yersten al eest soe dat/
de selve arnt die opde goede vand(en) wouwe(r) des voirs(creven) henr(ix)/
gelege(n) te libbeke heeft jaerlijcx vie(r) mudd(en) cor(ens) erfs pachts/
s(in)[t] andr(ies)[e] vallen(de) dair oic voe(r) verobligeert staen omtrint/
thien boende(re)n lants ald(air) in div(er)sen stucken gelege(n) geschut/
heeft gehadt tande(re)n tiden tdageme(n)t dat de cappellane(n)/
van s(in)[te] pet(er)s te loeven(en) hadden doen doen opde selve/
thien boende(re)n lants voir sesse rijders erflijc die zij d(air)op/
hadden en(de) dat de selve arnt die thien boend(eren) lants/
alsoe voir der selver cappellane(n) rinte(n) om sijn voirs(creven) vie(r)/
mudd(en) cor(ens) als jonge(re)n pacht oic te salve(re)n met rechte/
uutgedaecht heeft dair toe come(n) is en(de) in volcomend(er) poss(essi)[en]/
van dien stect Soe sal nochtan de selve arnt d(air)af geheelic/
en(de) al scheyden ende den voirs(creven) henr(icke) die behoirlijc overgoede(n)/
en(de) vestige(n) ten coste en(de) laste desselfs henr(ix) op der capellan(en)/
co(m)mer voirs(creven) en(de) voirt opde ande(r) co(m)mere(n) d(air) voe(r) uutgaen(de)/
en(de) oic alsoe dat de selve goede mette(n) voirs(creven) goeden vand(en)/
wouwe(r) en(de) ande(re)n onderpanden die arnt voir sijn iiii mudd(en)/
cor(ens) erfspachts hebben mach den selve(n) arnde verobligeert/
en(de) verbonden sullen wesen in allen den selven rechte/
wesen(de) natue(re)n en(de) ouderdo(m)me dat die wae(re)n alse zij hem/
besedt en(de) bevesticht wardden Ende oic bij alsoe dat de/
selve henr(ic) den voirs(creven) arnde gehouden sal zijn op te legge(n)/
en(de) te betalen zijn verlette pachte vand(en) vie(r) mudd(en) corens/
voirs(creven) wel van vie(r) jae(re)n onbetaelt uutstaen(de) insgelijcx alle/
en(de) yeg(ewelcke) wettige costen die hij arnt voirs(creven) gehadt en(de) geleden/
heeft soe om des voirs(creven) uutdagens wille soe inden/
lesten p(ro)cesse dat p(ar)tie(n) om der iiii mudd(en) corens wille/
gevallen s(in)[t] andr(ies)[e] a(nn)[o] lxxvii gehadt en(de) geleden heeft/
inde banck te libbeke vand(en) hootvart d(air) uut gespruyt en(de)/
ande(re) dair aen cleven(de) Ende insgelijcx alle verlegge/
van p(er)tkue(re)n ende ande(re) bijden voirs(creven) arnde uutgeleecht/
in e(n)nig(er) manie(re)n die welcke al de voirs(creven) arnt in/
gescrifte overgeven sal in handen henr(ix) pynnoc arnoldi/
kyp gerard(i) van bauselle math(eus) colcx ende willems van/
haesdonc oft der twee van hen binnen acht dage(n) naestcomen(de)/
d(air) op de voirs(creven) henr(ic) zijn reden(en) van diminucie(n) en(de) wed(er)legge(n)/
met oic tgene des hij meynt dat hem d(air) aen te baten/
soude moeg(en) come(n) in gescrifte den selve(n) segge(re)n oft oic de/
twee van hen overgeven sal binne(n) acht dage(n) dair nae
//
Ende die alsoe ov(er)gehadt sullen de selve segge(re)n oft ten/
minsten de vie(r) van hen rijpelijc d(air) op letten en(de) hue(r)/
uutsprake d(air) af doen binne(n) xiiii nachten d(air) nae met/
vorweerde(n) dat de segge(re)n oft de vie(r) van hen die sake vand(en)/
uutsprake(n) noch d(air)enbove(n) p(ro)longe(re)n wouden dat zij dat sulle(n)/
moege(n) doen noch xiiii nacht lang Promitt(entes) rat(um) met/
vorweerde(n) condicie(n) en(de) bespreke oft hier af gheen beslicht/
en(de) uutsprake en geschiedde mair dat de submissie/
sond(er) uutsprake expireerde en(de) versmolte dat dan in/
dien gevalle oic tractaet en(de) (con)cordie voirg(eruert) van henr(icke) de/
goede over te hebben te nyeute en(de) van onweerde(n) sijn en(de)/
versmelte(n) soude gelijc oft d(air)af niet en wa(r)e geschiet/
en(de) dat dan de selve arnt blijft in sijne(n) vorsten rechte/
dair die sake stont ten tide alse dleste vo(n)nisse uute(n) hoofde/
comen(de) aengaen(de) den iiii mudd(en) cor(ens) gevalle(n) s(in)[t] andr(ies)[e]/
a(nn)[o] lxxvii inde banc geuutent wart cor(am) roelants roelofs/
decembr(is) xvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt