SAL7372, Act: V°174.1-V°175.1 (415 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°174.1-V°175.1  
Act
Date: 1478-12-29

Transcription

2020-01-27 by xavier delacourt
Cond zij allen lieden dat jacop cretsart sone jans in p(rese)ncia/
heeft genomen ende bekint dat hij genome(n) heeft tegen/
joese de becke(re) als procur(eur) des godshuys van percke thoff/
desselfs godshuys gelege(n) te stockele metten wynnen(de) landen/
beemden ende ande(re)n toebehoirten Te houden te hebben en(de)/
te wynne(n) van inganc meys naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van nege(n)/
jae(re)n lang vervolgen(de) Elcx jaers d(air)enbinnen om ende voe(r)/
tsestich mudd(en) rocx der maten van loeven(e) goets grains en(de)/
payabels met wanne en(de) met vede(re)n wel bereyt alle jae(re) sint/
andr(iesmiss)[e] ap(oste)ls te betalen en(de) te p(er)ke te leve(re)n opden spyker telke(n) t(er)mijne/
als vervolchde schout Voirt sal de voirs(creven) wynne hebbe(n) viii boend(eren)/
beemps gelege(n) tot eenere in drie stucke(n) met eene(n) beemde gelegen/
acht(er) thoff te stockele voirs(creven) den voirs(creven) godsh(uyse) toebehoe(re)nde Om en(de) voe(r)/
elcx jaers den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde sessentwintich r(yns) gul(den) goet/
en(de) ghinge te twintich st(uvers) tstuc den stuv(er) te drie pl(a)c(ken) s(in)[te] m(er)tens(mis)s[e]/
te betalen quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) wynne alle/
jae(re) doen sal en(de) betalen den honden van boutsvoirt sesse mudde rocx/
bruessels en(de) drie ryns guld(en)alsulcken gul(den) als de hee(re) ontfaet van/
sijne(n) honden sonder afslach vand(en) tsestich mudd(en) rocx en(de) vand(en) xxvi/
r(yns) guld(en) voirs(creven) It(em) noch sal die wynne betalen den vorste(r) vand(en)/
bossche drie mudd(en) rocx loeven(e) ende in mijns hee(re)n herberghe te/
bruessele den weert ald(air) twee sacken bruessels alle jae(re) sonder/
afslach gelijc voirs(creven) steet It(em) sal die wynne betalen alle jae(re)/
sonder afslach den chijs oft chijs even(en) gaende uut den hove voirs(creven)/
It(em) sal de voirs(creven) wynne gehouden sijn te houden de gasterie gelijc/
die van outs gehouden geweest is bij alsoe dat mijn hee(re) van/
p(er)cke niet geweren en can oft afgedoen met rechte It(em) sal/
tvoirs(creven) cloester doen houden de huysinge ald(air) van allen wercke/
des zij te doen hebben selen uutgenomen vand(er) nederster rijkelen/
neerder weert die sal de voirs(creven) wynne op sijne(n) cost houden/
alleene Voirt sal die wynne leve(re)n jaerlijcx twee dusent/
goed(er) walme(re)n om die huysinge ald(air) mede te deckene En(de)/
alsmen dair dect plect mes metst oft ty(m)mert d(air) af sal die/
wynne den montcost den werclieden geven ligge(n) en(de) sitte(n)/
en(de) tvoirs(creven) cloester sal die dachue(re)n betalen van ouden/
huysen It(em) sal die voirs(creven) wynne den vorste(r) die den/
bosch ende velde huedt houden op sijne(n) cost uutgenome(n) van
//
broode Item waert oick dat e(n)nige boome(n) verdroochden die/
sal de wynne moege(n) afhouwen en(de) hebben voe(r) sijne berringhe/
en(de) voe(r) elcken verdroechden boom twee poten setten vanden/
selve(n) aerde It(em) mach die voirs(creven) wynne popelboeme en(de)/
willige(n) truncken ten behoirliken tide en(de) verluycken ende/
de voirs(creven) goede dair mede bevreden It(em) sal die voirs(creven)/
wynne zijne(n) t(er)mijn due(re)nde houden ende maken op sijnen/
cost in goeden state alle die weghe die om tvoirs(creven) goet/
liggen oft daer doer gaen en(de) die grechten wel ende loflijc/
oprichten Ende hij en sal oick gheene ande(re) weghe/
laten maken noch leyden dan tot her toe van outs dair/
toe geslagen sijn It(em) sal de voirs(creven) wynne moeghen houwen/
struyvellen ende hagen om die voirs(creven) weghen dair/
mede te houden It(em) is vorweerde dat de voirs(creven)/
wynne alle jae(re) leveren sal twee voeder hoys vanden/
besten op sijnen cost in des voirs(creven) cloesters herberghe/
te bruessel It(em) sal de voirs(creven) wynne leveren inder/
voirs(creven) herberghen te bruessel een voeder stroes van oreten/
It(em) is voirt vorweerde dat de voirs(creven) wynne oick/
sal vue(re)n inde voirs(creven) herberghe alsoe vele houts alsmen/
hem bewijsen sal voir mijns hee(re)n berringhe It(em) salmen/
den voirs(creven) wynne alle jare bewijsen sijne berringhe/
oft een dachmael bosch sonder dair af yet te/
moegen vercoope(n) Item waert alsoe dat int voirs(creven)/
hoff e(n)nighe schade geschiede van brande die toequame/
bij ocsuyne des voirs(creven) wynnen die schade sal hij den/
voirs(creven) godshuyse moeten oprichten Ende insgelijcx/
oft den voirs(creven) wynne e(n)nighe schade geschiedde/
toecomende van des voirs(creven) godshuys weghen/
dair af salmen hem restitucie doen ter taxacie(n)/
van goeden ma(n)nen It(em) sullen des voirscr(even)/
wynnen beesten moeghen gaen op den bosch des/
voirs(creven) cloesters den houw vier jaren out sijnde/
ende niet eer Item is vorweerde dat tvoirs(creven)/
cloester behouden sal tot sijne(n) proffijte de rotheyde/
om voirt met bossche te besetten(e) Mair des voirs(creven)
//
wynnen peerde sullen dair op moeghen gaen en(de) gheene/
ande(re) beesten dan gelijc voirscr(even) steet It(em) alle tstroe/
dat vand(en) voirs(creven) goeden comen sal dat sal hij/
vertheren int voirs(creven) hoff ende te meste maken ende dat/
mest vueren op tvoirs(creven) lant slants meeste(n) proffijte alsoe/
wel opde verste als opde naeste ende nerge(re)ns elde(r) en(de) hij/
en sal gheen stroe moegen verberre(n) noch vercoope(n) It(em) waert/
dat sake dat int voirs(creven) hof quame(n) e(n)nighe waghen(en) p(er)den oft/
cnape(n) van des voirs(creven) cloesters wege(n) die sal de voirs(creven) wynne ontfaen/
en(de) vueden alsoe dicwile alst te doen sal zijn op sijne(n) cost/
It(em) allet mest dat int voirs(creven) hoff zijn sal ten lesten jae(re) dat/
sal die wynne uutvuere(n) op die brake It(em) waert alsoe dat hij/
binne(n) den voirs(creven) t(er)mijne e(n)nige schade lede van tempeeste/
gemeynen orloghe oft hagelslaghe tot ons(er) liever vrouwen/
dage lichtmisse toe end niet lange(r) dair af sal hem/
tvoirs(creven) cloester rastoer doen ter goeder cnapen taxacien/
gelijc men boven ende beneden doen sal Mair dat sal/
hij in tijts thoenen binnen vijfthien daghen en(de) laten/
oversien It(em) sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) landen late(n)/
ten ynde van sijne(n) t(er)mijne inder manie(re)n hier nae/
volgende Te weten is den yersten aert houdende/
xxix boende(re)n in vier stucken dair af de bloken/
met tarwen besaeyt op vie(r) getideghe voren wel/
ende loflijc den ande(re)n aert xxviii(½) boende(re)n in/
sesse stucken gelegen wel ende loflijc brake op eene/
getideghe vore Ende die brake xxxviii boende(re)n/
een dachmael en(de) xxxiii roeden wel ende loflijc/
besaeyt op twee getideghe voren met somercoren(e) It(em)/
sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) landen beemden en(de) goede/
wel ende loflijc wijnne(n) werve(n) en(de) mesten gelijc reeng(enoten)/
bove(n) ende beneden Ende dese vorweerden ende/
condicie(n) hebben p(ar)tie(n) malcande(re)n gelooft tonderhouden (et)c(etera)/
En(de) hier af sijn borge(n) des voirs(creven) wynne(n) onbesundert/
onv(er)sceyden en(de) elc voir al als p(ri)ncipale sculders jan cretsart/
vad(er) des voirs(creven) wynne(n) en(de) henr(ic) de cuype(re) geh(eeten) mo(m)mart Et/
p(rim)[(us)] cor(am) tybe willemaer decembr(is) xxix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt